Actuele Zaken & Columns.

18-09-2019: Terugblik Raadsvergadering 17 september

Deel deze column:

Zonnevisie vastgesteld

Het zomerreces zit er weer op; gisteren, dinsdag 17 september, vond de eerste raadsvergadering na de vakantie plaats. Een beperkte agenda, maar toch voldoende discussiestof voor een interessante vergadering met als belangrijkste agendapunt de vaststelling van de Visie Zonne-energie 2019. De titel van dit raadsvoorstel komt wellicht wat vreemd over: een visie heb je immers niet voor de tijd van één jaar, dat zou beleid voor de lange termijn moeten zijn. Maar het onderwerp leent zich nog niet voor een volledig uitgewerkte visie. Het onderwerp energietransitie is nog volop in beweging, nieuwe ontwikkelingen dienen zich voortdurend aan en met het te voeren beleid moet je daarop kunnen inspelen. Toch moet er wel een visie vastgesteld worden; de provincie heeft namelijk aangegeven dat als gemeenten aan de slag willen met zonnevelden en met windturbines, er wel een visie aan ten grondslag moet liggen. Na een langdurige voorbereiding met o.a. diverse inspraakbijeenkomsten ligt er dan nu een Visie Zonne-energie 2019 die aangeeft aan welke voorwaarden nieuwe initiatieven moeten voldoen. De gemeenteraad ging gisteravond unaniem akkoord met het voorstel van het college. Een amendement van D66 werd niet aangenomen.

Verder werd het bestemmingsplan Von Suppéstraat vastgesteld. Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei dit jaar over de zgn. PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) staat zo’n beetje elk bouwproject ter discussie en ook bij dit plan speelt dat uiteraard een rol. Voordeel van dit plan is echter dat bestaande bebouwing plaats maakt voor nieuwbouw van woningen waardoor de impact van stikstof op de natuur veel kleiner is. Wethouder Van Bokhoven kwam met verrassend nieuws: sinds enkele weken beschikt de gemeente over een nieuwe rekentool en daaruit blijkt dat de stikstofdepositie bij dit woningbouwplan geen extra problemen oplevert. De uitvoering zou wat dat betreft dus geen probleem moeten opleveren. De op het terrein aanwezige gymzaal is nog wel een probleem. In het bestemmingsplan verdwijnt die gymzaal en maakt die plaats voor woningen. Maar die gymzaal is nog steeds in gebruik en Scala (van de basisscholen) heeft het eigendom nog steeds niet overgedragen. Intussen staat het schoolgebouw al een hele tijd leeg en leegstaande gebouwen, die vragen om problemen. Verpaupering en vandalisme gaan hand in hand en een spoedige sloop, gevolgd door bebouwing zou hier de beste oplossing zijn. Het is dus nog maar de vraag of het gehele bouwproject in één keer kan worden uitgevoerd.

De genoemde stikstofproblematiek speelt wel bij het bestemmingsplan Vendreef 2 Vlijmen, dat aanvankelijk ook geagendeerd was. Maar volgens die nieuwe rekentool zijn er hier wel compensatiemaatregelen noodzakelijk; reden waarom dit agendapunt van de agenda werd afgevoerd.

Het raadsvoorstel Verduurzaming van Die Heygrave, een project van 2,6 miljoen euro, werd ook unaniem door de raad goedgekeurd. Het college heeft een lijst van gemeentelijke gebouwen opgesteld die voor verduurzaming in aanmerking komen. Die gebouwen (op het lijstje staan 11 gebouwen) kunnen niet allemaal tegelijk worden aangepakt; de intentie is om elk jaar één gebouw te verduurzamen, te beginnen met Die Heygrave omdat daar het rendement van de investering verreweg het grootst is. Verduurzaming kost veel geld, alleen dit gebouw vergt al 2,6 miljoen en natuurlijk staat daar een jaarlijkse besparing op de energiekosten tegen over. Zoals zo vaak: kosten gaan voor de baat uit maar we moeten ook concluderen dat de kosten niet volledig worden terugverdiend.

De verordening afvoer hemelwater en grondwater 2019 werd zonder verdere bespreking vastgesteld. Naar aanleiding van de informatievergadering is er nog wel een enkele wijziging in het aanvankelijke voorstel opgenomen. Voorstel was eerst namelijk dat bij kleine uitbreidingen van bestaande gebouwen (minder dan 10% uitbreiding) afkoppeling niet aan de orde zou zijn. Maar als iemand een nieuw tuinhuisje in zijn tuin wil zetten, dan is er geen sprake van uitbreiding van een bestaand gebouw; nee, dan komt er een nieuw gebouw bij en dat zou betekenen dat het gehele perceel van de riolering afgekoppeld zou moeten worden. In de informatievergadering is daar uitvoerig over gesproken en in het definitieve besluit kan het college bij kleine nieuwe gebouwtjes ontheffing verlenen van de afkoppelplicht.

 

Drunen, 18 september 2019

Kees Musters

 

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer