Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

09-11-2014: Jeugdzorg regionaal

Deel deze column:

 

Raadsvergadering 06-11-2014:

Agendapunt 12: Uitwerking regionaal beleidskader jeugd Hart van Brabant.

Bijdrage Gemeentebelangen door Caspar van den Brandt

In het regionaal beleidskader jeugdhulp 2015-2018 in Hart van Brabant is een aantal erg belangrijk onderwerpen uitgewerkt

Governance

Belangrijkste wijziging in de Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant is de instelling van een Bestuurscommissie Jeugd en de stemverhouding voor de besluitvorming. De Bestuurscommissie Jeugd wordt vorm gegeven door de 9 wethouders met de portefeuille jeugd van de 9 deelnemende gemeente in de GR Regio Hart van Brabant. Hier zit ook meteen de bottleneck m.b.t. verantwoording richting de eigen gemeenteraad. Elke wethouder zal binnen het mandaat van zijn eigen gemeenteraad zitting nemen en tot besluitvorming komen binnen de Bestuurscommissie Jeugd! Hoe kan de eigen gemeenteraad goed de vinger aan de pols houden m.b.t. de activiteiten die de wethouder, namens de gemeente, binnen de Bestuurscommissie Jeugd uitvoert?

Budgettair kader voor de Jeugdhulp

De budgetverdeling is gebaseerd op een INSCHATTING door het rijk van het historisch gebruik. Dit historisch gebruik is echter niet gebaseerd op harde cijfers (zie passage daarover in het raadsvoorstel!) en kan daardoor zomaar flink afwijken van het daadwerkelijk budget wat nodig is in de komende jaren ….! Daarom is er voor gekozen om een gezamenlijk risicofonds in te richten op basis van het solidariteitsuitgangspunt! Het gaat hier om heel erg veel geld (bijna 33 miljoen op jaarbasis op GR niveau en bijna 5,5 miljoen op jaarbasis op gemeente Heusden niveau beschikbaar voor bovenregionale taken) waardoor de risico’s per afzonderlijke gemeente heel erg hoog zijn. Wij kunnen dan ook volledig instemmen met de vorming van een risicofonds om schommelingen op te vangen! Wel is het zaak om de financiële ontwikkelingen ZEER NAUWGEZET te volgen want de transitie van de jeugdhulp brengt aanzienlijke maatschappelijke en financiële risico’s met zich mee! Dit staat ook zo verwoord in het raadsvoorstel. Wij willen de HARDE toezegging van de portefeuillehouder Jeugd dat hij actueel en zeer regelmatig een terugkoppeling verricht van de maatschappelijke en financiële ontwikkeling van de jeugdhulp op GR niveau en gemeente Heusden niveau. Wij denken daarbij aan een terugkoppeling die als agendapunt gekoppeld zit aan elke informatievergadering Samenleving of als agendapunt gekoppeld zit aan elke thema bijeenkomsten van de gemeenteraad van Heusden. Wij willen NIET verrast worden!!!

Een speciaal onderdeel waar we hier toch nog op terug willen komen is de nog steeds aanwezige onduidelijkheid m.b.t. artikel 25 lid 8 en 9; batig en nadelig saldo voor bovenlokale jeugdhulptaken. Ook uw toelichting n.a.v. de vragen van dhr Levink vanuit de informatievergadering Samenleving hebben ons nog niet kunnen overtuigen dat het bewuste artikel op een juridisch juiste wijze vermeld staat in de GR! Wij willen u vragen om deze artikelen nog een keer extra te bekijken en te bezien of datgene wat door de 9 gemeenten beoogd wordt ook als zodanig zo wordt vermeld! Wij willen hier achteraf GEEN onduidelijkheid over krijgen . (vergelijk verrekening tekorten/overschotten Baanbrekers met de gemeente Waalwijk waar we nog steeds een wrang gevoel aan over hebben gehouden!)

Aanvullende beleidsdoelen

De bestaande beleidsdoelen uit het regionaal beleidskader richten zich tot op heden te beperkt op de (lokale) inzet op veerkracht en zelfredzaamheid. Daarom zijn er enkele beleidsdoelen toegevoegd uit het regionaal beleidskader. Deze doelen beziend vallen ze zeker niet op uit SMART-heid. Het zijn vage, boterzachte doelen waar zeker nog nadere uitwerking voor noodzakelijk is. Zo kunnen wij er in ieder geval niet mee uit de voeten! Naar wij gelezen en begrepen hebben wordt daar echter hard aan gewerkt! (zie het voorstel m.b.t. “monitoring” bijlage c). MAAR WAAR LEIDT DIT TOE???

Klachtenprocedure

Op welke manier wordt deze per 01-01-2015 voor de jeugdhulp vorm gegeven? Er is sprake geweest van de aanstelling van een neutrale onafhankelijke ombudsman die alle klachten m.b.t. alle transities zou gaan beheren. Is hier ook spraken van op GR niveau of gaat de gemeentelijke onafhankelijke ombudsman ook alle klachten vanuit de jeugdhulp behandelen? Hoe wordt er voor de korte termijn, dus per 01-01-2015, vorm gegeven aan de klachtenregeling voor alle zaken die te maken hebben met deze transitie in de zorg?

Tot slot

Willen we een compliment uitspreken voor het geweldig vele werk, onder moeilijke en steeds wisselende omstandigheden, wat verzet is door onze ambtelijke organisatie en het college! Het is hartstikke spannend wat er staat te gebeuren en het mag eigenlijk niet fout gaan. De verwachtingen zijn hoog gespannen en toch weet je dat het wachten is op de 1ste publiciteit die genadeloos een schrijnend geval bloot legt. Daar zullen we op voorbereid moeten zijn om er vervolgens met man en macht aan te werken om daar structurele oplossingen voor te regelen. Wij hebben er vertrouwen in dat we deze transitie ook op een goede manier het hoofd kunnen bieden!

 

Nieuwe zaken & columns