Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

06-07-2021: Raadsvergadering

Deel deze column:

Voorjaarsnota 2021

In eerste instantie bood de Voorjaarsnota weinig perspectief. Extra inkomsten waren nog niet bekend; extra uitgaven wel. Met die voorstellen op blz. 9 van de VJN kunnen wij volledig instemmen, zeker als het gaat om de VTH taken bij bedrijven en de extra juridische capaciteit. U weet dat onze fractie handhaving hoog in het vaandel heeft staan en dat wij daar veel belang aan hechten, vooral met het oog op de rechtszekerheid voor onze inwoners. Ook de keuze voor een grotere sportzaal in de Grassen vinden wij terecht; de extra capaciteit t.o.v. een kleinere gymzaal zal zeker hard nodig zijn. We hebben wel vragen bij de noodzaak van een accounthouder duurzaamheidsinitiatieven; die vergt weliswaar geen extra budget, maar legt wel beslag op het voor dit doel beschikbare budget. Kan het college nog eens uitleggen waarom die accounthouder zo nodig is en hebben we daar wel een volledige fte voor nodig?

De meicirculaire is inmiddels beschikbaar en biedt gelukkig veel meer ruimte dan de VJN. Een behoorlijke meevaller voor 2021 en ook in de jaren daarna komt er meer ruimte beschikbaar. Alleen de financiële ruimte voor 2023 blijft zeer beperkt en zal bij de begroting straks weer direct negatief zijn. Op zich kunnen we daar wel mee leven als dat negatieve saldo dan maar gecompenseerd wordt door positieve saldi in de andere drie jaarschijven. En die kans is zeer reëel, zeker als we daar bij bedenken dat er ook nog een extra uitkering van het rijk voor de Jeugdzorg zit aan te komen. Is daar inmiddels al meer duidelijkheid over want we lezen in de krant dat die extra uitkering bij andere gemeenten al bekend is?

Gelukkig dus weer financiële ruimte in de meerjarenbegroting en die ruimte zullen we gelet op de ambities die in de VJN genoemd worden, ook hard nodig hebben. Daarbij hebben wat ons betreft een aantal zaken de grootste prioriteit. Daaronder valt zeker de verhuizing van de bibliotheek naar de Voorste Venne, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dat geactualiseerd moet worden en de uitvoering van de plannen aan de Kasteellaan in Oudheusden. Moeilijk om dat verder te duiden omdat er nog geen financieel kostenplaatje aan hangt, maar wij vinden dat in ieder geval zaken die voorrang moeten krijgen. Wat de lokale omroep betreft, daar zijn we als fractie nog niet uit; we wachten de thema-avond in september af en zullen daarna ons standpunt bepalen. De vergroening centrum Drunen en plannen rondom de huisvesting gemeentehuizen hebben wat ons betreft minder prioriteit dan de al genoemde onderwerpen, maar zijn niettemin toch belangrijk. De invoering van de omgevingswet is een gegeven; daar kunnen we niet omheen en de initiatieven De Schroef/De Hoge Heide zullen als er geen financiële ruimte is nog even uitgesteld kunnen worden.

En dan het beleid m.b.t. de weerstandscapaciteit. Zoals in een schriftelijke beschouwing al toegelicht vinden wij dat een weerstandsratio van 1,4 alleen niet bepalend kan zijn voor het al dan niet doen van incidentele uitgaven t.l.v. de AR. We zullen altijd ook andere factoren in de beoordeling moeten meenemen, zeker als het gaat om grotere bedragen. Met name de solvabiliteit van onze gemeente is zeer matig, gelukkig al wel verbeterd t.o.v. een aantal jaren terug, maar toch nog altijd onvoldoende. Heusden heeft met een eigen vermogen van ruim 38 miljoen een solvabiliteit van net geen 20%. Vergelijk dat eens met onze buurgemeente Waalwijk: een eigen vermogen van 97,8 miljoen en een solvabiliteit van meer dan 36%, bijna het dubbele van Heusden.
En als je op basis van een weerstandsratio van 1,4 incidentele uitgaven doet, dan moet je daar ook bij bedenken dat de daling van het eigen vermogen dan niet incidenteel is maar doorwerkt in volgende jaren.
Daar komt nog het volgende bij: volgende week komt er een voorstel in de Raad om 3,6 miljoen aan de AR te onttrekken voor een extra krediet vanwege de tegenvallende GOL-uitgaven. En dat zal naar onze verwachting waarschijnlijk niet de laatste keer zijn. Ook daarom past dus enige terughoudendheid.
Kortom: een weerstandsratio van 1,4 is op zich prima, maar let ook op andere zaken en met name op toekomstige ontwikkelingen.

Tot zover in eerste termijn

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

Op de website van de gemeente Heusden kunt u de relevante vergaderstukken lezen:

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/2d7cf07d-76e1-496d-8c6e-b8e26fa4ee6a

Nieuwe zaken & columns