Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

10-11-2011: Motie Otjiwarongo

Deel deze column:

Motie Otjiwarongo

Motie Otjiwarongo

Gemeentebelangen heeft bij de behandeling van de gemeentebegroting 2012 een motie ingediend over de twinning met Otjiwarongo. De motie werd met 23 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (VVD en vd Lee) aangenomen:

Motie inzake Otjiwarongo

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare begrotingsvergadering van donderdag 10 november 2011,

Overwegende dat

  • het budget voor de twinning met Otjiwarongo sterk onder druk staat door het wegvallen van rijksgelden en dat er daardoor in de komende jaren sprake is van een overgangssituatie waarbij mogelijk spanning kan ontstaan over de wijze waarop de beschikbare middelen ingezet moeten worden;
  • bestaande projecten op een verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare wijze afgebouwd moeten kunnen worden;
  • indien de daartoe beschikbare budgetten onverhoopt niet toereikend zouden zijn zo nodig extra geld beschikbaar gesteld moet worden;

 

verzoekt het college zo nodig een raadsvoorstel voor te bereiden (bijvoorbeeld bij gelegenheid van de bestuursrapportage) zodat de gemeenteraad via een begrotingswijziging alsnog extra middelen beschikbaar kan stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

Nieuwe zaken & columns