Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-11-2019: behandeling begroting 2020

Deel deze column:

Algemene beschouwing bij begroting 2020

Afgelopen weekend hebben we in onze gemeente 75 jaar bevrijding gevierd. De fractie Gemeentebelangen wil graag haar grote waardering uitspreken voor het college, maar vooral voor de vele vrijwilligers, die gezorgd hebben voor een mooie, gevarieerde en waardige viering. Een zeer geslaagd programma waar veel inwoners ook aan deelgenomen hebben. Kortom een groot succes.

Over naar de orde van deze dag: onze algemene beschouwing op de begroting. Allereerst de lokale lastendruk. De lokale lastendruk neemt in 2020 wederom toe. Voor een gemiddeld huishouden gaan de lasten van 663 euro in 2019 naar 696 euro in 2020, een stijging van bijna 5%. Die stijging komt vooral voor rekening van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De rioolheffing gaat omhoog met 6,4% waarvan 5% als gevolg van het vastgestelde Waterplan en 1,4% inflatie. Over dat laatste een vraag: vorig jaar werd er geen inflatiecorrectie toegepast en op onze vraag waarom niet kregen we toen als antwoord dat de inflatiecorrectie alleen wordt toegepast als de ontwikkeling van kosten en opbrengsten dat ook noodzakelijk maakt. Dit jaar wordt die inflatiecorrectie weer wel toegepast terwijl de opbrengsten toch aanzienlijk hoger zijn dan de kosten. Waarom dan dit jaar wel de inflatiecorrectie toegepast en vorig jaar niet? Graag een toelichting.

Ook de afvalstoffenheffing stijgt aanzienlijk en dan vooral het vastrecht. Inwoners gaan gemiddeld bijna 9% meer betalen. De afvalstoffenheffing zou kostendekkend moeten zijn maar de praktijk leert anders. Volgens de jaarrekeningen over 2017 en 2018 was de opbrengst resp. 600 en 700 duizend euro lager dan begroot. Voor 2019 valt nu al te voorzien dat er geen of nauwelijks geld overblijft om de negatieve egalisatiereserve aan te vullen en toch was daar wel ruim twee ton voor opgenomen. De kosten van de afvalinzameling en -verwerking waren redelijk conform de begroting, maar de opbrengsten dus een stuk lager. Gevolg: we moeten de egalisatiereserve nu aanvullen met ruim 1 miljoen euro om die weer op peil te krijgen. Wij denken met het college dat deze achterstand niet meer in te halen valt via de afvaltarieven. De doelstelling van kostendekkendheid wordt dus bij lange na niet gehaald. Vraag: welke garantie kan het college geven dat de nieuwe tarieven wel kostendekkend zullen zijn?

Het locatieonderzoek voor de brandweer in Drunen: de resultaten van dit onderzoek hebben ons verrast. Verhuizing naar een locatie in Dillenburg zou betekenen dat de aanrijtijden naar Drunen-west niet meer gehaald zouden kunnen worden en dus is men op zoek naar een andere locatie in het centrum van Drunen. Wij willen graag van het college vernemen wat de huidige stand van zaken is.

Het up to date houden van het fiets- en wandelroutenetwerk is een mooie doelstelling uit de begroting, maar heeft in de dagelijkse praktijk kennelijk niet de hoogste prioriteit. De voorbeelden die we genoemd hebben bij de technische vragen (onderhoud fietspad Zeedijk en onderhoud wandelroute) zouden moeten worden meegenomen bij het beheer van de openbare ruimte. Maar wij constateren dat dit bij genoemde voorbeelden niet gebeurt. De informatie bij het kunstwerk op de Zeedijk is niet of nauwelijks terug te vinden op de “halve zolen website”. Bij het kunstwerk staat wel een informatiebord met informatie over de Baardwijkse Overlaat en over de korenmolen; enige extra informatie over het kunstwerk moet toch geen probleem zijn?

Afronding Dillenburg en het recreatiepark. De aansluiting van het nieuwe fietspad op de Lipsstraat is gereed, een mooie en veilige nieuwe verbinding. Maar de situatie op de hoek Dillenburgstraat/Tiny de Munnikstraat roept wat ons betreft om maatregelen. Bij het afzetten en ophalen van leerlingen door ouders ontstaat er regelmatig een verkeerschaos, die ook de nodige onveilige situaties met zich meebrengt. Misschien biedt een stop- en parkeerverbod buiten de parkeervakken een oplossing; wij vinden in ieder geval dat een verkeersdeskundige daar nog eens goed naar moet kijken. Graag een reactie van het college hierop.
Ook bij het recreatiepark zijn er de nodige ontwikkelingen; er loopt een burgerinitiatief om van het park een multifunctioneel sport- en recreatiepark te maken. Wij volgen deze ontwikkeling met grote belangstelling. We willen ook graag aandacht voor de paden in het recreatiepark. De paden worden erg slecht, natuurlijk komt er geen intensief verkeer en in die zin hebben deze paden geen echte topprioriteit maar aan de andere kant moeten ze wel “heel en veilig” zijn en naar ons gevoel voldoen de paden niet overal aan dit criterium. Wij verzoeken uw college om dit aspect bij de verdere ontwikkelingen mee te nemen. Ook zouden wij graag zien dat de wandelbrug weer terugkomt in het park. Ooit toegezegd door een voormalig college, maar de kosten vormden toen een obstakel. Het fietsbruggetje in de Halvezolenlijn aan de Eindstraat wordt bij de aanleg van de SFR overbodig en kan mogelijk een rol spelen. Ook daar graag aandacht voor.

Tot slot, voorzitter. Bij RIB van 3 september jl. is de raad geïnformeerd over het feit dat er geen nieuwe geluidsschermen langs de A59 ter hoogte van de Veilingstraat zullen komen. Het maximaal haalbare met de nieuwe doelmatigheidsnormen is het aanbrengen van tweelaags ZOAB op dit deel van de A59. Voor de bewoners aan de Veilingstraat biedt dat een vermindering van de geluidsoverlast, maar de strook ZOAB reikt slechts tot iets voor het viaduct Wolfshoek. Dat betekent dat bewoners van de Wolfshoek en omgeving hoegenaamd niet profiteren van deze maatregel terwijl daar de overlast niet kleiner is. Wellicht is het mogelijk om met RWS te onderhandelen over het nog 100 à 200 meter doortrekken van de strook ZOAB. De gemeente zou dan de meerkosten voor haar rekening kunnen nemen. Wij willen in een motie het college de opdracht geven om een kosten-baten analyse te maken van een dergelijke maatregel. Want de kosten moeten acceptabel zijn en de maatregel moet ook een significant effect hebben.

 

Ingediende motie:

 

Motie ZOAB op de A59

 

De gemeenteraad van de gemeente Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van donderdag 7 november 2019,

 

Kennis genomen hebbende van de raadsinformatiebrief d.d. 3 september inzake het niet plaatsen van geluidsschermen op de A59 ter hoogte van de Veilingstraat in Elshout,

 

Overwegende dat,

  • er geen nieuwe geluidsschermen langs de A59 bij de Veilingstraat in Elshout zullen komen, maar dat RWS kiest voor het aanbrengen van tweelaags ZOAB asfalt, echter alleen voor een strook parallel aan de Veilingstraat;
  • dat bewoners van de Wolfshoek en directe omgeving hier niet of nauwelijks van profiteren terwijl de overlast toch niet minder is;
  • dat verlenging van de aan te brengen ZOAB-strook met 100 à 200 meter in oostelijke richting wellicht met geringe meerkosten te realiseren valt;

 

besluit het college opdracht te geven een kosten-baten analyse te maken waarbij duidelijk moet worden hoe groot die meerkosten zijn en wat het effect van een dergelijke maatregel zou zijn op de geluidsbelasting voor de woningen aan de Wolfshoek e.o.,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

 

Nieuwe zaken & columns