Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-04-2012: Standplaatsen Oudheusden

Deel deze column:

Standplaatsen Oudheusden

De fractie Gemeentebelangen heeft onderstaande brief met vragen over standplaatsen in Oudheusden aan het college gestuurd:

Drunen, 17 april 2012

Aan het College van de gemeente Heusden.
Via e-mail griffie

Betreft:           vragen op grond van art. 61 RvO inzake ontwikkeling Oudheusden

Geacht college,

Wij hebben een paar weken geleden via onze website een document ontvangen met een visie over de toekomstige ontwikkeling van Oudheusden. De samensteller of stellers van het document zijn ons niet bekend. Het document: “Oudheusden: Een alternatief voor een bijzonder dorp” is als bijlage toegevoegd.
De rapportage bevat veel ideeën en suggesties die een heldere eigen “kijk” geven op de mogelijk toekomstige ontwikkeling van Oudheusden. Het rapport verdient naar onze mening nadere aandacht en beschouwing.

1. Is het college op de hoogte van de inhoud van genoemd document?

2. Is het college bereid het document nader te beschouwen en te betrekken bij de toekomstige ontwikkeling van Oudheusden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

Een element, waarover wij al eerder hebben gesproken, wil Gemeentebelangen er uit lichten. Bij de voormalige Coöp was altijd een verzameling van circa 4 standplaatsen aanwezig, die vooral op zaterdag een levendig element vormde en elkaar (Coöp en standplaatsen) versterkte. Door het vertrek van de Coöp naar het terrein van Schreuder is die versterking weggevallen en vertrekken de standplaatshouders.
Gemeentebelangen is van mening dat de standplaatsen gevestigd kunnen worden bij de huidige Coöp. Er is genoeg ruimte en de standplaatshouders willen graag verhuizen.

3. Is het college bereid op korte termijn in overleg te treden met de betrokken partijen om plaatsing van circa 4 standplaatsen bij de huidige Coöp mogelijk te maken?

Verplaatsing van de standplaatsen en daarmee het behoud van de activiteiten, vinden wij een goede zaak voor Oudheusden.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Gemeentebelangen,
Adri van den Hoven
Hüseyin Simsek

Nieuwe zaken & columns