Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

04-07-2012: Vragen over Attero

Deel deze column:

Aandelen Attero kopen?

De fractie Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen ingediend op grond van artikel 61 Reglement van Orde met het verzoek om die vragen mondeling tijdens de raadsvergadering van 3 juli te beantwoorden. Hieronder de betreffende brief:

Drunen, 1 juli 2012

Aan het college van de gemeente Heusden

Betreft: Vragen art. 61 RvO ter beantwoording in de raadsvergadering van 3 juli 2012

Geacht college,

Graag wil ik gebruik maken van het recht om artikel 61 vragen mondeling te laten beantwoorden in de eerstvolgende raadsvergadering. Het betreft een aantal vragen inzake het Attero-besluit van het college. Afgelopen week kregen wij als raadsleden dat collegebesluit ter kennisname toegezonden. Het college heeft daarbij besloten om niet in te gaan op het voorstel van Attero om aandelen in Attero te verwerven. Direct gevolg van dat besluit is dat het huidige contract met Attero (met de erg hoge tarieven voor de afvalverwerking) wordt voortgezet. Gelet op het grote belang van dit besluit voor onze inwoners en op het feit dat de eerstvolgende raadsvergadering pas in september plaatsvindt zijn wij van mening dat mondelinge beantwoording op 3 juli hier op zijn plaats is, zodat het college het genomen besluit nader kan toelichten.

Dinsdag 19 juni jl. was er een informatieavond in het gemeentehuis van St. Michielsgestel. Daar werden bestuurders (zowel college- als raadsleden) voorgelicht over het te nemen besluit. De voorlichting werd daar verstrekt door de VvC (Vereniging van Contractanten), die de belangen van de gemeenten bij dit onderwerp behartigt. Onze fractie was daar ook vertegenwoordigd, evenals wethouder van Bokhoven. De VvC adviseerde de aanwezigen om wel in te gaan op het voorstel van Attero, zodat die gemeenten kunnen profiteren van een aanzienlijk inbestedingsvoordeel in de komende jaren.

Het college van Heusden heeft een ander besluit genomen, namelijk om geen aandelen te kopen; in dat geval wordt het huidige contract met veel hogere verwerkingstarieven gewoon voortgezet. Eén van de overwegingen daarbij is dat het geen kerntaak van een gemeente is om aandelen te bezitten in een commerciële onderneming. Op zich terecht maar deelname in deze “publieke onderneming “ (Attero spreekt zelfs van de omvorming tot een gemeentelijke dienst) kan leiden tot aanzienlijke financiële voordelen voor onze inwoners en ook dat argument mag wat ons betreft best zwaar meewegen. Overigens hebben wij als gemeente ook aandelen in andere publieke ondernemingen zoals de BNG, Brabant Water NV en (in het verleden) Intergas NV.

Wij willen de volgende vragen aan het college voorleggen:

1. Waarom kiest het college voor het niet deelnemen in Attero om zo gebruik te kunnen maken van het inbestedingsvoordeel?

2. Het college had ook een positief principebesluit kunnen nemen, rekening houdend met de vijf “escapes” die in het collegevoorstel worden genoemd. Waarom heeft het college niet daarvoor gekozen?

3. Kunt u aangeven wat het directe gevolg is voor het tarief afvalstoffenheffing dat onze inwoners moeten gaan betalen, m.a.w. hoe groot zou het mogelijke voordeel voor onze inwoners zijn als we als gemeente wel deelnemen in Attero?

4. U stelt in het collegevoorstel dat het belangrijk is dat de gemeente Heusden samen optrekt met andere gemeenten om gebruik te kunnen maken van schaalvoordelen. Wij hebben van tenminste één andere gemeente in onze contreien begrepen dat die wel aandelen koopt. Heeft het college al inzicht hoe andere gemeenten in onze omgeving op dit voorstel gereageerd hebben? Zo ja, hoe luiden dan die reacties?

5. U bent voornemens de regionale ontwikkelingen te volgen en zo nodig tot een herbezinning op het principebesluit te komen. Wanneer kan een dergelijke herbezinning plaats vinden en kan de gemeente Heusden in die situatie alsnog aandelen verwerven onder dezelfde voorwaarden als nu?

6. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 28 juni jl. besloten over de verkoop van de aandelen. Kunt u meer informatie verstrekken over dat besluit? Hebben de aandeelhouders wel of niet ingestemd met de voorliggende voorstellen?

Wij hopen tijdens de raadsvergadering meer duidelijkheid over deze zaak te kunnen verkrijgen zodat wij als raadsleden ons een beter oordeel kunnen vormen over dit collegebesluit.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer