Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

14-11-2021: Terugblik Raadsvergadering 11-11

Deel deze column:

Begroting 2022 vastgesteld

De jaarlijkse begrotingsvergadering, ook wel het hoogtepunt van de lokale democratie genoemd. Hoewel, veel nieuws staat er niet in die begroting; nieuwe zaken waren al aangekondigd in de voorjaarsnota. Maar de diverse politieke partijen maken van de gelegenheid gebruik om hun visie op de gemeentelijke politiek nog eens naar voren te brengen. De bijdragen van de fracties worden dan ook niet voor niets algemene beschouwingen genoemd. De algemene beschouwing van de fractie Gemeentebelangen kunt u elders op deze site terug lezen. Wilt u alle beschouwingen teruglezen of zien, dan kunt u terecht op de website van de gemeente.

Financieel gezien staat de gemeente Heusden er niet slecht voor. De begroting is sluitend met voor de komende vier jaren behoorlijke overschotten. Daar komt nog bij dat de gemeente extra gelden tegemoet kan zien vanuit Den Haag. Voor Jeugdzorg en uit de herverdeling van het gemeentefonds kan de gemeente mogelijk nog zo’n 5 miljoen tegemoet zien. Die bedragen zijn echter nog niet definitief, het nog te vormen kabinet zal hier nog over moeten beslissen en dus zijn die extra middelen nog niet in de begroting van de gemeente meegenomen. Terecht wat ons betreft, want zoals in onze beschouwing staat: je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Niettemin, het financiële perspectief voor de komende jaren is uitermate positief en dat is wel eens anders geweest.
Overigens niet alleen vanwege die mogelijke extra middelen. Ook de gemeentelijke financiële positie komt steeds meer op orde. De afgelopen tientallen jaren was die behoorlijk achteruit gegaan, met name vanwege de enorme grondpositie van de gemeente en de verliesvoorzieningen die daarvoor gevormd moesten worden. Maar in de afgelopen jaren zagen we al een geleidelijke verbetering en nu zet die verbetering zich steeds sneller door. De grondverkopen lopen als een tierelier, kijk naar de verkopen in het Geerpark maar ook op andere plaatsen zoals de Gorsen in Elshout en Victoria in Haarsteeg. En ook de vooruitzichten van het voormalige Land van Ooit ofwel het tegenwoordige Steenenburg zijn uitstekend te noemen. De belangstelling voor de bouwkavels in het zuidelijk deel van dit gebied is enorm en het ziet er naar uit dat de gemeente in ieder geval een groot deel van het geïnvesteerde vermogen in dit gebied weer kan terug verdienen, iets wat lange tijd niet werd verwacht. Kortom, de nu nog zittende gemeenteraad laat een florissante financiële positie na voor de nieuwe raad die in maart volgend jaar gekozen gaat worden. En dat is ook nodig want de ambities zijn erg hoog met in de komende jaren nog grote investeringen voor de boeg in bijvoorbeeld de GOL-maatregelen, onderhoud infrastructuur, scholenbouw, multifunctionele organisaties in Oudheusden en in Elshout, verhuizing bibliotheek naar de Voorste Venne om maar een paar zaken te nomen.

Tijdens zo’n begrotingsvergadering proberen partijen toch nog altijd wat zaken bij te sturen of in de begroting op te nemen. Dat kan via moties en/of amendementen. Bij een motie wordt het college opgeroepen om iets te doen, bij een amendement wordt het raadsvoorstel, in dit geval de begroting, gewijzigd.
Zo werd een motie van de vier coalitiepartijen (inclusief Gemeentebelangen) aangenomen waarin het college gevraagd werd om volgend jaar bij de voorjaarsnota extra geld (250 duizend euro) uit te trekken voor onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. De motie werd aangenomen met de stemmen van Heusden Transparant en het CDA tegen. Die partijen hadden, samen met de andere oppositiepartijen, een eigen amendement ingediend om extra geld voor ditzelfde doel uit te trekken, maar dat amendement werd verworpen. Er werden nog een drietal andere moties ingediend, maar die haalden geen van allen de eindstreep.
Er was nog wel een bijzondere motie, afkomstig van Heusden Transparant; een motie van wantrouwen, gericht tegen met name wethouder Van de Poel, al werd die naam niet genoemd, maar de zaken die wel genoemd werden kwamen uit de portefeuille van deze wethouder. Een motie van wantrouwen komt (gelukkig) niet zo vaak voor en als je die indient, dan moeten daar toch zeer gegronde redenen voor zijn. Heusden Transparant zag die kennelijk, maar andere partijen van zowel coalitie als oppositie waren het daar volstrekt niet mee eens. De motie werd dan ook alleen gesteund door de indieners; de overgrote meerderheid van de gemeenteraad wees de motie van de hand.
De begroting werd daarna vastgesteld.

Er stonden nog enkele andere onderwerpen op de agenda, maar dat waren geen bespreekpunten. Een van die onderwerpen was de benoeming van een drietal nieuwe fractieondersteuners, waaronder ook een nieuwe fractieondersteuner voor de fractie Gemeentebelangen, namelijk Elise van Ruremonde uit Vlijmen. Zij komt de fractie in de komende maanden tot de verkiezingen van maart volgend jaar dus versterken.

Nieuwe zaken & columns