Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-06-2013: Voorste Venne terug bij af

Deel deze column:

Terug naar Heusdense schaal

Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van het raadsvoorstel inzake de Voorste Venne in de raadsvergadering van 13 juni jl.:

Evaluatie afgelopen periode:

Terug kijkend op de afgelopen 4 maanden, beginnend bij de brief van 1 maart jl. van de Aleph, de diverse reacties daarop en daarover in de pers en de behandeling van dit onderwerp in de informatieve vergadering Samenleving komt Gemeentebelangen Heusden tot de conclusie dat er een compleet nieuwe situatie is ontstaan. Daar waar er een gedragen raadsvoorstel op tafel lag waar volledige consensus over was bij de samenwerkende partners en de gemeente zorgde de brief van de Aleph en ook de brief van stichting podiumkunsten (met “nieuwe aanpassingen” in het vlekkenplan) tot het terugnemen door het college van het raadsvoorstel vlak voor de vorige raadscyclus. De teleurstelling was over-en-weer tussen alle partijen (en zeker ook tussen de beoogde fusiepartners!) erg groot! Het leek er op dat het “eigen belang” voor het “nieuwe belang” ging! Er zijn daarbij harde woorden gevallen en ….o.a. mede daardoor werd het zwaarste middel van de “vertrouwenskwestie” op tafel gelegd! Het uitspreken van de “vertrouwensvraag” heeft (altijd) verregaande gevolgen omdat “vertrouwen” de basis van elke samenwerking is maar zeker noodzakelijk in dit belangrijk fusieproces! En eigenlijk hebben we maar één vraag voor het college: hoe is het college omgegaan met de brief van Aleph van 1 maart en wat heeft het college nog gedaan om het vertrouwen te herstellen?

Tot overmaat van ramp is in de loop van de afgelopen weken ook nog duidelijk geworden dat een van de belangrijkste fusiepartners, stichting de Voorste Venne, financieel volledig op de afgrond staat! Dat het niet goed ging met deze stichting werd ons al wel duidelijk maar bij ons leefde de verwachtingen dat het tekort (van maximaal 30.000 euro) via de frictiekosten opgelost kon gaan worden. Er blijkt echter een veel groter tekort (van maar liefst 70.000 euro) te bestaan en ook het toekomstperspectief van stichting De Voorste Venne ziet er financieel “diep rood” uit. Daarnaast is in de afgelopen maanden dat dit onderwerp zo vooraanstaand op de politieke agenda staat binnen onze fractie een fundamentele discussie gevoerd m.b.t. het ambitieniveau wat de gemeente Heusden zou moeten hebben t.a.v. een commercieel theater in de gemeente Heusden tussen Den Bosch, Waalwijk en Tilburg. In een tijd dat er zeer fundamentele keuzes gemaakt moeten worden, die elke burger direct en indirect gaat raken, is het noodzakelijk (en de plicht van de politiek) om her te bezinnen of de voorgenomen keuzes nog de juiste zijn. De fractie Gemeentebelangen is tot de conclusie gekomen dat de gemeente Heusden, gezien het ons omringende aanbod aan commerciële theaters en de huidige tijdsgeest, niet meer de ambitie moet nastreven om een landelijke of regionale theateragenda aan te bieden aan onze inwoners! Wij zijn van mening dat de gemeente Heusden zich moet gaan beperken tot het realiseren van een podium waar alle plaatselijke organisaties gebruik van moeten kunnen gaan maken. We denken daarbij aan (lokale) uitvoeringen op het gebied van toneel, muziek en dans maar ook aan filmvertoning, workshops en kleinere congressen.

Conclusie:

De fractie Gemeentebelangen komt tot de conclusie dat de tijd het oorspronkelijke voorstel heeft ingehaald! De maatschappelijke situatie van het begin van de plannen, inmiddels al weer enige jaren geleden, en nu is wezenlijk anders. De kansen zijn inmiddels gekeerd en heeft geleid tot een onomkeerbare situatie waarbij het college met een nieuw, nu voorliggend, raadsvoorstel is gekomen. Binnen onze fractie is over dit onderwerp en dit raadsvoorstel lang en intensief gesproken want de teleurstelling over een bijna gerealiseerde revitalisering van de Voorste Venne en de vorming van één cultuurstichting kon maar moeilijk opzij gezet worden! Het verlies aan vertrouwen ligt echter als een molensteen om onze nek! Dat betrokken partijen nu in een brief verklaren wel onderling vertrouwen te hebben neemt bij onze fractie niet weg dat vanuit het gemeentebestuur het vertrouwen in deze partijen nog steeds beschadigd is. De fractie Gemeentebelangen heeft er inmiddels onvoldoende vertrouwen in dat na een grootscheepse verbouwing de realisatie van één kunst en beheerstichting goed zal gaan functioneren.

Gevolgen:

Wat zijn nu de directe gevolgen voor de diverse partijen als tot het nu voorliggende raadsvoorstel wordt besloten?

De coalitie heeft het vertrouwen gehad dat de partijen die de fusie zouden aangaan die meerwaarde voor de volle honderd procent ondersteunden en daar toekomst in zagen, ook financieel. Dat synergie voordeel komt met het aannemen van dit raadsvoorstel helaas te vervallen!

Voor de afzonderlijke partijen zijn de gevolgen op korte termijn volgens onze fractie echter niet zo groot.

  • De bibliotheek kan blijven zitten waar deze nu gehuisvest is (en dat zal een paar politieke partijen deugd doen!) zonder dat er aan kwaliteit hoeft te worden ingeleverd.
  • Voor de huidige (grotere) gebruikers van de Voorste Venne (Aleph, stichting Podiumkunsten en Hunenhof) zullen de gevolgen ook niet zo groot zijn want het gebouw van de Voorste Venne zal wel een (vereenvoudigde) renovatie ondergaan waardoor de kwaliteit van de gehuurde onderkomens zal stijgen. Aan de gemeente de taak om te onderzoeken welk gedeelte van de Voorste Venne al vast verbouwd kan worden en welke stichtingen en/of organisaties onder gebracht kunnen gaan worden in de zuidoost vleugel van het gebouw waar de bibliotheek zou worden gehuisvest. Uiteraard gaan wij er van uit dat de renovatie in overleg met de gebruikers plaats zal gaan vinden waarna na afloop de ruimtes weer beschikbaar zijn voor de huidige huurders waardoor ze hun activiteiten kunnen voortzetten zoals ze gewend waren.
  • Voor Stichting De Voorste Venne zullen de gevolgen groter zijn en voor hen zal in beeld gebracht moeten gaan worden welke organisatievorm en doelstellingen het meest wenselijk zijn. Een zwaar aandachtspunt daarbij is de huidige situatie van Stichting de Voorste Venne. Die heeft dringend geld nodig. Het college wil niet verder gaan dan een lening tegen 5% maar wij denken dat de stichting daar niet echt mee geholpen is. Een faillissement is juridisch mogelijk maar dan schuif je de problemen af op de schuldeisers en onze fractie vindt dat vanuit maatschappelijk oogpunt ook niet zo fraai (“moreel verwerpelijk”). Bovendien zal een curator mogelijk beslag gaan leggen op allerlei bezittingen van de stichting (inventaris, voorraden, etc) die de gemeente later dan zelf weer zal moeten aankopen/subsidiëren. Bovendien zal het vertrouwen in de continuïteit van een nieuwe beheerstichting volledig ontbreken. Onze fractie zoekt liever naar een oplossing die meer kans op continuïteit biedt. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan een lening zonder rente maar dan wel strikte voorwaarden m.b.t. de bedrijfsvoering, m.n. het personeel. De personeelskosten bedragen nu ruim 330 duizend terwijl de brutowinst van de horeca nog niet de helft daarvan is. Hier MOET verandering in komen!

Afsluiting:

Gezien uitgesproken evaluatie, conclusie en gevolgen verwacht de fractie Gemeentebelangen van de wethouder, in lijn met het raadsvoorstel, snel een nieuw en versoberd plan met daarin aandacht voor de noodzakelijke renovaties en de oplossing voor het toekomstig beheer en de inpassing van een theaterzaal voor lokale doeleinden, een theaterzaal op maat en schaal van de gemeente Heusden. En wellicht komt dat ene Heusdense cultuurbedrijf er toch ooit, want het staat partijen natuurlijk volledig vrij om die zo gewenste samenwerking toch te zoeken.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer