Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

12-11-2020: Begroting 2021

Deel deze column:

Bijdrage bij Behandeling Begroting 2021

Met amendement en motie

De bijdrage van Gemeentebelangen in de begrotingsvergadering van donderdag 12 november. De motie illegaal grondgebruik, die wij samen met Heusden Eén hebben ingediend, werd helaas verworpen: alleen Gemeentebelangen, Heusden Eén en de PvdA stemden vóór (9 stemmen); de andere fracties stemden tegen.
Het amendement van onze fractie om de wettelijke taak t.a.v. milieucontroles bij bedrijven alsnog in de begroting op te nemen (kosten 50.000 euro) werd aangenomen met de stemmen van Gemeentebelangen, Heusden Eén, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA (13 stemmen) vóór en de stemmen van VVD, HT en DMP (11 stemmen) tegen.

Algemene beschouwing bij begroting 2021

Enkele algemene opmerkingen vooraf:

Op de eerste plaats moeten wij helaas constateren dat de gepresenteerde begroting nogal wat mankementen vertoont. Op maar liefst 9 pagina’s moesten zaken gecorrigeerd worden, gelukkig geen grote fouten die invloed hebben op het begrotingssaldo, maar toch, het blijft slordig en we maken ons daar toch wel zorgen over.

De tweede opmerking gaat over de Voorste Venne en over de bibliotheek, twee belangrijke onderwerpen die momenteel ook erg actueel zijn. Toch hebben wij besloten om daar in deze begrotingsbehandeling niets over te zeggen om de simpele reden dat beide onderwerpen voor december op de agenda staan en we dan over beide onderwerpen in de raad zullen spreken en hopelijk ook besluiten. Alles wat we vandaag zouden kunnen zeggen komt volgende maand uitvoerig terug en dus laten we deze onderwerpen nu buiten beschouwing.

De gepresenteerde begroting is sluitend en dat is op zich een compliment waard. Terug denkend aan de Voorjaarsnota en met name de zorgen over zowel de kostenontwikkelingen in het Sociaal Domein als de Coronapandemie bevindt Heusden zich nog in een gunstige positie waar vele gemeenten jaloers op kunnen zijn. Maar dat is geen reden om achterover te leunen, ook hier speelt de problematiek van oplopende kosten Sociaal Domein en ook onze gemeente heeft te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Ook in onze gemeente inwoners die opgenomen zijn in het ziekenhuis en daar een hele moeilijke tijd doorbrengen, ook hier mensen die overleden zijn en waar nabestaanden bij het afscheid van hun dierbare zeer beperkt worden. En dan zijn er nog andere sociale en economische gevolgen, mensen die vereenzamen, verenigingen die met financiële problemen geconfronteerd worden en niet op de laatste plaats ondernemers die het erg moeilijk hebben om hun hoofd boven water te houden en in een aantal gevallen ook failliet dreigen te gaan of al gaan. Problematieken waar we als gemeente mee te dealen hebben en waar we dan ook terdege rekening mee moeten houden. Het college is, voor zover wij dat kunnen beoordelen,  in de afgelopen maanden adequaat met de problematiek omgegaan en wij gaan ervan uit dat dit ook in de komende tijd de broodnodige aandacht zal krijgen.

Over tot de orde van vandaag. Ondanks de grote druk op de begroting door sociaal domein en corona blijft het college vasthouden aan een sluitende begroting. De zeer beperkte ruimte die er nog is wordt volledig benut voor zorg en veiligheid. Voortzetting van de procesbegeleider zorg en veiligheid (64.000 euro) en aanvullend personele inzet op het gebied van integrale veiligheid (79.000). Daarnaast voortzetting van de extra financiering voor de Taskforce RIEC van bijna 22.000. Keuzes, die wij volledig kunnen ondersteunen, zeker ook na de indrukwekkende informatieavond over zorg en veiligheid vorige week donderdag.

Dank voor de antwoorden op de vele technische vragen die door diverse fracties zijn gesteld. Op enkele door ons gestelde vragen willen wij vandaag terug komen.
Het oplappen van het fietspad Kooilaan staat op de planning, zo lezen wij. Helaas staat er niet bij wanneer en in welk jaar. Tegelijkertijd vragen wij u ook om de Kooilaan, die in het verlengde van dit fietspad ligt, mee te nemen. Dat hoeft geen volledige herstrating te zijn of zelfs asfaltering, maar je kunt ook de slechte plekken herstellen.
De gesprekken over een mogelijke grondruil in Oudheusden hebben helaas niet tot overeenstemming geleid. Dat is inderdaad jammer want bij een grondruil zou er een bouwlocatie voor woningbouw in Oudheusden beschikbaar kunnen komen. Wat ons betreft alle reden om toch nog een laatste poging te ondernemen om tot overeenstemming te komen.
De huiswerkbegeleiding komt sinds enkele jaren niet meer in aanmerking voor subsidie vanuit de HeusdenPas/Kindpakket. Reden: het is te duur. De gemeente betaalde 25% van de kosten, de instelling gaf daarnaast ook nog 25% korting, zodat ouders met een minimum inkomen hun kinderen voor 50% van de kosten konden laten deelnemen. We maken ons allemaal erg veel zorgen over de stijgende kosten van de Jeugdzorg, maar juist deze huiswerkbegeleiding kan er voor zorgen dat op een relatief goedkope manier kinderen op het juiste spoor blijven en niet in die dure jeugdzorg terecht komen. Bovendien biedt het budget HeusdenPas/Kindpakket nog ruimte voor extra uitgaven. Wij vragen uw college om dit beleid nog eens te heroverwegen.
En nu we het toch over de kostenontwikkeling bij de Jeugdzorg hebben. Een van onze vragen ging over het financieel toezicht op instellingen, maar u reageert daar niet op i.v.m. de gestelde artikel-43 vragen. Wij hebben echter die vraag juist gesteld omdat dit financiële toezicht (controle jaarrekening, controle topinkomens, dubieuze financiële transacties) niet in die artikel 43 vragen terug kwam. Wij vinden dat toezicht toch van groot belang en wij denken dat dat ook heel goed in regionaal verband georganiseerd kan worden. Wij vragen graag uw aandacht daarvoor.
Het onderhoud aan de wegen blijft ons zorgen baren. Als onderhoud wordt uitgesteld vanwege de komende GOL-maatregelen of de daarmee samenhangende mitigerende maatregelen, dan hebben wij daar alle begrip voor. Maar er zijn natuurlijk talloze wegen in onze gemeente die daar helemaal los van staan en die ook om onderhoud schreeuwen. En dat terwijl er toch voldoende budget is. In 2019 werd nog 774.000 euro van het beschikbare budget niet gebruikt en aan de Reserve Onderhoud wegen toegevoegd. En toen speelde de Coronaproblematiek nog niet!  De reserve staat begin dit jaar op bijna 2 miljoen.
En tot slot nog een opmerking over de renteontwikkeling. U hebt diverse grote financiële instellingen geraadpleegd en komt tot de conclusie dat de rente op lange termijn weer iets zou kunnen gaan stijgen. U verhoogt daarom de rente op langlopende leningen naar 1%, nog altijd erg laag. Toch hoorden wij onlangs Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, toch ook een belangrijke financiële instelling, op 18 oktober in het programma Buitenhof verklaren dat hij de komende jaren geen renteverhoging verwacht. Graag horen wij uw reactie op dit verschil van inzicht.

Tot slot, voorzitter, onze fractie wil bij deze begrotingsbehandeling nog een amendement en een motie indienen. Wij willen daar op een later moment in deze vergadering nog graag op terug komen.

AMENDEMENT

Agendapunt: 5 Begroting 2021
Onderwerp:  VTH-TAKEN
  De raad van de gemeente Heusden in vergadering bijeen op 12 november 2020
Ondergetekende stelt voor om: Op blz. 10 eerste bullet van bovengenoemd raadsvoorstel Aan de tekst “de begroting van baten en lasten van 2021 vast te stellen” toe te voegen “met dien verstande dat in de begroting een bedrag van 50.000 euro wordt uitgetrokken voor VTH-taken bij bedrijven uit te voeren door de Omgevingsdienst”.
Toelichting: In de begroting 2020 heeft de gemeenteraad (via de eerste bestuursrapportage) 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van VTH-taken bij diverse bedrijven in onze gemeente. In de Voorjaarsnota 2020 was deze ambitie voor 2021 ook weer opgenomen. Uiteindelijk is bij de vaststelling van de begroting door het college deze ambitie niet gehonoreerd. Gevolg daarvan zou zijn dat de VTH-taken niet uitgevoerd kunnen worden terwijl dit toch een wettelijke taak is. Bovendien kunnen er door het ontbreken van controle en handhaving ongewenste situaties ontstaan. Het is naar onze mening dan ook van belang dat deze taken ook in 2021 worden uitgevoerd en daarvoor zou dan het budget van 50.000 wederom in de begroting 2021 moeten worden opgenomen. Het begrotingssaldo zal dan van 25.000 positief omslaan in een bedrag van 25.000 negatief, maar dat lijkt ons bij een begroting van ruim 124 miljoen acceptabel.  
Fractie Gemeentebelangen Kees Musters

Motie (samen met Heusden Eén)

Agendapunt:  5: Begroting 2021
  Onderwerp:  Illegaal grondgebruik
De raad van de gemeente Heusden in vergadering bijeen op 12 november 2020,
gehoord de beraadslaging, overwegende dat regelmatig geconstateerd wordt dat inwoners stukjes openbaar groen, soms gelegen in de hoofdgroenstructuur van onze gemeente, illegaal in gebruik nemen voor plaatsing van bergingen, erfafscheidingen e.d.; dat uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen blijkt dat de gemeente in een aantal gevallen wel in overleg gaat met deze inwoners om zo mogelijk de situatie te legaliseren, maar als dat niet tot het gewenste resultaat leidt niet overgaat tot verdere handhaving; in het VTH-beleidsplan geen prioriteit aan dit soort zaken wordt toegekend en dat er om die reden geen handhavingscapaciteit in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH-taken wordt opgenomen; binnen de reguliere bedrijfsvoering wel ruimte is opgenomen voor handhavingsverzoeken, maar niet voor handhaving illegaal grondgebruik; geeft het college opdracht om in het uitvoeringsprogramma VTH-taken voor 2021 voldoende ruimte op te nemen om bij de gemeente bekende gevallen van illegaal grondgebruik aan te pakken en echt te handhaven; en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:
Namens de fractie Gemeentebelangen,      Namens de fractie Heusden Eén
Kees Musters                                                    Hannie van den Dungen  

Toelichting

Uit de beantwoording van artikel-43 vragen omtrent het illegaal gebruik van openbaar groen antwoordt het college dat de gemeente in eerste instantie zal proberen om de situatie zo mogelijk te legaliseren. Als dat niet mogelijk is wordt dit soort overtredingen alleen juridisch via de bestuursrechtelijke weg opgepakt als dit in het kader van de uitvoering van gemeentelijke projecten noodzakelijk is. In andere gevallen wordt er dus niet gehandhaafd; de geconstateerde overtredingen worden wel geregistreerd om de locaties inzichtelijk te houden.

Wij zijn van mening dat geconstateerde overtredingen wel aangepakt moeten worden; het illegaal in gebruik nemen van gemeentegrond vinden wij onacceptabel. Bovendien kan bij een langdurig in bezit nemen van gronden, ook al is dit illegaal, het eigendom van de grond door verjaring overgaan naar de gebruiker.

Als de gemeente op de hoogte is van een illegale situatie door eigen waarneming of via een binnengekomen melding, dan zal er naar onze mening dus altijd gehandhaafd moeten worden. Wat ons betreft hoeven we geen heksenjacht te organiseren om illegaal grondgebruik in de hele gemeente op te sporen.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer