Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

17-12-2020: Terugblik Raadsvergadering

Deel deze column:

Laatste raadsvergadering in 2020

Deze dag is Nederland in een volledige lockdown gegaan. De coronapandemie breidt zich weer flink uit, het aantal besmettingen loopt snel op en ziekenhuizen raken weer overbelast. Reden voor het kabinet om te besluiten tot een volledige lockdown, vooralsnog tot 19 januari volgend jaar.
Het is alweer de laatste raadsvergadering van 2020 en er ligt een redelijke zware agenda voor.  


Eén van de eerste bespreekpunten is de tijdelijke verhuizing van de basisscholen in Oudheusden, dit in verband met de aanstaande nieuwbouw. De Dromenvanger blijft een gedeelte van het huidige gebouw als tijdelijke huisvesting gebruiken en daarmee spaart de gemeente ca. 6 ton uit omdat er geen tijdelijke huisvesting ingehuurd behoeft te worden. Het college had het schoolbestuur al min of meer toegezegd dat een gedeelte van dat uitgespaarde geld naar de scholen terug zou vloeien. De raad vond dat een beetje voorbarig, wilde eigenlijk eerst de aanbesteding van de nieuwbouw afwachten en het raadsbesluit werd dan ook aangepast.
De Tweede Bestuursrapportage riep weinig discussie op. Ondanks het feit, dat er toch wel de nodige financiële zorgen zijn. Was de meerjarenbegroting een maandje terug nog sluitend, nu blijkt dat door nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein en als gevolg van de coronapandemie de begroting in alle jaarschijven een negatief saldo krijgt. We hebben niet direct een oplossing voor het probleem, maar Gemeentebelangen ventileert wel haar zorgen.
De verduurzaming van Die Heygrave staat ook weer op de agenda. Vorig jaar september werd al een krediet van 2,6 miljoen beschikbaar gesteld. In september van dit jaar bleek al dat dat bedrag niet toereikend zou zijn. Als we het zwembad gasloos willen maken om de CO2-uitstoot terug te brengen, dan moest er ruim 370 duizend euro bij. Met veel morren ging de raad daar toen mee akkoord. Maar nu is gebleken dat het beschikbare krediet toch nog foutief berekend is. De indirecte kosten (o.a. externe advieskosten en ambtelijke uren) zijn over het hoofd gezien. Weer een extra krediet van ruim 7 ton. De totale kosten van het project lopen daarmee al op tot 3,6 miljoen. Toch gaat de raad in overgrote meerderheid akkoord. Stoppen met het project is, ook naar de mening van Gemeentebelangen, niet verantwoord. Er is al veel geld in het project gaan zitten en dat zou dan weggegooid geld zijn, bovendien leidt de nieuwe investering ook tot een besparing op de onderhoudskosten omdat bestaande installaties niet vervangen hoeven te worden (550 duizend euro over 10 jaren) en zonder het project zijn er toch energiebesparingsmaatregelen nodig, die ook veel geld kosten. Maar de belangrijkste reden om toch met het project door te gaan is de beperking van de CO2-uitstoot. Gemeentebelangen dringt wel aan op een zeer strakke budgetbewaking en informatie aan de raad als er nieuws op dat gebied is.
En dan is er eindelijk het nieuwe beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Het beleid is na een lang voorbereidingstraject tot stand gekomen, waarbij de coronaproblematiek nog extra vertraging heeft opgeleverd. In de laatste fase heeft onze fractie nog voorstellen gedaan ter aanpassing van het voorgestelde beleid: het aantal panden dat gebruikt wordt voor huisvesting arbeidsmigranten mag maximaal 5% zijn van het aantal woningen in een straat. Gemeentebelangen stelde voor om de zgn. geconcentreerde huisvesting (panden met max. 15 personen in de dorpslinten) dubbel mee te tellen bij het hanteren van de 5%-norm. Een ander voorstel van onze fractie was om hoogbouw bij de toepassing van die norm buiten beschouwing te laten. Beide voorstellen werden ook in de definitieve versie van het beleid opgenomen.
De Voorste Venne staat ook weer eens op de raadsagenda. Het begin dit jaar aangetreden bestuur heeft een nieuwe beleidsvisie opgesteld die meer aansluit bij de gemeentelijke visie. Maar dan moet de stichting wel met een schone lei kunnen beginnen. Daar komt nog bij dat de exploitatie dit jaar zwaar onder druk van de corona-epidemie heeft gestaan. Er moet weer veel geld naar toe: oude schulden worden weggestreept, 80.000 euro extra subsidie om de gevolgen van corona op te vangen, jaarlijks een extra aflopend bedrag aan subsidie om frictiekosten te betalen en om weerstandsvermogen op te bouwen en een verhoging van de jaarlijkse exploitatiesubsidie. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
Ook de nieuwe beleidsvisie van de bibliotheek staat op de agenda. In die nieuwe visie heeft het bestuur helaas niet helemaal voldaan aan de wensen c.q. verwachtingen van het gemeentebestuur. De nieuwe visie voldoet op de meeste punten wel aan de gemeentelijke uitgangspunten, maar de gemeente wil toch graag zien hoe de bibliotheek wil komen tot een fijnmazig netwerk van het bibliotheekwerk in onze gemeente. Maar het grote discussiepunt is de huisvesting van de bibliotheek in Drunen. Het huidige gebouw is gedateerd en de gemeenteraad ziet graag een verhuizing naar het gebouw van de Voorste Venne. Het bibliotheekbestuur heeft echter een voorkeur uitgesproken voor huisvesting in het gemeentehuis Drunen. De bibliotheek krijgt drie maanden de tijd om in overleg met de Voorste Venne te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Eindelijk dan ook op de agenda de Lokale Educatieve Agenda, een stuk dat met gemengde gevoelens door de gemeenteraad benaderd wordt. Met name de fractie van DMP is niet tevreden. In een motie wordt gevraagd om eind volgend jaar met een verbeterde versie te komen; de motie wordt zelfs ondersteund door de wethouder en met algemene stemmen aangenomen.
Verder de onderwerpen die aan het einde van het jaar altijd weer terugkomen, zoals de nieuwe legesverordening, de vaststelling van de grondprijzen in 2021 en vaststelling van de uitgangspunten voor de grondexploitatie volgend jaar.
Als laatste agendapunt, wellicht als (geen) klap op de vuurpijl: het carbid schieten. Het kabinet heeft een algemeen vuurwerkverbod rondom de jaarwisseling afgekondigd. Men wil daarmee voorkomen dat door vuurwerk de ziekenhuiszorg, toch al overbelast door de coronaproblematiek, extra belast wordt. Maar onder dat vuurwerkverbod valt niet het carbid schieten. Bijna alle gemeenten nemen nu  maatregelen om het carbid schieten ook te verbieden. In Heusden is er in februari nog een raadsdebat over dat carbid schieten geweest en toen heeft de raad (in meerderheid) besloten dat carbid schieten met oudjaar (na 18:00 uur) moet kunnen. Nu ligt er een voorstel om het dit jaar helemaal te verbieden; de raad gaat bijna unaniem akkoord, maar wel onder de strikte voorwaarde dat het een eenmalig verbod betreft. De maatregel moet begin volgend jaar weer teruggedraaid worden.

En zo komt er een einde aan een wel heel bijzonder politiek jaar. De Coronapandemie, die begin maart dit jaar echt losbrak en die aan het einde van dit jaar nog steeds aanhoudt, bepaalt voor een groot deel het maatschappelijk en dus ook het politieke leven. We hebben dit jaar kennis gemaakt met het digitale vergaderen. Niet ideaal, fysiek vergaderen moet de norm blijven, maar soms kun je niet anders. Fractievergadering zijn digitaal, informatievergaderingen en thema-avonden zijn digitaal, de diverse regionale bijeenkomsten worden vaak via webinars georganiseerd, maar het blijft behelpen. Gelukkig komen er zo tegen het einde van het jaar vaccins beschikbaar, maar voordat de situatie genormaliseerd is, dat zal nog wel een flink aantal maanden duren.

Drunen, 17 december 2020

Kees Musters

Nieuwe zaken & columns