Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

01-07-2014: jaarverslag en jaarrekening 2013

Deel deze column:

Raadsvergadering 1 juli:   Jaarverslag en Jaarrekening 2013

Een tekort in de jaarrekening van 7,5 miljoen, Een overboeking van 6 miljoen van Reserve CP Vlijmen naar Voorziening CP Vlijmen, en dan ook nog een rekenfout waardoor de stille reserves met ruim 9,3 miljoen lager uitkomen. Een aanslag op het weerstandsvermogen van bijna 23 miljoen in een jaarrekening. Dat mag je gerust dramatisch noemen en het is zeker zorgwekkend. Natuurlijk, het zijn gelukkig niet allemaal verliezen en/of tekorten. De overboeking van Reserve CP Vlijmen naar een voorziening is een formele overboeking en wat de pachtgronden betreft: wat je niet had, dat kun je ook niet verliezen. Het blijft natuurlijk een fout die nooit had mogen voorkomen. Ook de accountant valt hier het een en ander te verwijten. De accountant is niet verantwoordelijk voor het jaarverslag; hij geeft alleen een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening, maar toch neemt diezelfde accountant in zijn verslag wel de cijfers m.b.t. het weerstandsvermogen gewoon over. Maar uiteindelijk ligt de politieke verantwoordelijkheid voor deze foutieve informatie die al drie jaar in het jaarverslag zit, natuurlijk gewoon bij het college. Drie jaar lang is er op dit punt foutieve informatie aan de raad verstrekt. Gelukkig heeft de gemeente er geen enkel financieel nadeel van ondervonden. En we willen graag weten hoe het college met deze ervaring omgaat. Welke maatregelen worden genomen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen?

Het weerstandsvermogen zit nu op een kritieke grens, de AR komt royaal onder de 10 miljoen. Reden temeer om extra alert te blijven en dan met name daar waar de grote risico’s zitten, de grondexploitatie. Zowel de rekenkamercommissie als de accountant hebben daar ook op gewezen. De accountant adviseert in zijn verslag om de grondexploitatie vaker door te rekenen op effecten op resultaat, reservepositie en weerstandsvermogen. De accountant doet de suggestie om dat periodiek bij de Beraps te doen. De eerste doorrekening vindt elk jaar al plaats bij de vaststelling van de jaarrekening. Een tweede doorrekening (zeker van de belangrijkste grondexploitaties) zou dan behandeld gaan worden bij de Tweede Berap, dus pas tegen het einde van het jaar. Dat vinden wij te laat, temeer omdat de raad bij de begroting de nieuwe grondprijzen moet vaststellen. Wij stellen dan ook voor om een tweede doorrekening van de grondexploitatie in september-oktober te behandelen zodat we daar bij de begrotingsbehandeling in november rekening mee kunnen houden. Graag een reactie hierop van het college en de collega-raadsleden.

Overigens geeft de accountant in zijn verslag meer adviezen die wij zeer waardevol vinden en wij gaan er dan ook van uit dat het college hier naar terdege zal kijken. Ook hier graag een reactie van uw college.

Als we het Jaarverslag 2013 verder inhoudelijk lezen, dan constateren we dat er in het afgelopen jaar weer veel werk is verzet. Veel is gerealiseerd, veel is ook nog niet af, hetgeen blijkt uit het nog altijd aanzienlijke bedrag van de budgetoverheveling. Gelukkig wordt dat elk jaar wel kleiner, maar het is nog altijd een aanzienlijk bedrag. Het financiële resultaat is 7,5 miljoen negatief, maar als je het resultaat exclusief grondexploitatie, maar inclusief budgetoverheveling berekent, dan kom je uit op een tekort van ongeveer 5 ton. Op een totale jaarrekening van ruim 100 miljoen is dat maar een half procentje en dat is wat ons betreft zeer acceptabel.

De antwoorden op de technische vragen die we gesteld hebben zijn voor ons helder. Dank daarvoor.

Het Sociaal Jaarverslag hebben wij met veel belangstelling gelezen; ook daar hebben wij verder geen opmerkingen over.

Resteert het concept-raadsbesluit.

Wij kunnen daarmee instemmen en accepteren dus ook noodgedwongen dat de Algemene Reserve tijdelijk onder grens van 10 miljoen daalt. Wij gaan er daarbij vanuit dat het inderdaad een tijdelijke situatie zal zijn en dat we de AR op redelijk korte termijn weer boven die grens van 10 miljoen zien stijgen.

 

Nieuwe zaken & columns