Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

11-11-2016: Begroting 2017

Deel deze column:

Algemene beschouwing begroting 2017

Onze bijdrage in de begrotingsvergadering van 10 november 2016:

Toen we nog maar enkele maanden terug de Voorjaarsnota in deze raad behandelden, waren wij als fractie nog niet erg positief gestemd om het maar voorzichtig uit te drukken. Als je naar het meerjarenperspectief in de nu voorliggende begroting kijkt ziet het er allemaal veel gunstiger uit. De uitkering uit het Gemeentefonds blijkt aanzienlijk hoger te zijn dan in de VJN nog werd verwacht en dat levert een structureel voordelig verschil op van bijna een miljoen euro per jaar. En dat scheelt een slok op een borrel. Toch blijven we op dit moment nog voorzichtig. De werkelijke resultaten moeten we altijd maar afwachten bij de jaarrekening en in de afgelopen jaren bleek dat resultaat keer op keer zwaar tegen te vallen. Bovendien is de reservepositie van de gemeente in de afgelopen jaren zodanig afgebrokkeld dat aanvulling van de Algemene Reserve dringend noodzakelijk is. Herstel van een gezonde financiële structuur van de gemeente is wat ons betreft prioriteit nummer één. Een positieve meerjarenbegroting biedt daarbij een goede maar ook noodzakelijke uitgangspositie.

De lokale lastendruk zal voor onze inwoners in 2017 licht stijgen. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat de lasten voor een gemiddeld gezin zullen toenemen met 2,9% en dat vinden wij op zich acceptabel. De jaarlijkse stijging van de opbrengst van de OZB die voor 2017 en ook voor 2018 nog in de begroting zit wordt voor onze inwoners gelukkigerwijs gecompenseerd door een daling van de afvalstoffenheffing, ten minste als je ervan uitgaat dat de grijze container wat minder vaak aan de straat wordt gezet. Maar we vinden wel dat we niet alsmaar de OZB met 5% per jaar kunnen blijven verhogen. Voor de jaren na 2018 zal er wat ons betreft een einde moeten komen aan deze toch forse verhogingen.

Wat de afvalstoffenheffing betreft: de Egalisatiereserve is in de afgelopen jaren negatief geworden en moet dus worden aangevuld. Volgens de laatste inzichten loopt die Reserve nu in vier jaren tijd weer op tot boven de 1 miljoen euro. De jaarlijkse lasten van de afvalinzameling en verwerking bedragen voor de gemeente rond de 3 miljoen en dan lijkt een Egalisatiereserve van meer dan 1 miljoen wel erg hoog. We waren eigenlijk van plan om een motie op dit punt in te dienen maar bij de beantwoording van een andere vraag geeft u aan dat het college in het voorjaar 2017 komt met een voorstel tot actualisatie van de Nota Reserves en Voorzieningen. We hebben er dan ook voor gekozen om die actualisatie af te wachten en op dit moment nog geen motie in te dienen.

De nieuwe Financiële Verordening die ook op de agenda van deze vergadering staat geeft in artikel 5.2 aan dat de Raad tijdens de begrotingsbehandeling moet aangeven bij welke investeringen in het jaar 2017 hij later een voorstel ter autorisatie wil ontvangen. Voor alle andere investeringen geldt dat de investeringsbedragen door de raad geautoriseerd zijn en die investeringen hoeven dus in principe niet meer terug in de raad behandeld te worden. Wij willen via een motie aangeven welke investeringsbedragen wat ons betreft niet geautoriseerd mogen worden en die dus nog terug in de raad moeten komen. Het gaat hierbij om de volgende investeringen uit Bijlage C.6 van de begroting:

Programma 3:          aanpassing diverse huidige straten en wegen 400.000

Programma 6:          De Voorste Venne 4.650.000

Kunstgrasvelden RKDVC en VV Haarsteeg 1.000.000

Programma 8:          Duurzaamheid/energiebesparing 500.000

Verder is er voor 2017 een vervangingsinvestering automatisering van bijna 1 miljoen euro opgenomen (Bijlage C.7 bij de begroting). Gelet op de discussie bij de VJN verwachten wij ook hier een terugkoppeling naar de raad.

Wij hebben inmiddels begrepen dat we geen nieuw voorstel voor de toeristenbelasting hoeven te verwachten. Er blijft dus sprake van een eenheidstarief van € 1,50 per overnachting. Wij kunnen daar mee instemmen. We hebben best begrip voor de weerstand tegen deze belasting, maar aan de andere kant zijn wij ook van mening dat we van bezoekers aan onze gemeente best een redelijke bijdrage mogen vragen voor de gemeentelijke voorzieningen waar zij gebruik van maken. Gelet op de nadruk die we als gemeente, ook in de regio Hart van Brabant, leggen op het toeristisch beleid en gelet op de verwachtingen voor de toekomst m.b.t. toerisme vinden we het van belang deze belasting te handhaven. We staan daar overigens niet alleen in. Bijna 80% van alle gemeenten in Nederland heffen toeristenbelasting.

Met de nieuwe verordening Reclamebelasting kunnen wij volledig instemmen. We zijn blij dat de ondernemers in het centrum van Drunen (een enkele uitzondering daargelaten) uiteindelijk zelf met een voorstel gekomen zijn.

De definitieve cijfers van de subsidies in 2017 zijn nog niet vastgesteld, zo blijkt uit de beantwoording van de politieke vragen op dit punt. Wij verzoeken uw college om zodra die definitieve lijst wel beschikbaar is, die ook voor de raad beschikbaar te stellen.

In de afgelopen maanden is er langs de Nieuwkuijkseweg een nieuw fietspad aangelegd tussen Vliedbergweg en Honderdbunderweg. Op Heusdens grondgebied is er nu één tracé waarop een vrij liggend fietspad langs de Nieuwkuijkseweg nog ontbreekt en wel tussen de Zeeg en de Vliedbergweg. Wij willen in een motie het college vragen om de mogelijkheden tot realisatie van dit ontbrekende stuk fietspad te onderzoeken. Bij de VJN 2017 kunnen we dan als raad bekijken of er ook financiële mogelijkheden zijn.

 

De samenwerking met Otjiwarongo is onlangs beëindigd. Hans van der Ven en Ans van de Griendt hebben namens de gemeente net een afrondend bezoek afgelegd; we hebben met belangstelling en met instemming hun reisverslag gelezen. Alle waardering en complimenten voor de wijze waarop de samenwerking met Otjiwarongo tot een goed einde is gebracht. Onze fractie kijkt er met zeer veel voldoening op terug. De samenwerking is beëindigd onder het motto “de deur is dicht, maar niet op slot”. Er komen nog twee handelsmissies en erg belangrijk, er is goede hoop op voortzetting van het Hulpcentrum. Wij verwachten op korte termijn een nieuw voorstel om te komen tot invulling van de gemeentelijke bijdrage aan mondiale solidariteit.

 

Vorige week donderdag is in een extra informatievergadering uitvoerig stil gestaan bij het verzoek van N-Joy om een lening van 95.000 euro te verstrekken. Wij gaan er nu niet meer inhoudelijk op in maar houden het bij het indienen van een motie, mede namens de fracties Heusden Transparant, D66, CDA en PvdA. In die motie krijgt het college de opdracht om alsnog tegemoet te komen aan het verzoek van N-Joy.

Tot slot, voorzitter, willen wij onze dank uitspreken aan college en ambtelijk apparaat voor het vele werk dat verzet is bij het tot stand komen van de begroting en de beantwoording van de vele vragen. De nieuwe regels in het kader van BBV met een nieuwe indeling van de begroting hebben tot veel extra werkzaamheden geleid en wat ons betreft mag het resultaat er wezen. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering en die verbeteringen zien we ook in deze begroting duidelijk terug.

 

Nieuwe zaken & columns