Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-11-2013: Algemene Beschouwingen Begroting 2014

Deel deze column:

11-07-2013: Begrotingsbehandeling

Hieronder de tekst van onze algemene beschouwingen bij de behandeling van de begroting 2014. Bij die behandeling hebben wij een motie ingediend die als doel heeft een werkgroep in te stellen die de grote transities Participatiewet, Jeugdzorg en AWBZ zou moeten gaan begeleiden. Verder ook nog een amendement toeristenbelasting dat wij samen met DMP hebben ingediend. Daarbij wordt het tarief van de toeristenbelasting vastgesteld op 1,50 i.p.v. 2,40 zoals het college in de begroting had voorgesteld.

 

De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Het amendement werd eveneens aangenomen, alleen CDA, HT en GroenLinks stemden tegen.

 

Bijdrage van onze partij in het begrotingsdebat:

Begroting 7 november 2013

De begroting 2014 is de laatste begroting die we in deze raadsperiode zullen vaststellen. Eén van de belangrijke items in deze raadsperiode was en is voor ons het begrotingsbeleid. Het klinkt zo logisch, maar toch was dat in voorgaande jaren wel eens anders. Een evenwichtige en dus sluitende begroting als doelstelling. Met de nu voorliggende begroting zijn wij tevreden. Weliswaar een tekort in 2015 van bijna twee ton, maar in de andere jaarschijven staan onder de streep zwarte cijfers. Een belangrijke randvoorwaarde wat ons betreft. Maar dat was en is niet de enige doelstelling.

Het coalitieakkoord “Een Breed en Duurzaam Perspectief” is in de afgelopen vier jaar voor een groot deel gerealiseerd. Een kleine en dus niet volledige opsomming: belangrijke ontwikkelingen m.b.t. Metal Valley, de aanleg van het Ei van Drunen, er zijn belangrijke stappen gezet bij het Centrumplan Vlijmen, belangrijke ontwikkelingen in Oudheusden met o.a. de bouw van het Castellum, de bouw in het Geerpark staat op het punt van beginnen, de fusie van ISD en WML tot Baanbrekers en nog zeer recent de GOL-overeenkomst.

Ook van belang de lokale lastendruk. Wat dat betreft mag de Heusdenaar zich gelukkig prijzen. We behoren al jaren tot de goedkoopste gemeenten in Nederland en ook in 2014 zal die lastendruk slechts beperkt stijgen. De OZB gaat met een stevige 7,4% omhoog, maar dat wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door de daling van de afvalstoffenheffing. De totale lastendruk stijgt met 2,1% inclusief inflatie van 1,6%; wat ons betreft is dat zeer acceptabel.

Ten aanzien van de reservepositie kunnen we stellen dat die redelijk op peil blijft. Een kleine terugval in 2014, maar in de jaren daarna wordt weer een kleine toename verwacht. Toch een kanttekening wat dat betreft want in de voorliggende cijfers is nog geen rekening gehouden met mogelijke verliezen op de grondexploitatie. In de huidige economische situatie moeten we echter wel degelijk rekening houden met nadelige effecten. Wat dat betreft kunnen wij instemmen met de nu voorgestelde beleidswijziging, waarbij de bespaarde rente alleen berekend wordt over het minimale niveau van de Algemene Reserve ad 10 miljoen. Met de verkoop van gemeentelijke eigendommen wordt beoogd een opbrengst te realiseren van 15 miljoen euro in de periode 2013-2016. Gemeentebelangen vindt dit erg ambitieus. Ook andere instanties zoals de waterschappen zetten onroerend goed in de verkoop. De markt raakt daardoor snel overvoerd en de prijzen staan onder druk. Opletten dus dat we als gemeente onze eigendommen voor goede prijzen verkopen.

Ondanks alle bezuinigingen en verliezen op grondexploitaties blijven we als gemeente Heusden toch investeren in de toekomst van onze kernen. De bereikbaarheid, de economische ontwikkeling, maar ook de leefbaarheid staan daarbij voorop. Voor de GOL-maatregelen is in 2014 1,2 miljoen opgenomen, voor de revitalisering van onze bedrijventerreinen 375.000. We gaan er ook van uit dat de raad nog dit jaar kan besluiten over de nieuwbouw van sporthal Onder de Bogen; immers er is nu duidelijkheid over de BOM-(Bewegen op Muziek) en Dojo-ruimte die allebei in de SHJ-accommodatie worden opgenomen. En de investering Onder de Bogen was voor 2013 geraamd. Graag een reactie van het college.

Ook is er 350.000 euro uitgetrokken voor het programma Hart voor Oudheusden. Kortom er wordt niet alleen op de winkel gepast, maar er wordt wel degelijk nieuw beleid ontwikkeld. Voor de Voorste Venne staat nog altijd ruim 7 miljoen opgenomen als investering in 2014. Ook hier gaan wij ervan uit dat er nog in deze raadsperiode een voorstel voor renovatie aan de raad wordt aangeboden. We nemen daarbij aan dat het nieuw te ontwikkelen renovatieplan goedkoper zal zijn dan die 7 miljoen en dat hier dus nog ruimte ontstaat in de begroting. Ruimte die we naar alle waarschijnlijkheid hard nodig zullen hebben om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Want wij zien ook de nodige risico’s. Op de eerste plaats natuurlijk de grondexploitatie, maar ook de ontwikkeling van de bijstand baart ons grote zorgen. Over 2013 zal de gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers aanzienlijk hoger uit gaan vallen dan verwacht. We moeten rekening houden met een aanzienlijke tegenvaller op dat punt en voor 2014 zijn de verwachtingen al niet veel beter. De Poort van Heusden blijft een punt van zorg. Het grootste probleem, maar wellicht ook een grote uitdaging in de komende jaren is natuurlijk het decentralisatiebeleid van het Rijk, ofwel de drie grote transities die er nu echt aan zitten te komen. De nieuwe Participatiewet, de Jeugdzorg en de AWBZ. Het Rijk zet in op een efficiencykorting van 15%. In het blad Binnenlands Bestuur wordt echter gemeld dat bij de overdracht van de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten een budget van 270 miljoen wordt overgeheveld naar de gemeenten. Als je bedenkt dat het oorspronkelijke rijksbudget voor deze taak alleen al 1,3 miljard bedraagt, dan vraag je je af hoe we dat gat moeten gaan oplossen.

Op de achtergrond wordt er druk gewerkt aan de eerste voorbereidingen voor al deze transities, maar als raad merken we daar tot nu toe nog te weinig van. Lange tijd is er ook veel onduidelijkheid gebleven over de concrete voorstellen van de overheid, en die duidelijkheid is er tot op de dag van vandaag nog steeds niet op alle punten. Maar we moeten toch verder want de invoeringsdatum nadert met rasse schreden. Onze fractie is van mening dat we als raad daarbij nauw betrokken moeten zijn en we vinden dan ook dat we een structureel overleg over deze materie moeten gaan organiseren. Wij sluiten daarbij helemaal niets uit maar je kunt bijvoorbeeld denken aan een speciale werkgroep die de invoering gaat begeleiden. Alleen agendering op de informatievergadering Samenleving lijkt ons niet voldoende; dan dreigt het onderwerp toch weer ondergesneeuwd te worden door de actualiteit van alle dag. We willen in een motie hierover de raad om een uitspraak vragen.

Het ICT gebeuren vraagt veel investeringen en we beginnen het zicht op dit beleidsaspect een beetje te verliezen. De beleidsnota over dit onderwerp dateert alweer uit de vorige raadsperiode, terwijl de ontwikkelingen op dit gebied toch razendsnel gaan. Wij denken dat een herijking dringend noodzakelijk is en vragen het college om op korte termijn met een evaluatie ter zake te komen zodat we kunnen beoordelen of een bijstelling van het beleid noodzakelijk is. Graag uw reactie.

Tot slot de toeristenbelasting. Bij de behandeling van de VJN hebben wij al aangegeven dat we erg veel moeite met dit voorstel hebben. Wij hebben toen ook gevraagd of er nog een mogelijkheid voor differentiatie van de tarieven mogelijk is. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn, maar het gevolg daarvan is weer dat de tarieven voor de meeste accommodaties nog harder moeten stijgen om dezelfde opbrengst te genereren. Als we kijken naar de tarieven die bijvoorbeeld Waalwijk en Loon op Zand hanteren, dan zitten wij met de voorgestelde 2,40 daar ver boven. Wij willen voorstellen om een vast tarief van 1,50 te gaan hanteren; bij een dergelijk tarief is differentiatie naar ons idee niet meer zo noodzakelijk. De minderopbrengst in de begroting zal zo rond de 20 duizend euro liggen; dat bedrag is dus nog binnen de voorliggende begroting op te vangen. Wij hebben op dit punt samen met DMP een amendement voorbereid.

Amendement Toeristenbelasting

                                       

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 7 november 2013,

gezien het voorstel van het college met betrekking tot de toeristenbelasting en de watertoeristenbelasting;

overwegende dat:

het wenselijk is dat de tarieven voor beide belastingen gelijke tred houden met de tarieven in omliggende gemeenten;

besluit

Artikel 8 van de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014 te wijzigen in: Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,50
en
Artikel 6 van de verordening op de heffing en invordering van Watertoeristenbelasting 2014 te wijzigen in: Het tarief bedraagt per persoon per etmaal € 1,50;

 

daarmee de raadsbesluiten 9 en 10 te vervangen door:

  9. de gewijzigde verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014;

10. de gewijzigde verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2014;

en de minderopbrengst in 2014 in mindering te brengen op het positieve begrotingssaldo van 19 duizend euro;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie Gemeentebelangen,                                       Namens de fractie DMP

Kees Musters                                                                                          René Broos

 

 

Motie inzake transities

 

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 7 november 2013,

 

overwegende dat:

  • het wenselijk is dat de raad nauw betrokken wordt bij de implementatie van de drie grote transities (Participatiewet, Jeugdzorg, AWBZ);
  • het wenselijk is dat een speciale werkgroep bestaande uit raadsleden, portefeuillehouder en ambtelijke ondersteuning (vergelijkbaar met de werkgroep Majeure Projecten) zich gaat bezig houden met deze materie;
  • de werkgroep het traject van de besluitvorming en de inhoudelijke scenario’s kan bespreken als input voor het college en ter voorbereiding van de besluitvorming in de raad;

verzoekt het college om op korte termijn een werkgroep transities in de zorg te formeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer