Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

09-11-2014: Nieuwe Participatiewet

Deel deze column:

Raadsvergadering 06-11-2014:

Agendapunt 11: Beleidsnota Participatiewet “Iedereen doet mee in de Langstraat”.

Bijdrage Gemeentebelangen door Caspar van den Brandt

 

Een goed leesbaar raadsvoorstel. Inhoudelijk hebben we de volgende opmerkingen:

Beschut werken nieuwe stijl

We blijven het heel erg jammer vinden dat er voorlopig niet met deze voorziening aan de slag wordt gegaan! De cliënten die in de beschut werken voorziening aan de slag kunnen hebben grote behoefte aan rust, regelmaat en structuur. Dat zijn de pijlers in hun bestaan. Met beschut werken biedt je deze cliënten een zinvolle dagbesteding, een “waardig” toekomstperspectief en de overtuiging dat ze erbij horen! Het is onze overtuiging dat beschut werken ook veel medische en sociale problematiek en interventies kan voorkomen! Wij pleiten er dan ook voor dat van uitstel geen afstel komt en dat u op zo kort mogelijke termijn met de resultaten van het onderzoek terug komt naar de raad. Naar onze overtuiging is het aantal van 5 beschutte werkplaatsen zeker voorde 1ste 2 jaren te laag ingeschat omdat ook huidige WAJONGeren, waarbij na herkeuring is gebleken dat ze beschikken over een (beperkt) arbeidsvermogen, voor deze beschutte werkplaatsen in aanmerking kunnen komen! Vooralsnog gaan we, met bovenstaande opmerkingen en met enige tegenzin, akkoord om over dit onderwerp nog geen definitief standpunt in te nemen!

Tijdelijke contracten WSW

De uitleg die u geeft, zowel in het voorstel als naar aanleiding van de informatievergadering, om deze 84 tijdelijk WSW dienstverbanden om te zetten naar een structureel WSW dienstverband kunnen wij volledig ondersteunen.

Individuele studieregeling voor jongeren met een arbeidsbeperking

Akkoord met het voorstel met uitzondering van de laatste bullit; de in de gemeentebegroting opgenomen bedragen voor de individuele studietoelage aan jongeren met een beperking taakstellend te laten zijn. Hiermee geeft u aan OP=OP. Gezien het verwachte zeer kleine aantal jongeren met een beperking die van deze individuele voorziening gebruik zal gaan maken willen wij u vragen om de in de gemeentebegroting opgenomen bedragen voor dit onderdeel niet taakstellend te laten zijn. Hierdoor ontstaat er een “open eind” regeling die wij willen ondervangen door een jaarlijkse evaluatie. Op basis van jaarlijks beschikbare cijfers over deelname aan deze individuele studieregeling voor jongeren met een beperking kan er jaarlijks voor gekozen worden om de in de begroting opgenomen bedragen hiervoor WEL taakstellend te laten zijn. Op voorhand jongeren met een beperking hiervan uitsluiten terwijl het financieel risico erg klein is heeft NIET onze voorkeur!

Tegenprestatie

Een PRIMA keuze om de uitkeringsgerechtigde ZELF verantwoordelijk te maken voor de tegenprestatie die hij/zij wil/kan vervullen! Als dat, om een of andere reden, niet lukt dan krijgt de uitkeringsgerechtigde een (niet vrijwillig) aanbod van Baanbrekers. Het zet de uitkeringsgerechtigde in zijn/haar kracht met een bewuste eigen keuze m.b.t. een te leveren tegenprestatie! Nogmaals; met dit uitgangspunt kunnen wij PRIMA uit de voeten.

Klantenparticipatie

Wij willen u een compliment geven voor de manier waarop u geluisterd hebt naar de inbreng van de Klantenraad-WWB-Kamer. U stelt verder voor de verordening klantenraad met ingang van 01-07-2015 in te trekken. Er is echter nog geen nieuwe verordening klantenregeling van kracht en de nieuwe Participatieraad voor de Langstraat moet nog worden ingericht en het is ons nog niet duidelijk of ook daadwerkelijk deze nieuwe Participatieraad voor de Langstraat per 01-07-2015 van kracht wordt. Waarom wilt u NU/VANDAAG al besluiten om de verordening klantenraad met ingang van 01-07-2015 in te trekken? Waarom niet pas als 100% duidelijkheid is over de ingangsdatum van de nieuwe Participatieraad voor de Langstraat (in welke vorm dan ook)?

Social Return

Wij zijn tevreden met de aanpassing die u heeft gedaan m.b.t. dit uitgangspunt. De eerder aanwezige vaagheid is vervangen door een S.M.A.R.T doelstelling: “10 baanafspraken t/m 2016 te bezetten in de Langstraat gemeenten inclusief Baanbrekers naar evenredigheid van omvang van de gemeente of organisatie”. De eerlijkheid gebiedt ons echter ook te vermelden dat wij het getal van 10 baanafspraken niet vinden getuigen van een hoog ambitieniveau! Het is echter een goed begin!

Klachtenprocedure

Op welke manier wordt deze per 01-01-2015 vorm gegeven? Er is sprake geweest van de aanstelling van een neutrale onafhankelijke ombudsman die alle klachten m.b.t. alle transities zou gaan beheren. Wat is er van dit voornemen uitgekomen? Hoe wordt er voor de korte termijn, dus per 01-01-2015, vorm gegeven aan de klachtenregeling voor alle zaken die te maken hebben met de transities in de zorg?

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer