Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

06-07-2021: Raadsvergadering

Deel deze column:

Jaarstukken 2020: Jaarverslag en Jaarrekening

Een bewogen jaar 2020; een jaar dat in ons geheugen gegrift zal blijven staan als het jaar van de wereldwijde coronapandemie. Die pandemie heeft veel ellende gebracht voor inwoners, voor bedrijven, voor culturele instellingen en sportverenigingen, letterlijk iedereen heeft wel meer of minder ernstige gevolgen van de pandemie ondervonden. En dat denken wij uiteraard met name aan de mensen die ernstig ziek werden, opgenomen moesten worden in het ziekenhuis en soms zelfs overleden. De pandemie loopt inmiddels op zijn einde, althans dat hopen we, en we hopen ook dit niet meer te hoeven meemaken.

Ook voor de gemeente Heusden een bijzonder jaar; het woord corona kom je in het jaarverslag 2020 dan ook ontzettend vaak tegen. Activiteiten die niet konden doorgaan; andere activiteiten die daar voor in de plaats kwamen, het thuiswerken en het digitaal vergaderen en zo kunnen we eindeloos doorgaan. Het jaarverslag doet er op diverse plaatsen verslag van en ook uit de jaarrekening blijkt dat corona grote invloed gehad heeft op de gemeentelijke financiën. Gelukkig is het rijk niet zuinig geweest met compensatiemaatregelen, anders hadden we er ook nog een financieel probleem aan over gehouden, maar dat is de gemeenten in Nederland bespaard gebleven. Alhoewel er nog altijd genoeg problemen overblijven, maar dat is eigenlijk van alle tijden.
We hebben als gemeenteraad het allemaal op de voet kunnen volgen, bijvoorbeeld via de wekelijkse corona-update van de burgemeester en de secretaris. Wij constateren dat het gemeentebestuur in brede zin, college en ambtenaren, tijdens de crisis uitstekend werk ten behoeve van de Heusdense gemeenschap verricht heeft en spreken daar onze waardering voor uit. Complimenten voor alle inzet in deze moeilijke periode.

Terug naar de orde van de dag: het jaarverslag en de jaarrekening 2020. Ondanks de corona-ellende springen we er financieel goed uit met een overschot van 4,6 miljoen, waarvan 1,4 miljoen beschikbaar wordt gehouden voor budgetoverheveling, maar dan blijft er nog altijd een overschot over van 3,2 miljoen. Al vaker gezegd: dat is geen doel op zich, maar toch liever een overschot dan een tekort. Voorstel is om dat bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve en daar kunnen wij volledig mee instemmen want die Reserve kan wel wat aanvulling gebruiken, zeker met het tekort van de GOL dat volgende week aan de orde komt en dat binnen die Algemene Reserve opgevangen moet worden.

Dank voor de beantwoording van de technische vragen; op een enkele vraag willen we nog even kort terug komen.
Op de eerste plaats de instelling van een Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing: voorstel is om daar als beginbedrag 450.000 euro in te storten. Dat bedrag kan verder niet onderbouwd worden; het komt ons redelijk over, zo schrijft u in de beantwoording. Hoe moeten wij dit bedrag zien: is het een minimumbedrag of juist een maximum, en zo nee, is er überhaupt een maximum? Moet er geen instellingsbesluit genomen worden? Tarieven mogen in de begroting niet meer dan kostendekkend zijn, een voeding voor deze voorziening kan dus alleen nog maar komen uit de jaarrekening. Betekent dat we nog zorgvuldiger moeten begroten want grote tekorten zoals enkele jaren geleden kunnen niet gecompenseerd worden door hogere tarieven in volgende jaren!
Deze vragen gelden eigenlijk in dezelfde mate voor de Egalisatievoorziening voor de rioolheffing, maar daar komt nog wat extra’s bij, namelijk het feit dat we werken met een spaarvoorziening en dat betekent dat tarieven per definitie meer dan kostendekkend moeten zijn, ook in de begroting. Hoe gaat het college hiermee om?

Nog een vraag over de SnelFietsroute: wij vroegen waar het bedrag van 3,9 miljoen in 2020 besteed is? Uw antwoord: het bedrag is in 2020 nog niet besteed. Toch staat dat wel in de jaarrekening op blz. 160. Graag een toelichting. Er is nog een tweede bedrag ontvangen als subsidie voor de SFR, nl. 9,5 miljoen. Ook daar een open antwoord in de zin van “wij zijn in afwachting van het antwoord van de provincie”. Het gaat hier echt om forse bedragen, kan het college hier al meer duidelijkheid over geven. Is er een kans dat we die subsidie gaan mislopen?

Tot zover in eerste termijn.

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

Op de website van de gemeente Heusden kunt u alle relevante stukken vinden:

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/2d7cf07d-76e1-496d-8c6e-b8e26fa4ee6a

Nieuwe zaken & columns