Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-06-2013: Bp Mortelweg

Deel deze column:

Geen wijzigingsbevoegdheid Mortelweg

Bij het bestemmingsplan Wolput-Mortelweg Vlijmen (gemeenteraad 18 juni 2013)  gaat het om een zeer klein gebiedje, dat eigenlijk uit het totaal bestemmingsplan Geerpark is gehaald. Het plan bevat o.a. de mogelijkheid voor de bouw van een vrijstaande woning tegen de grens van het Geerpark aan.

Naar aanleiding van dit plan werden enkele zienswijzen ingediend. Een daarvan betreft de mogelijke toekomstige bebouwing van een relatief klein perceel met 4 tot 6 grondgebonden woningen. De indiener van de zienswijze vroeg om daar al rekening mee te houden. Met in het achterhoofd de leuze Heusden. Doen. Dromen. vond het college dat men aan die wens tegemoet kon komen. Het college nam een zgn. wijzigingsbevoegdheid in het plan op zodat men het bestemmingsplan vrij eenvoudig kon aanpassen zonder uitgebreide procedure. Dat lijkt op het eerste gezicht erg klantvriendelijk en redelijk, maar het betekent wel dat men voorbij gaat aan de belangen van de buurtbewoners die hier geen zienswijzen meer op kunnen indienen. En 4 tot 6 nieuwe woningen in een zeer kleinschalige woonomgeving is toch best ingrijpend te noemen. Ook de gemeenteraad wordt min of meer op deze wijze buiten spel gezet.

Gemeentebelangen is van mening dat bij grotere bouwplannen iedereen in de gelegenheid moet zijn om in te spreken en om zienswijzen in te dienen. Bij elk bestemmingsplan blijkt dat weer een belangrijk democratisch recht te zijn. Reden waarom wij in een amendement de gemeenteraad gevraagd hebben om de wijzigingsbevoegdheid weer uit het plan te halen. De gemeenteraad stemde bijna unaniem in met dit amendement; alleen de fractie DMP stemde tegen.

Hieronder de tekst van het betreffende wijzigingsvoorstel:

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 18 juni 2013,

gelet op de reactie van het college op de zienswijze van de heer/mevrouw Schalken waarbij in de bestemmingsplanregels een wijzigingsbevoegdheid voor percelen aan de Mortelweg wordt opgenomen voor de bouw van 4-6 grondgebonden woningen,

overwegende dat,

  • omwonenden en/of andere belanghebbenden hierdoor niet in staat zijn om via de normale inspraakprocedures te reageren;
  • bij andere (recente) bouwplannen zoals twee woningen aan de Bosscheweg in Drunen en drie woningen in Haarsteeg de volledige bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen;
  • ook in deze situatie belanghebbenden in de gelegenheid gesteld moeten worden om een inspraakreactie c.q. zienswijze in te leveren via een normale bestemmingsplanprocedure;

besluit

in het conceptbesluit de zinsnede onder het tweede aandachtsstreepje “de zienswijze en overlegreacties te beantwoorden met de Nota Zienswijzen” aan te vullen met de volgende bijzin:

“met dien verstande dat voor bouwplannen aan de Mortelweg geen wijzigingsbevoegdheid aan de bestemmingsplanregels wordt toegevoegd.”

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

Nieuwe zaken & columns