Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-11-2012: Algemene Beschouwing Begroting 2013

Deel deze column:

Algemene Beschouwingen

De fractie Gemeentebelangen is bijzonder ingenomen met de voorliggende begroting 2013, vooral omdat de meerjarenbegroting voor het eerst in jaren echt sluitend is; alle vier jaarschijven sluiten met een positief saldo en dat is in jaren niet in deze gemeente gebeurd. Bij de coalitievorming hebben wij als Gemeentebelangen sterk de nadruk gelegd op een evenwichtige begroting en nogmaals voor het eerst in jaren is dat nu het geval.

Evenwichtige begroting alleen is niet voldoende. Ook andere aspecten spelen bij de beoordeling van de begroting een belangrijke rol. De lokale lastendruk is een van die aspecten. De OZB stijgt dit jaar aanzienlijk met 8,0%. Dat is meer dan in ons verkiezingsprogramma als maximum is aangegeven. Toch vinden wij die stijging acceptabel omdat de afvalstoffenheffing aanzienlijk daalt. Daardoor stijgt de totale gemeentelijke lastendruk met 1,2% en bij een inflatiepercentage van 1,5% vinden wij dat alleszins aanvaardbaar.

Een ander aspect is het ambitieniveau. We hebben dit jaar goede vorderingen gemaakt met enkele majeure projecten. Het Centrumplan Vlijmen is verder dan ooit te voren, de randweg Vlijmen-oost is in aantocht, de Voorste Venne gaat voorspoedig, alleen de verkoop van bouwgrond en bedrijventerreinen stagneert. Daar hebben wij als Heusden niet alleen last van, dat geldt voor geheel Nederland. Het is dan ook van het grootste belang dat we de grondexploitatie van onze gemeente nauwgezet blijven volgen, kansen nemen waar die zich voordoen en de risicovoorzieningen elk jaar zoveel mogelijk op het noodzakelijke peil brengen.

Voor 2013 staan weer grote investeringen op het programma. Enkele voorbeelden: er zal ruim 1,2 miljoen geïnvesteerd worden in parallelstructuur en het GOL, er staat 400 duizend euro uitgetrokken voor bedrijventerreinen, 6,4 miljoen voor een nieuwe sporthal ter vervanging van Onder de Bogen, er wordt 250 duizend extra uitgetrokken voor de Bromsluis en voor de kademuren in de vesting Heusden, er wordt voor meer dan 3 miljoen geïnvesteerd in de gemeentelijke riolering en er is 350 duizend euro uitgetrokken voor het plan Hart voor Oudheusden. Bij dat alles is er ook nog een stelpost van 174 duizend euro voor nieuw beleid beschikbaar. Een kleine greep uit het investeringsprogramma voor 2013 en als je dat allemaal overziet kun je bepaald niet zeggen dat er niets in deze gemeente gebeurt.

Ook de reservepositie van onze gemeente blijft de komende jaren redelijk op peil. In 2013 stijgen de reserves zelfs. Maar voor de verdere toekomst wordt toch een aanzienlijke daling van de algemene reserve verwacht omdat grote projecten als Centrumplan Vlijmen en de GOL-projecten tot uitvoering gaan komen en financiering plaats vindt uit die Algemene Reserve. Het is dus zaak om die Algemene Reserve aan te vullen en op peil te houden en gelukkig hebben we als gemeente Heusden ook die mogelijkheid. Immers de gemeente beschikt over grote stille reserves in de vorm van potentiële boekwinst op gemeentelijk vastgoed en cultuurgronden. Die stille reserves zullen we in de komende jaren gedeeltelijk en geleidelijk te gelde moeten maken. Wat ons betreft hoeft daar geen aparte reserve voor gevormd te worden zoals onlangs door het college voorgesteld. De meeropbrengst bij verkoop onroerend goed kan ook rechtstreeks in de Algemene Reserve gestort worden. We moeten bij die verkoop van onroerend goed wel zorgvuldig te werk gaan. Veel gebouwen zijn in gebruik bij verenigingen en instellingen en wij vinden dat die in eerste instantie een soort voorkeursrecht moeten krijgen. Als een vereniging niet wil of kan kopen kan het betreffende gebouw in een mandje samen met andere gebouwen in de markt gezet worden. We kunnen op die manier voorkomen dat beleggers er met de krenten uit de pap vandoor gaan en dat de gemeente achterblijft met een aantal onverkoopbare panden. Bij die verkoop zullen duidelijke afspraken over het voortgezet gebruik van de verenigingen en instellingen gemaakt moeten worden.

Een paar actuele zaken willen we bij deze algemene beschouwing toch nog aanstippen. Zo is er pal vóór de zomervakantie in de raad gesproken over de parkeerproblematiek in de Vesting Heusden. De zgn. 1e fase maatregelen zijn inmiddels allemaal genomen en hebben zelfs tot meer parkeerplaatsen geleid dan aanvankelijk werd verwacht. Maar we hebben toen ook afgesproken dat de 2e fase direct na de zomervakantie tot uitvoering zou komen. Dit nu blijkt niet het geval te zijn. Het college wil kennelijk eerst tot een evaluatie komen van de 1efase-maatregelen. Wij dringen er op aan om op korte termijn toch met die 2e fasevoorstellen naar de raad te komen. Te vaak hebben we in het verleden gezien dat besluiteloosheid en maatschappelijke discussie leiden tot uitstel en soms zelfs afstel van parkeermaatregelen in de Vesting Heusden en dat moeten we dit keer zeker zien te voorkomen. Overleg, evaluatie, prima, maar kom op korte termijn dus met die voorstellen.

Wat het betaald parkeren in onze gemeente betreft zijn wij zeer terughoudend. Wij zijn tegen betaald parkeren bij de diverse winkelcentra in Drunen en Vlijmen. Betaald parkeren in Giersbergen heeft niet onze voorkeur, maar wij kunnen ons voorstellen dat samen met Waalwijk en Loon op Zand betaald parkeren bij de Duinen wordt onderzocht. Bij toeristische attracties is het in Nederland heel gebruikelijk om de toerist te laten betalen voor zijn parkeerplaats. Maar alleen als andere gemeenten rondom de Duinen dat ook doen en alleen als er dan een substantiële netto opbrengst te verwachten is. De parkeerterreinen net buiten de Vesting Heusden zijn speciaal aangelegd ter verlichting van de parkeerproblematiek in de vesting Heusden; betaald parkeren op die plaatsen lijkt dan ook niet voor de hand te liggen.

De cofinanciering van de combinatiefunctionarissen of moeten we die al buurtsportcoaches gaan noemen loopt nog door tot 1 januari 2016. Wij zijn het eens met uw reactie op vragen ter zake dat het nu door de gemeente beschikbaar gestelde budget absoluut het maximale is. En als de cofinanciering in 2016 inderdaad stopt, dan zullen wij de inzet van de combinatiefunctionarissen naar onze mening moeten heroverwegen.

Uw reactie t.a.v. de 5-sterrenregio, het convenant Heusden – Waalwijk en ook andere vormen van intergemeentelijke samenwerking heeft bij ons geleid tot de vraag of het niet zinnig is om elk jaar een thema-avond voor de raad te organiseren om deze samenwerkingsverbanden en vooral de activiteiten in het kader daarvan te bespreken. Nu blijven deze zaken vaak onbesproken en om inzicht en overzicht  bij de raadsleden te behouden zou een jaarlijkse thema-avond dienstig kunnen zijn. Graag uw reactie en een reactie van de andere raadsfracties.

Een beleidsnota Civiele Kunstwerken komt er definitief niet, zo lezen wij in de beantwoording van de technische vragen. Onlangs heeft de Federatie Behoud de Langstraat Spoorbruggen in een brief aan de raad aandacht gevraagd voor onderhoud van de spoorbruggen, waarvan er twee liggen op Heusdens grondgebied. Hoe denkt het college hiermee om te gaan? En als we het toch over wegenonderhoud hebben, nog te vaak zien we dat nutsbedrijven bij werkzaamheden de weg in belabberde staat achter laten. Wij dringen er bij het college op aan om hier echt veel meer toezicht op te houden.

Tot slot nog een opmerking over illegaal grondgebruik. Waalwijk en Loon op Zand hebben hier nieuw beleid op ingezet, mede met gebruikmaking van de diensten van het Kadaster. Eerdaags zal het college het nieuwe handhavingsbeleid voor 2013 vaststellen; evenals vorige jaren dringen wij er op aan om meer aandacht te besteden en werk te maken van bestrijding van het illegaal grondgebruik.

Nieuwe zaken & columns