Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

12-11-2021: Algemene Beschouwingen

Deel deze column:

Algemene beschouwing bij begroting 2022

Donderdag 11 november was er de jaarlijkse begrotingsvergadering. De fracties in de gemeenteraad houden dan hun algemene beschouwingen bij de (meerjaren-)begroting. Het is de laatste begroting in deze raadsperiode. Elders op deze site kunt u een terugblik lezen op de vergadering.

Hieronder de algemene beschouwing van de fractie Gemeentebelangen:

11-11-2021: Algemene beschouwing bij begroting 2022

Gunstig financieel perspectief gemeente Heusden
Voorzitter, ik zit nu zo ongeveer 30 jaren in de gemeenteraad; in al die jaren heb ik nog nooit meegemaakt dat er niet alleen een sluitende meerjarenbegroting is met in alle jaarschijven een behoorlijk positief saldo, maar dat er ook nog een ongekend positief toekomstperspectief is. Met extra middelen voor jeugdzorg ad 2,7 miljoen en een herverdeling gemeentefonds met een extra voordeel van 2,3 miljoen in het vooruitzicht kan de gemeente Heusden zonder financiële zorgen naar een volgende raadsperiode. Natuurlijk, de bedragen zijn nog onzeker en je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is en daarom is het dan ook terecht dat het college genoemde bedragen vooralsnog niet in de begroting ingerekend heeft, maar het schept wel de nodige verwachtingen. Overigens kan de gemeente Heusden die middelen zeer goed gebruiken want er staan nog grote investeringen voor de deur. Denk aan de GOL-investering, maar ook scholenbouw, een sporthal in de Grassen, investeringen en onderhoud in infrastructuur, waarbij de inzet van deze extra middelen zeer welkom is. Waarbij ik zou willen pleiten voor een versterking van onze financiële positie, want de solvabiliteit van onze gemeente is nog altijd zwak en je moet er niet aandenken wat er met onze financiën gebeurt als de rente zou gaan stijgen.

Rekenkamerbrief kengetallen
Wat die financiële positie van de gemeente betreft: de rekenkamer heeft daar een interessante rekenkamerbrief over geschreven. Deze brief van begin juni handelt o.a. over het gebruik van kengetallen bij de analyse van jaarrekeningen en begrotingen. De rekenkamer doet in deze brief ook enkele aanbevelingen, maar merkwaardig genoeg heeft het college nog niet op deze brief gereageerd. Onze vraag aan het college: kan het college op korte termijn alsnog met een reactie komen zodat we deze rekenkamerbrief alsnog kunnen bespreken in de informatievergadering en in de raad.

Ophef over gunningprocedure GOL
De afgelopen weken is er veel gesproken en geschreven over GOL en met name over het feit dat de provincie tegen gedane toezeggingen in toch de gunning van het GOL project heeft doorgezet. Daarbij worden grote woorden gebruikt als verbijsterend, verwerpelijk, immoreel en zo kan ik nog wel even doorgaan. Toegegeven, voorzitter, de procedure verdient niet de schoonheidsprijs en de communicatie rondom dit besluit had beter gemoeten en dat verwijt richten we met name richting provincie, maar ook richting stuurgroep. Toch willen wij de zaak ook enigszins relativeren, want het gewraakte besluit moet ook in de juiste context geplaatst worden. Het besluit werd nl. genomen op een moment dat een uitspraak van de RvS op redelijk korte termijn verwacht werd. Na al zo lang wachten op die uitspraak was er ook de wens om zo snel mogelijk met de uitvoering van het GOL project te beginnen. Reden waarom men de aanbestedingsprocedure parallel wilde laten lopen aan de RvS procedure. Dat het achteraf gezien allemaal veel langer duurt bij de RvS is betreurenswaardig, maar dat heeft men toen niet voorzien. Het besluit tot gunning is genomen, nogmaals niet fraai gelet op de gedane toezegging om dat niet te doen. Maar de achterliggende gedachte was dat er geen uitvoerende onomkeerbare werkzaamheden zouden plaats vinden zolang de RvS geen uitspraak gedaan zou hebben. En aan die toezegging is wel degelijk voldaan en daarmee zijn de belangen van de diverse bezwaarmakers dus uiteindelijk ook niet geschaad. De gevolgde procedure heeft naar onze mening ook geen extra geld gekost voor onze inwoners. Ook die stelling hoor je regelmatig,  wat ons betreft niet terecht. Omdat wij ervan uitgaan dat de plannen bij de RvS overeind zullen blijven, wellicht op onderdelen met kleine aanpassingen, maar op hoofdlijnen zullen de plannen uitgevoerd gaan worden. De kostenstijgingen waarmee het project door de grote vertraging geconfronteerd wordt, zullen bij een nieuwe aanbesteding toch ook betaald moeten worden.  Mogelijk zijn we dan zelfs nog duurder uit, want de vertraging loopt dan alleen maar verder op. Onze conclusie: de aanbesteding op dat moment is achteraf gezien ongelukkig,  maar op zich ook wel begrijpelijk gezien de context van toen. Het besluit heeft de belangen van derden niet geschaad. En vooralsnog is er geen sprake van dat er gelden verspild zouden zijn.

Zwerfafval, dumpingen en bijplaatsingen
De lokale lasten blijven komend jaar praktisch gelijk; de stijging van de rioolheffing wordt gecompenseerd door een forse daling van de afvalstoffenheffing. Wat die afvalstoffen betreft: zorgwekkend wat ons betreft is de toename van de hoeveelheid zwerfafval, de toename van het aantal bijplaatsingen en dumpingen. Dat onderwerp is al jaren een punt van zorg en er is in de afgelopen jaren van alles bedacht om het tij te keren. We moeten helaas constateren dat dat in ieder geval niet gelukt is. Alle activiteiten ten spijt blijft de hoeveelheid zwerfafval maar toenemen. Wij pleiten al enkele jaren voor de inzet van cameratoezicht om het probleem van de bijplaatsingen aan te pakken, maar in antwoord op onze technische vraag op dit punt schrijft u dat dan eerst alle andere middelen beproefd moeten zijn. Welnu, dat lijkt ons na al die jaren toch wel het geval. We zien ook in andere gemeenten dat inzet van cameratoezicht een effectief middel kan zijn. Wij verzoeken uw college dan ook om bij de komende evaluatie van het afvalbeleidsplan dit onderwerp nadrukkelijk mee te nemen.

Nieuwe Omgevingswet en handhaving
Momenteel wordt hard gewerkt aan de nieuwe omgevingsvisie. Komend jaar wordt de wet per 1 juli ingevoerd, zo is nu nog de verwachting. De handhaving rondom het omgevingsbeleidsplan speelt wat ons betreft een essentiële rol. Het vertrouwen dat de burger al dan niet in de overheid heeft is voor een belangrijk deel afhankelijk van zijn rechtvaardigheidsgevoel. De meeste mensen hebben begrip voor het feit dat er regels en wetten zijn waaraan ze zich te houden hebben. Maar als je ziet dat je buurman zich niet aan diezelfde regels houdt, dan wordt dat begrip danig op de proef gesteld. Wij denken dat de gemeente meer aandacht aan handhaving zal moeten besteden en wij zullen daar volgend jaar bij de voorjaarsnota zeker de nodige aandacht voor vragen.

Tot slot
Voorzitter, de laatste begroting van dit college en deze raad. We hebben de samenwerking in de afgelopen vier jaren met zowel coalitie als oppositie bijzonder prettig ervaren en wij denken dat we ook veel hebben kunnen bereiken voor onze inwoners. Het voert te ver om daar nu verder op in te gaan, maar wij gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet en hopen ook in de komende vier jaren dit beleid te kunnen voortzetten.

Namens de fractie Gemeentebelangen en fractie Van Os,

Kees Musters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer