Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

06-01-2014 Verkeersmaatregelen Eindstraat e.o.

Deel deze column:

06-01-2014: Verkeersmaatregelen Eindstraat e.o.

 

 

Op 17 december jl. heeft het college een aantal ontwerp-besluiten genomen om de verkeersoverlast in de Eindstraat e.o. in Drunen-west te verminderen. Gemeentebelangen vindt met name de maatregel om eenrichtingsverkeer in te stellen op zowel de Eindstraat als de Kleinestraat te ingrijpend en ook te ver gaan. In onderstaande brief verzoeken wij het college dan ook om bij de definitieve besluitvorming af te zien van die maatregel. Wij zijn van mening dat het probleem van de verkeersoverlast in de Eindstraat in voldoende mate kan worden opgelost door het omleiden van het verkeer van de afrit A59 via Dwarsweg en Overstortweg. Met de andere maatregelen zoals verbod vrachtverkeer en instelling 30 km. zone kunnen wij wel instemmen.

Drunen, 3 januari 2014

Aan het College van de gemeente Heusden
(via email griffie)

Betreft:  vragen ex art 61 RvO verkeersmaatregelen Eindstraat

Geacht college,

Via de collegebesluitenlijst van 17 december jl. hebben wij kennis genomen van de ontwerp-verkeersbesluiten m.b.t. de verkeersoverlast in de Eindstraat en omgeving in Drunen-west. Wij zijn ingenomen met de gevolgde procedure waarbij direct betrokkenen een zienswijze op de betreffende maatregelen kunnen indienen alvorens u als college definitieve besluiten gaat nemen. Inmiddels is al wel duidelijk dat met name het eenrichtingsverkeer op zowel de Eindstraat als de Kleinestraat op grote bezwaren stuit.

Wij maken als fractie ook graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren omdat wij het besluit tot instelling van eenrichtingsverkeer op zowel de Eindstraat als de Kleinestraat een bijzonder ingrijpende maatregel vinden. Ingrijpend voor de bewoners van de betreffende straten en voor ons is het maar de vraag of deze maatregel in verhouding staat tot de problematiek. Deze problematiek bestaat vooral uit de grote verkeersdrukte op de Eindstraat die samenhangt met de toe- en afritten richting A59. Als je de verkeersdruk vanaf de A59 kunt verminderen, dan is het probleem voor een belangrijk deel opgelost. Helaas is dat niet voor de volle 100% mogelijk. Verkeer naar de toerit A59 kan niet goed omgeleid worden, maar verkeer dat via de afrit van de A59 de Eindstraat in rijdt kan wel heel goed afgeleid worden via Dwarsweg, Overstortweg en Overlaatweg (zoals u ook voorstelt in uw ontwerpbesluit).

Wij zijn van mening dat volstaan kan worden met de volgende maatregelen:

–       Verkeer vanaf de afrit A59 met fysieke maatregelen (plaatsing van barriers bijvoorbeeld) afleiden naar de Dwarsweg en Overstortweg;

–       0p zowel Dwarsweg als Overstortweg eenrichtingsverkeer instellen.

–       Op het kruispunt Overstortweg-Overlaatweg het verkeer regelen d.m.v. een verkeersregelinstallatie (VRI). Zeker in de spitsuren lijkt ons dat beslist noodzakelijk.
Verdere maatregelen in de Eindstraat en Kleinestraat zijn dan naar onze mening niet noodzakelijk. De bewoners van deze straten worden dan niet onnodig belemmerd in hun bewegingsvrijheid en de verkeersdruk in de Eindstraat zal op deze wijze toch verminderd worden. Eventueel kan na een proefperiode alsnog bezien worden of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Voor de goede orde: wij kunnen wel volledig instemmen met het besluit om vrachtverkeer te weren uit de Eindstraat. Ook het instellen van een 30 km-zone vinden wij een prima zaak; wel is het de vraag of maatregelen ter versmalling van de Eindstraat nu gewenst zijn; de straat is al niet al te breed en verkeer in beide richtingen blijft in onze optie mogelijk.

Onze vraag:
Bent u bereid om bovengenoemd alternatief te betrekken bij de besluitvorming?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Gemeentebelangen,
Kees Musters

Nieuwe zaken & columns