Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

14-11-2014: Begroting 2015 vastgesteld

Deel deze column:

Raadsvergadering 13-11-2014: 

Bijdrage Gemeentebelangen door Kees Musters

 

Begroting 2015 Het meerjarenperspectief zoals geschetst in de begroting 2015 is dankzij de doorgevoerde bezuinigingen redelijk positief. De jaarschijf 2015 vertoont weliswaar nog een tekort, maar in de jaren daarna worden aanzienlijke overschotten verwacht. Dat is wat ons betreft geen reden om de teugels dan maar te laten vieren. Op de eerste plaats hebben we die overschotten keihard nodig om de reservepositie weer op peil te brengen, bovendien kunnen zich in de loop van de komende jaren nog forse tegenvallers voordoen. Natuurlijk is bezuinigen niet leuk, niet voor onze inwoners en ook niet voor de vele verenigingen en instellingen die daar behoorlijk veel last van kunnen hebben. Maar om de financiële positie van onze gemeente gezond te houden is het nu eenmaal onvermijdelijk. En we staan wat dat betreft niet alleen, bijna alle gemeenten moeten fors inleveren en in veel gemeenten wordt volgens een publicatie van NU.nl van 5 november jl. per inwoner nog veel meer bezuinigd dan hier in Heusden. Misschien een wel erg schrale troost, maar toch.

We willen daarbij niet onvermeld laten dat de lastenverzwaring voor onze inwoners in 2015 zeer acceptabel genoemd mag worden. De OZB en de rioolheffing stijgen, de afvalstoffenheffing daalt, onder aan de streep moet een meerpersoonshuishouden in 2015 9,43 euro extra betalen aan gemeentelijke belastingen, dat is een lastenstijging van 1,7% inclusief de inflatie. Daarmee zal onze gemeente ongetwijfeld evenals in de afgelopen jaren ook in 2015 tot een van de goedkoopste gemeenten in Nederland behoren. Het tarief voor de niet-woningen roept bij ons nog de nodige vraagtekens op. De daarin opgenomen GOL-bijdrage mag/moet wel voor inflatie gecorrigeerd worden, maar de beleidsmatige verhoging van de OZB mag wat ons betreft niet toegepast worden op dit deel. Het gaat natuurlijk om een minimale aanpassing maar over meerdere jaren gerekend gaat het toch om aanzienlijke belangen. Wij willen graag meer duidelijkheid op dit punt van het college, ofwel hoe is het OZB-tarief 2015 voor niet-woningen exact berekend?

Tegenvallers zullen er ongetwijfeld komen. De grondexploitatie blijft zorgen baren, alhoewel er gelukkig van enig voorzichtig herstel op de woningmarkt wel sprake is. Het aantal uitkeringsgerechtigden blijft vooralsnog op een zeer hoog niveau, vooral als het om de bijstandsuitkeringen gaat. De tekorten bij Baanbrekers zullen zeker in 2014 en in 2015 nog zeer hoog blijven; wij verwachten dat de 6 ton die nu als extra potje in de begroting 2015 is opgenomen dan ook niet genoeg zal zijn. En ook de decentralisaties in het sociaal domein brengen de nodige risico’s met zich mee. Overigens niet alleen financiële risico’s. We hebben vorige week in de reguliere raadsvergadering uitvoerig over de transitie gesproken en ook besluiten genomen. Wij zullen er dus vandaag niet al te uitvoerig op ingaan maar wij willen er toch bij het college nogmaals op aandringen dat er in de komende jaren nauwkeurig gemonitord moet gaan worden bij de uitvoering van het uitgestippelde beleid. En dan bedoelen we niet alleen op de financiën, hoe belangrijk die ook zijn. Maar ook op de effecten van het beleid op de zorgverlening. We hebben bij de vorming van dit college hier ook nadrukkelijk op geanticipeerd en mede met het oog op deze transitie een extra wethouder benoemd. Dat is tot op heden een gelukkige keuze gebleken en wij hopen natuurlijk dat dat ook zo blijft.

Bij de coalitievorming is ook afgesproken dat de raad meer betrokken zal worden bij het regionale bestuur, meer algemeen bij de gemeenschappelijke regelingen. Bij Baanbrekers zien we regelmatige terugkoppelingen van onze vertegenwoordigers, maar bij de andere samenwerkingsverbanden zien we dat nog te weinig. Behalve natuurlijk bij de vaste agendapunten als begrotingen en jaarrekeningen. Samenwerking in de regio, in de Langstraat en op grotere schaal zowel in westelijke als in oostelijk richting, vinden wij van groot belang, maar de raad moet wel betrokken blijven bij de besluitvorming. Er moet wel draagvlak voor regionale samenwerking blijven en dat gaat niet van zelf. Wij vinden dat regionale samenwerking eigenlijk een vast punt moet worden op de agenda’s van de diverse informatievergaderingen.

Uw antwoord op de aanpak van de jeugdwerkloosheid vinden wij teleurstellend. Als we echt werk willen maken van een “jeugdwerkloosheidsvrije gemeente”, dan vergt dat echt meer inzet, ook van de gemeente. Mogelijk biedt de nieuwe Participatiewet in dat opzicht ook meer mogelijkheden met stageplaatsen voor jeugdige werklozen.

De doorontwikkeling van de Front Office: in antwoord op een van de vele technische vragen wordt gesteld dat naast een geldelijke besparing een kwaliteitsverbetering noodzakelijk is en dat de Front Office in Drunen zich daar minder voor leent. Terecht, zo denken wij, maar veel belangrijker voor het sluiten van de Front Office in Drunen is voor ons dat daardoor het vormen van een Zorgloket mogelijk wordt gemaakt. Eén zorgloket waar burgers met al hun vragen op dat gebied terecht kunnen.

Het budget voor de Dromen.Doen.Heusden.-dag gaat in de begroting 2015 omhoog van 50 naar 55 duizend euro. Wij waarderen de inzet van het college om het draagvlak van deze dag te verbreden naar bedrijven en instellingen en wij hopen dat vele organisaties ook willen aanhaken met de daarbij behorende financiële middelen. Een goede ontwikkeling dus, maar de verhoging van het gemeentelijk budget met 10%, dat vinden wij toch niet nodig. In een tijd van bezuiniging waarbij veel van onze inwoners gevraagd wordt, is het niet passend om dit budget te verhogen. Wij zullen dan ook een amendement indienen om dit budget te handhaven op het bestaande niveau van 50 duizend euro.

Heusden Transparant heeft het college en raad verblijd met een rapportage over de pachtgronden. Op zich een goede zaak, dat een fractie zich in een bepaald onderwerp verdiept en daarover rapporteert. De wijze waarop in dit geval gerapporteerd wordt is echter wel uiterst suggestief. Heusden Transparant heeft de informatie vergaard uit openbare bronnen, zo wordt gesteld in de inleiding van de notitie. Het risico bestaat dat men daardoor de informatie niet helemaal correct interpreteert, zo wordt in de notitie ook gesteld. Maar dat risico neemt men voor lief. Enige terughoudendheid bij het trekken van conclusies zou dan ook op zijn plaats geweest zijn. Vragen stellen, prima, proberen zaken duidelijk en transparant te krijgen, geen probleem wat ons betreft. De reactie daarop van het college wachten wij op dit moment nog even af.

Maar de conclusie als zou de boekhouding pachtgronden een puinzooi zijn en de stelling dat er in de afgelopen jaren 13,6 miljoen door het college en de coalitie stiekem opgemaakt zouden zijn, die slaan natuurlijk nergens op. Wij bestempelen dat als stemmingmakerij. Wij sluiten niet uit dat er bij de pachtgronden administratieve fouten gemaakt zijn, waar worden er immers geen fouten gemaakt? En dat er stille reserves zijn omgezet in een open reserve, dat is op zich juist. Sterker nog, dat was de doelstelling van beleid. Dat is ook in alle openbaarheid gebeurd en de gehele raad heeft bij de diverse kavelruilprojecten altijd positief gereageerd. Gemeentebelangen heeft in de beraadslaging over die kavelruilprojecten nog ooit ingebracht dat de boekhoudkundige winsten bij de kavelruilprojecten op een soort herwaarderingsreserve geboekt zouden moeten worden, maar wij kregen daarvoor geen steun, ook niet van Heusden Transparant. Dat die Algemene Reserve vervolgens ook weer aanzienlijk gedaald is komt voor het overgrote deel door de vorming van verliesvoorzieningen voor de diverse grondexploitaties. En ook daar hebben we als raad altijd in openbare raadsvergaderingen besluiten over genomen. Een zin als “het tafelzilver van de gemeente Heusden is voor meer dan de helft verzilverd en dus opgemaakt” roept echter heel andere associaties op. De naam van de gemeente Heusden wordt hier te grabbel gegooid alsof er op het gemeentehuis een grote puinzooi is en er maar geld uitgegeven wordt. Wij willen hier nadrukkelijk afstand van nemen. 

 

Amendement Dromen.Doen.Heusden-dag

 

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 13 november 2014,

gezien het voorstel van het college om het budget voor de Dromen.Doen.Heusden.-dag met 5.000 euro te verhogen naar 55.000 euro;

overwegende dat:

het in een tijd van bezuiniging niet gewenst is om dit budget te verhogen

besluit

het budget voor de Dromen.Doen.Heusden.-dag vast te stellen op 50.000 euro en de besparing van 5.000 euro toe te voegen aan het begrotingssaldo;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie Gemeentebelangen,             Namens de fractie DMP Heusden

Kees Musters                                                Martijn van Esch

 

Naschrift:

In zijn reactie op dit amendement (en uiteraard ook opmerkingen van andere raadsfracties) stelde het college dat de Dromen.Doen.Heusden.-dag het moet doen met een budget van 50 duizend euro. Het college streeft naar verbreding van het evenement; het moet een dag van de Heusdense bevolking worden met een brede deelname van inwoners, instellingen en bedrijven. Daarbij wordt ook een financiële bijdrage van de deelnemers verwacht. Het draagvlak voor deze dag moet aldus veel breder worden; de inzet van de gemeente navenant lager. Hoe dan ook, het college zal er alles aan doen om binnen het budget van 50 duizend euro te blijven.

Daarop hebben de twee fracties het amendement ingetrokken; het werd dus niet in stemming gebracht.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer