Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

14-12-2011: Persbericht SET

Deel deze column:

Drie gemeenten werken samen

Persbericht gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

13 december 2011

Werken aan werk in Sociaal Economisch Team

Overheid, Ondernemers en Onderwijs vormen samen platform voor arbeid

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk willen hun krachten bundelen op de regionale arbeidsmarkt. Vraagstukken met betrekking tot werk en werkgelegenheid houden niet op bij de gemeentegrenzen en overstijgen vaak de mogelijkheden van de lokale overheid en het lokale bedrijfsleven. Ook de plannen van het kabinet om te komen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (de Wet Werken naar Vermogen) en de bezuinigingen op het gebied van sociale zaken vragen om een heroriëntatie van het beleid en uitvoering op sociaal-economisch gebied

Daarnaast is eerder besloten te komen tot één uitvoeringorganisatie door een fusie van WML en ISD. De drie colleges hebben voor deze nieuwe organisatie een missie, visie en strategische uitgangspunten (Andere kijk, Andere koers) geformuleerd. Dit geeft de focus voor de komende jaren aan. De nieuwe organisatie gaat zich richten op een maximale benutting van arbeidscapaciteit.

. Dit vraagt om regionale keuzes en tevens lokale inkleuring. Om hier invulling aan te geven gaat– in 2012 – een Sociaal Economisch Team (SET) van start.

85% participatie van beroepsbevolking

Met de oprichting van het SET willen de gemeenten inspelen op de economische en financiële situatie, de veranderingen op de markt van vraag en aanbod van arbeid, het streven om meer mensen aan het werk te krijgen en de lokale ambities van de Langstraat. Kort gezegd moet het SET samen met het onderwijs en de ondernemers zorgen voor voldoende werk van voldoende kwaliteit voor de inwoners in de drie gemeenten en zorgen voor voldoende gekwalificeerde mensen voor het invullen van de vacatures in de regio. Dit moet dan leiden tot een arbeidsparticipatie van 85% van de beroepsbevolking in 2020 (landelijke doelstelling 80%, in de Langstraat is de participatiegraad van mannen momenteel al 80%) en een significante daling van inwoners die een beroep doen op een uitkering.

Virtueel

Het SET heeft in eerste instantie een ‘virtueel’ karakter. Dit betekent dat de medewerkers van de drie gemeenten – beleidsmedewerkers Economische en Sociale Zaken – op 2

bepaalde momenten samen werken op een vaste locatie in de gemeente Heusden. Buiten deze momenten werken de medewerkers bij hun ‘eigen’ gemeente en vervullen zij de rol van ambassadeur voor het SET in de eigen organisatie. Het SET vertaalt jaarlijks het beleid in programma’s. Er komt een programmanager, die het SET aanstuurt en naar buiten toe vertegenwoordigt. Een belangrijke taak van de programmamanager is werkgevers te benaderen om hun wensen, vragen en aanbod van arbeid in beeld te brengen. De ISD en de WML zijn enerzijds betrokken bij het arbeidsmarktbeleid als uitvoeringsorganisatie, anderzijds hebben zij een adviserende rol.

Zoveel mogelijk mensen met achterstand naar reguliere arbeid

De missie en visie van de nieuw te vormen uitvoeringsorganisatie – bestaand uit fusie tussen ISD en WML – sluit aan bij de doelstellingen van het SET (en andersom). Ook de uitvoeringsorganisatie streeft naar een zo hoog mogelijke participatie van inwoners van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Belangrijke waarden daarbij zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale innovatie. De doelgroep waar de uitvoeringsorganisatie zich met name op richt zijn mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De uitvoeringsorganisatie werkt in opdracht van de drie gemeenten via het SET, de gemeenten vervullen de regierol ten aanzien van het sociaal economische beleid.

De raden zijn geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Het voorstel voor vormen van en Sociaal Economische Team en de missie, visie en strategische uitgangspunten van de nieuwe uitvoeringsorganisatie staan in maart/april op de agenda van de raden van de drie gemeenten.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer