Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

13-05-2020: Steenenburg in de Raad

Deel deze column:

Bijdrage van Gemeentebelangen in het Raadsdebat op 12 mei:

Deze gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren al vele bestemmingsplannen vastgesteld. Maar Steenenburg is niet zomaar een gemiddeld bestemmingsplan. Zelden heb ik een bestemmingsplan meegemaakt waarin zoveel tijd en inspanning is geïnvesteerd om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen. Sinds eind 2018 wordt er al intensief aan gewerkt, in de informatievergadering Ruimte van januari 2019 vond de eerste bespreking in de raad plaats. Na die voorontwerpfase werden vele veranderingen aangebracht en zo ook naar aanleiding van de bespreking van het ontwerpbestemmingsplan.

Inspraakprocedures duren soms erg lang en indieners van bezwaren moeten soms lang wachten op uitsluitsel. Soms ontstaat daardoor bij buitenstaanders de indruk dat er niets met de inspraak gedaan wordt, maar dat is zeker niet het geval. Op de achtergrond is er veel werk verzet en is er veel overleg gepleegd met de indieners van zienswijzen. En wij durven dan ook te stellen dat er maximaal tegemoet gekomen is aan de ingediende bezwaren.

Allereerst de bewoners van ’t Hof in Nieuwkuijk: naar aanleiding van hun inspraakreacties komen er minder woningen aan de oostzijde van de Kasteellaan, de bouwhoogten zijn aangepast, er komt een groene strook tussen de woongebieden onderling en tussen de woongebieden aan de oostzijde van de Kasteellaan en ’t Hof en er zal bij de verdere invulling van die groene strook nog verder overleg plaatsvinden.

Met de natuur- en milieuverenigingen is ook lang gesproken. Dat heeft geleid tot diverse aanpassingen, o.a. een brede groenstrook van 30 meter en aansluitend daarop een 10 meter brede bebouwingsvrije zone aan de noordoostzijde van het plan. Bovendien ligt er een natuurcompensatieplan ter compensatie van die natuurwaarden die onvermijdelijk en ook helaas opgeofferd moeten worden. Maar er komt ook veel extra natuur voor terug, denk alleen maar aan de extra natuur op de huidige akkerbouwpercelen. Van de bestaande natuurwaarden blijft het overgrote deel gehandhaafd, want bebouwing vindt voornamelijk plaats in open gebieden en er komt extra groen bij. Van het totale gebied wordt 55% van de totale oppervlakte ofwel 19 hectare natuur, groen of water. Me dunkt dat de natuurwaarden echt wel aan hun trekken komen.

En dan zijn er nog de bezwaren van Gasbedrijf van Loon. Het deskundigenrapport geeft aan dat het bedrijf niet gehinderd zal worden in zijn uitbreidingsmogelijkheden. Zowel met betrekking tot het plaatsgebonden risico als ten aanzien van het groepsrisico zijn er geen belemmeringen voor het Gasbedrijf. Desondanks is er toch nog een aanpassing gedaan als tegemoetkoming aan de bezwaren door aan de gebouwen in de noordoosthoek de extra bestemming van geen zeer kwetsbare personen toe te voegen.

Voorzitter, alles overwegende kan de fractie Gemeentebelangen volledig instemmen met voorliggend plan. Wij denken dat Steenenburg kan uitgroeien tot een schitterend groen hart van onze gemeente, een juweeltje in de gemeente Heusden met het kasteel als centraal middelpunt in een mooie groene setting. Het initiatief van Kelders past daar prima in en geeft een toegevoegde waarde aan het plan voor de hele gemeente. Een echte en unieke aanwinst voor onze gemeente. Wij wensen de heer Kelders dan ook veel succes bij de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Aan het college de aansporing om zaken voortvarend aan te pakken en zo snel mogelijk tot uitvoering van de plannen te komen. Wij wensen u daarbij veel succes.

Drunen, 13 mei 2020

Kees Musters

Nieuwe zaken & columns