Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

14-07-2021: Terugblik Raadsvergadering 13 juli

Deel deze column:

Heusden wil verder met GOL

De laatste raadsvergadering vóór het zomerreces kende niet zo’n lange agenda, maar wel enkele punten die nogal wat vergadertijd vroegen. Belangrijkste punt was een voorstel van het college aan de raad om een extra krediet voor de uitvoering van de GOL-maatregelen beschikbaar te stellen. Het gaat daarbij om een bedrag van 3,6 miljoen dat Heusden extra moet bijdragen. De uitvoering van de GOL-maatregelen laat op zich wachten doordat de Raad van State nog altijd geen uitspraak heeft gedaan over de vele bezwaren die zijn ingediend. Daar komt nog bij dat er een stikstofproblematiek speelt: de stikstofmaatregelen worden tijdens het proces voortdurend aangepast waardoor de geboden oplossingen steeds achter de feiten aanlopen. Op dit moment is er nog steeds geen zicht op een uitspraak van de Raad van State en de kosten lopen door die vertraging alsmaar op. Niettemin ging de raad in grote meerderheid akkoord met het raadsvoorstel met 15 stemmen vóór en 8 stemmen tegen. De bijdrage van Gemeentebelangen in het debat kunt u hieronder nalezen.

Ander belangrijk agendapunt was het bestemmingsplan Parapluplan wonen. In dit bestemmingsplan wordt geregeld dat de kamergewijze verhuur van woningen  aan maximaal vijf personen voortaan gebonden is aan een omgevingsvergunning. De gemeente wil op deze manier meer zicht en grip hebben op de huisvesting van met name arbeidsmigranten; tot nu toe was de verhuur van kamers aan maximaal vijf personen in elk bestemmingsplan zonder meer toegestaan. De bestaande verhuursituaties blijven wel een punt van aandacht. De drie linkse partijen dienden zelfs een amendement in om aan het raadsbesluit een registratieplicht in te voeren. Tijdens de vergadering werd het amendement veranderd in een motie, vervolgens ook aangenomen en het college gaf aan dat men na de vakantie op deze zaak terugkomt, iets wat ook al eerder was toegezegd.

Verder werd er een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vastgesteld. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, en de Jeugdwet leggen de uitvoering van het maatschappelijk werk voor een groot deel in handen van gemeenten. Om dat werk goed te kunnen doen heeft de gemeente de lokale kaders en regels vastgelegd in een gemeentelijke verordening; deze gemeentelijke verordening is nu volledig geactualiseerd en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

GOL was het belangrijkste agendapunt, schreven wij eerder, maar daar zullen ze in Oudheusden wellicht anders over denken. Want de nieuwbouw van de twee basisscholen, de SBO De Leilinde en de Dromenvanger, stond ook op de agenda. En die nieuwbouw aan de Kasteellaan is voor deze kern natuurlijk uitermate belangrijk. De raad stelde 6,4 miljoen beschikbaar voor de nieuwbouw (waarvan ruim 4 ton eerder al beschikbaar was gesteld als voorbereidingskrediet); daarnaast ook nog een bedrag van 275.000 euro voor de sloop van de oude gebouwen.

Twee bestemmingsplannen voor woningen aan de Prins Hendrikstraat in Drunen en in de Kerkstraat Elshout waren geen bespreekstukken en werden alleen maar afgehamerd.
Aan het einde van de vergadering kwam er dan nog een motie vreemd aan de orde van onze fractie. Het ging daarbij om het bevolkingsonderzoek Borstonderzoek vrouwen. Vanuit het rijk zijn er bezuinigingen doorgevoerd waarbij de frequentie van dat borstonderzoek is teruggebracht van eens in de twee jaren naar eens in de drie jaren. In de motie doen we ern beroep op het rijk om die bezuiniging terug te draaien; de motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Drunen, 14 juli 2021

Kees Musters

Onze bijdrage aan het raadsdebat over de GOL:

Extra krediet GOL

10,5 miljoen extra voor de GOL; Heusden mag 3,6 miljoen extra aftikken. Balen, balen en nog eens balen. En dat allemaal vanwege de enorme vertraging die ontstaat door de ellenlange procedure bij de RvS. En niet te vergeten de stikstofmaatregelen die ons steeds weer inhalen. Waar houdt dit op? Hoor ik mensen zeggen, is dit geen bodemloze put. Antwoord op die vragen hebben wij ook niet, die antwoorden heeft niemand. De RvS bepaalt zijn eigen tempo en laat zich niet beïnvloeden.

Sommigen fracties zeggen stop er mee, maar dat is wel makkelijk gezegd, want hoe dan verder? Een nieuwe aanbesteding met een gewijzigd plan? Alsof het dan allemaal gratis wordt? En wat te denken van de gigantische kapitaalvernietiging die dat met zich mee zou brengen.

Het enige wat we op dit moment kunnen doen is wachten op de uitspraak van de RvS en dan bezien hoe we verder kunnen.

Sommige fracties stellen dat het GOL-project niet aan de doelstellingen kan voldoen en verwijzen dan vooral naar de doorstroming op de A59. Wij zijn het daarmee op dat punt volledig eens: GOL zal dat probleem niet oplossen. Hoogstens een bescheiden bijdrage: het feit dat de zgn. weefvakken op de A59 in Drunen-west en Waalwijk-oost en in Vlijmen-oost wegvallen zal ongetwijfeld de doorstroming bevorderen. Dat dat inderdaad het geval is is al bewezen bij het opheffen van de op- en afritten bij de Wolfshoek in Elshout. De files bij dat punt zijn er niet meer; het opheffen van die weefvakken heeft inderdaad een bijdrage geleverd en dat is ook het doel van Rijkswaterstaat. En ook de nieuwe SFR zal naar alle waarschijnlijkheid een kleine bijdrage leveren. Maar daarmee is het probleem van de congestie op de A59 natuurlijk niet opgelost en dat zullen wij in de gemeente Heusden ook niet kunnen oplossen. Maar laten we vooral kijken naar wat we wel voor een groot deel kunnen oplossen.

  • Wat we wel kunnen oplossen is het vervolmaken van het Natuurnetwerk Brabant door het realiseren van drie ecologische verbindingszones;
  • Wat we wel kunnen oplossen is de hoogwaterproblematiek rondom Den Bosch;
  • Wat we wel kunnen oplossen is de grote verkeersoverlast in de Eindstraat in Drunen;
  • Wat we wel kunnen oplossen is voorkomen dat er elke dag weer een grote verkeersstroom vanuit of naar Waalwijk-zuid door Drunen-west en de Spoorlaan rijdt van en naar de A59;
  • Wat we wel kunnen oplossen is het verminderen van de verkeersdruk bij de rotonde in Nieuwkuijk en in het centrum van Vlijmen;

Stuk voor stuk belangrijke doelstellingen waar wij volledig achter blijven staan en die wat ons betreft dus ook gerealiseerd moeten worden.

De gemeenteraad Waalwijk heeft afgelopen week het extra budget al beschikbaar gesteld; de provincie heeft afgelopen vrijdag vooralsnog pas op de plaats gemaakt. Des te meer reden wat ons betreft dat de gemeente Heusden nu ook dat extra krediet beschikbaar stelt. De Heusdense gemeenteraad moet vanavond een duidelijk signaal afgeven dat we verder willen met de GOL-plannen en dat we die zo snel mogelijk willen realiseren.

De extra kosten vormen natuurlijk een forse tegenvaller en wij kunnen niet uitsluiten dat er nog meer tegenvallers komen. Dat zal het college ook niet kunnen; het bieden van die zekerheid zou alleen maar een schijnzekerheid zijn waar verder niemand iets mee opschiet. Zoals gezegd: het is wachten op de RvS en dan bezien hoe we verder kunnen.

Tot slot nog een vraag aan het college: tijdens de informatievergadering is door de heer Van Uijen aangegeven dat er nog diverse procedures bij de Raad van State kunnen volgen. In de stukken lezen we over een mogelijke bestuurlijke lus om eventuele tekortkomingen alsnog te repareren. Daarbij zouden ook andere procedures meegenomen kunnen worden. Graag een toelichting hierbij van de wethouder.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer