Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

01-07-2014: Voorjaarsnota 2014

Deel deze column:

Raadsvergadering 1 juli: Voorjaarsnota 2014

De nu voorliggende voorjaarsnota 2014 is wat ons betreft slechts een eerste vertaling van het coalitieprogramma. Veel zaken zullen later dit jaar bij de begrotingsbehandeling verder uitgewerkt moeten worden.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de maatregelen Tuinbouwweg die nu volledig worden betaald uit het bedrag dat in de exploitatie van ’t Hoog I hiervoor is opgenomen (1,9 miljoen). In de 1e fase een drietal verkeersremmende maatregelen, in de 2e fase een vrijliggend fietspad Wolfshoek-Meeuwaert en in de 3e fase mogelijk fietssuggestiestroken, indien dat nodig en nuttig blijkt te zijn. Maar een tijdsplanning ontbreekt nog. Onze suggestie: 1e fase nog dit jaar, fietspad 2015-2016, daarna bekijken of verdere maatregelen nodig zijn.

Op de subsidies is een bezuiniging van 100.000 extra ingerekend. Wij verzoeken het college om zo snel mogelijk met een voorstel naar de raad te komen. Verenigingen moeten tijdig weten waar ze aan toe zijn en 2015 nadert al snel. Wij willen nog wel even aandacht vragen voor de Voedselbank. Vorig jaar hebben we als gemeente incidenteel extra geld aan de Voedselbank ter beschikking gesteld. De Voedselbank vraagt nu in een brief om wederom een extra subsidie beschikbaar te stellen. De argumenten die we vorig jaar hanteerden zijn nog altijd van toepassing; wat dat betreft staan wij sympathiek tegenover dit verzoek. Meteen de normen toepassen zoals Den Bosch en Vught die kennelijk hanteren, dat gaat ons op dit moment een stapje te ver. Wij verzoeken het college om de aanvraag van de Voedselbank voor extra subsidie kritisch maar welwillend te benaderen en later dit jaar de aanvraag te verwerken in het totale subsidiebeleid.

De digitale dienstverlening zal verder verruimd worden. De noodzaak van twee Front Offices in zowel Drunen als Vlijmen wordt daarmee minder urgent. Twee FO’s open houden is erg duur en niet bepaald efficiënt. Ook voor onze inwoners is een dergelijke voorziening minder urgent omdat diverse reisdocumenten tegenwoordig een geldigheidstermijn van 10 jaren hebben. Tegelijkertijd is daar de ontwikkeling van de transities in het sociale domein. Wij zien hier kansen om voordelen te behalen. Een zorgloket in Drunen met daarbij ook een BO Zorg en de andere FO-functies concentreren in Vlijmen. Dat wil dus niet zeggen dat het gemeentehuis in Drunen op slot gaat zoals sommigen beweren. Nee integendeel, het gemeentehuis krijgt wel een andere publieke functie, een functie die zeker niet minder belangrijk is dan de huidige FO. Randvoorwaarde hierbij is dat eerst het zorgloket gerealiseerd wordt; daarna is concentratie van de huidige FO-taken in Vlijmen wat ons betreft pas aan de orde. Graag een reactie van het college.

Over de transities in het sociale domein gesproken: de monitoring van het beleid zal een uiterst belangrijke rol gaan spelen. Niet alleen financieel, al is dat uiteraard ook een belangrijk onderdeel. Immers de budgetten zijn beperkt en de zorgverlening moet toch op peil blijven. Maar ook de gevolgen van deze nieuwe taken voor onze inwoners zijn cruciaal. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Vanuit diverse hoeken, o.a. ook onze accountant, wordt dan ook geadviseerd om een goede monitoring van het beleid op te zetten. Wij horen graag hoe het college hierover denkt en hoe de raad hierbij betrokken zal worden. Wij denken o.a. aan een regelmatige terugkoppeling in de infovergadering Samenleving.

Ontwikkeling reservepositie:
Het voornemen in het coalitieprogramma was om de rentebijschrijving Poort van Heusden en ’t Hoog II te stoppen. Het heeft ons zeer verbaasd dat dit op basis van provinciaal beleid niet mogelijk zou zijn. Onlangs kregen we een brief van de provincie met aandachtspunten voor de begroting 2015. In die brief schrijft de provincie letterlijk:

“Wij hebben er begrip voor dat u bij het bepalen van het door te berekenen rentepercentage kiest voor een bestendig beleid.”

Dat suggereert toch op zijn minst dat de gemeente ook kan kiezen voor een lager percentage of zelfs om de rente op nul te stellen. Verderop in de circulaire worden gemeenten nog eens op het hart gedrukt toch vooral realistisch te zijn in de begroting van de grondexploitaties. Wat ons betreft is het niet meer bijschrijven van de rente op de Poort van Heusden en ’t Hoog II in dat licht bezien een gepaste maatregel. Als dat om welke reden dan ook niet zou lukken, dan moeten er alternatieve maatregelen genomen worden die hetzelfde effect teweeg moeten brengen. Wij vragen het college om ons constant op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen.

Toeristenbelasting:
Het Platform Recreatie en Toerisme pleit in zijn brief van 24 juni voor afschaffing van de toeristenbelasting of, als het echt niet anders kan, een verlaging van het tarief naar 0,25 per overnachting. Wij kunnen best begrip opbrengen voor het standpunt van deze branche. Ondernemers in de recreatiesfeer zijn niet gebaat bij een toeristenbelasting. Maar als politieke partij kijk je uiteraard vanuit een veel breder perspectief en dat geldt ook voor de toeristenbelasting. In het coalitieprogramma wordt die toeristenbelasting overigens niet verder verhoogd, maar wij blijven wel achter de handhaving van het huidige beleid staan.

Tot slot de regionale samenwerking,
De regionale samenwerking is volop in ontwikkeling en dat is ook een goede zaak. Maar het is wel van belang om de gemeenteraad daarin mee te nemen. Wij hebben er al eerder aandacht voor gevraagd. In het coalitieprogramma is daarover de volgende zin opgenomen, ik citeer:
“Intensiever betrekken van de raad bij de agenda- en besluitvorming van samenwerkingsverbanden”. Wij gaan ervan uit dat het college dit ter harte neemt en op korte termijn met voorstellen op dit punt zal komen. Graag een reactie van het college.

Nieuwe zaken & columns