Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-07-2017: Overleg Vijfhoevenlaan

Deel deze column:

Overleg met Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan

Op 25 april jl. kregen de politieke partijen een brief van de bewonersvereniging Vijfhoevenlaan met vragen over de GOL-plannen. De antwoorden op die brieven werden in de jaarvergadering van de bewonersvereniging op 28 juni jl. besproken. In het verslag van deze jaarvergadering is het standpunt van Gemeentebelangen niet goed verwoord. Onderstaand de beantwoording van de brief van de bewonersvereniging en onze reactie op het verslag van de jaarvergadering.

 

Drunen, 27 mei 2017

Aan Bestuur Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan p/a Mozartlaan 24 5251 HK Vlijmen

Betreft: reactie op uw brief van 25 april jl. inzake de GOL-plannen

 

Geacht Bestuur,

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van uw boven aangehaalde brief en wij willen daar graag op reageren. Voorafgaand willen wij u gaarne aangeven dat wij in onze antwoorden regelmatig verwijzen naar de GOL-website, waarop alle informatie openbaar beschikbaar is gemaakt. Kortheidshalve verwijzen wij u graag naar deze website en u kunt voor informatie uiteraard ook terecht op de website van de gemeente (o.a. bij de raadsvergadering van 16 mei jl.).

Wij zien de uitnodiging voor uw jaarvergadering graag tegemoet en zullen dan bekijken of en wie daar namens Gemeentebelangen bij aanwezig kan zijn.

Vraag 1: voor- en nadelen van de GOL-plannen

U vraagt naar de belangrijkste voordelen van de GOL-plannen voor de kern Vlijmen. Als partij proberen wij de belangen van alle inwoners van de gemeente Heusden te behartigen en moeten wij soms afwegingen maken die niet voor iedereen de beste keuzes zijn. De kern Vlijmen heeft echter ook bij ons een hoge prioriteit en onze fractieleden (waarbij onze vertegenwoordigers uit Vlijmen er helemaal bovenop zitten) zorgen ervoor dat deze belangen bij alle afwegingen meegenomen worden.

Bij de GOL-plannen gaat het vooral om het integrale karakter van de plannen: het gaat niet alleen om verkeer, maar ook om natuur, recreatie, bedrijvigheid etc. In de documenten “Doelbereik GOL-oost” en “Doelbereik GOL-west” (zie website GOL) vindt u een mooi overzicht van de te behalen resultaten. Uiteindelijk gaat het om de vitaliteit en de kwaliteit van al onze kernen op lange termijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de leefbaarheid en aan de bereikbaarheid van onze kernen voor zowel inwoners als bedrijven.

Dit gezegd hebbende zien wij als belangrijke voordelen voor Vlijmen:

  • Vermindering verkeersdruk Grote Kerk, Akker en daarmee ook het centrum van Vlijmen
  • Vermindering verkeersdruk rotonde Nieuwkuijk, de Jhr. de la Courtstraat en de Wolput
  • Verbetering van de bereikbaarheid en daarmee de voortgang van de woningbouw Grassen en Geerpark mogelijk maken
  • Verbetering bereikbaarheid bedrijventerreinen zoals ’t Hoog

Natuurlijk zijn er ook nadelen zoals meer asfalt in het buitengebied ten koste van het landbouwareaal. En vooral meer verkeersdruk op een aantal andere wegen, met name in Vlijmen-oost. Maar wij denken dat de hinder van de toegenomen verkeersdruk via mitigerende maatregelen voor een belangrijk deel opgelost kan worden.

Belangrijk zorgpunt is de verkeersdruk op de A59. De invulling van de GOL plannen gebeurt in een samenwerkingsverband met meerdere partijen waarbij met name de rijksoverheid soms andere prioriteiten heeft dan de gemeente. Het college en de gemeenteraad hebben de verantwoordelijkheid de belangen van inwoners te behartigen. De uitkomst van de onderhandelingen is vaak een compromis waardoor niet altijd de ideale situatie voor alle inwoners van de gemeente kan worden gerealiseerd. Als gemeente zullen wij binnen onze gemeentegrenzen een bijdrage aan de oplossing hiervan moeten realiseren. Helaas heeft de Rijksoverheid vooralsnog geen grote prioriteit aan de A59 toegekend. Als Gemeentebelangen hebben wij aandacht voor de nadelen voor de inwoners en zullen wij ons uiterste best doen om ook de belangen en prioriteiten voor de kern Vlijmen mee te nemen in de besluitvorming.

Vraag 2: kwaliteit van woon- en leefklimaat

Duidelijk is wat ons betreft in ieder geval dat we met de huidige verkeersstructuur volstrekt vastlopen. Het verkeer in het centrum van Vlijmen loopt vast; de woningbouw in de Grassen en Geerpark stagneert als we deze verkeersproblemen niet oplossen. Met de GOL-plannen worden deze problemen zodanig opgelost dat er een betere spreiding van de verkeersdruk op de diverse straten in Vlijmen bereikt wordt. Dat zal op diverse plaatsen ook aanpassingen van de bestaande infrastructuur vragen. De gemeente is bereid om die mitigerende maatregelen te nemen en er wordt geld voor uitgetrokken. In het raadsvoorstel van 16 mei kunt u een overzicht van die maatregelen vinden. Zo wordt de Vijfhoevenlaan voorzien van geluidsarm asfalt. Op de Vijfhoevenlaan komen straks 5100 (west) resp. 6.100 (oost) auto’s te rijden. Ter vergelijking: in de Kastanjelaan-west in Drunen, een vergelijkbare ontsluitingsroute, komen straks 5800 auto’s te rijden en deze weg kent geen geluidsarm asfalt en de huizen staan er veel dichter op de weg.

Geluidsarm asfalt zal mogelijk niet de enige maatregel zijn om de overlast te beperken. In het kader van verkeersveiligheid zullen mogelijk ook andere maatregelen nodig zijn zoals aanpassingen van diverse kruisingen. Dit soort maatregelen worden meegenomen bij de samenstelling van het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), waar op korte termijn een begin mee zal worden gemaakt. Gemeentebelangen ziet de mitigerende maatregelen in het raadsvoorstel van 16 mei als een startpunt; er zullen zeker op een aantal punten nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Om deze zorgpunten helder in beeld te krijgen ontvangen we graag input van de bewoners.

 

Vraag 3: betrokkenheid inwoners

Bij de ontwikkeling van de GOL-plannen zijn de inwoners van de gehele gemeente Heusden en dus ook die van de kern Vlijmen meer dan voldoende betrokken. Zelden is er een plan geweest waarbij onze inwoners op zoveel momenten inspraak hebben gehad en de mogelijkheid tot het aanleveren van commentaar, kritiek, suggesties enz. De provincie heeft een overzichtje gemaakt van momenten van overleg met onze inwoners en daaruit blijkt dat er sinds medio 2012 meer dan 50 contactmomenten geweest zijn, variërend van inspraakavonden tot schetssessies. Een belangrijk element daarbij is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau geweest, waarbij meer dan 200 reacties van inwoners werden ingediend en waarvan een aantal ook tot bijstelling van de plannen heeft geleid (denk bijvoorbeeld aan het verleggen van de zuidelijke op- en afrit A59 in Nieuwkuijk).

En we zijn er nog niet. De bestemmingsplanprocedure staat nog helemaal aan het begin. In september/oktober worden de huidige plannen ter inzage gelegd en krijgt iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Daarna komt er nog de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Als het gaat om de mitigerende maatregelen, dat overleg gaat in de komende jaren nog spelen. Tot nu toe is steeds gewerkt aan de ontwikkeling van de GOL-plannen en nu die GOL-plannen een meer definitieve vorm krijgen kan pas gekeken worden naar mitigerende maatregelen. Dat overleg met inwoners gaat dus nog zeker uitgebreid plaats vinden.

 

Vraag 4: bereikbaarheid openbaar vervoer, hulpdiensten

Bij de totstandkoming van de plannen is uiteraard ook overleg gevoerd met de betreffende instanties. Arriva heeft aangegeven tevreden te zijn met de aangedragen oplossingen en ook de hulpdiensten hebben niet laten weten problemen met de voorstellen te hebben. Wij verwachten zelfs een verbetering van de bereikbaarheid, want zoals eerder gesteld, in de huidige verkeersstructuur loopt het verkeer steeds meer vast.

Vraag 5: verkeersmodel

Wij hebben kennis genomen van het Technisch Verkeersmodel GOL zoals dat bij de ontwikkeling van de GOL-plannen gehanteerd is. Op de website van de GOL kunt u dat document ook raadplegen. Wij hebben geen reden om te twijfelen aan de deugdelijkheid van dit model.

Vraag 6: MER

De milieueffectrapportage is wat ons betreft meer dan voldoende om beleid op te baseren. Het rapport met al zijn achtergrondrapporten en Vooronderzoeken biedt uitgebreide informatie op allerlei aspecten zoals verkeer, natuur, recreatie enz. De zeer uitvoerige rapporten zijn allemaal te raadplegen op de website van de GOL. Daarbij kunnen we niet verwachten dat deze rapporten ook een exact voorspellende waarde hebben. De realiteit laat zich nou eenmaal moeilijk voorspellen en er kunnen zich in de komende jaren allerlei ontwikkelingen voordoen die nu nog niet te voorzien zijn. De resultaten van de MER mogen echter wel degelijk als richtinggevend beschouwd worden.

Wat de mitigerende en compenserende maatregelen betreft: zoals eerder toegelicht worden die (nu de GOL-plannen een meer definitieve vorm hebben gekregen) verder uitgewerkt. Die maatregelen zullen echter nooit mogen leiden tot een verslechtering van de situatie. Ze zullen nieuwe problemen moeten oplossen of op zijn minst verlichten. Wij zullen ons hard maken om voldoende middelen beschikbaar te stellen om de maatregelen die nodig zijn te realiseren.

 

Vraag 7: prioriteitsstelling

De toekomst van de gemeente Heusden staat op het spel. Welzijn en welvaart van al onze inwoners in de komende 20-30 jaren mag niet in gevaar komen. Daarvoor zijn zaken als woningbouw, bereikbaarheid, natuur en milieu en economische ontwikkeling van levensbelang. Willen we als gemeente deze belangen goed behartigen, dan moeten we ook bereid zijn om daarin te investeren. Dat is dan ook de reden waarom onze partners (niet alleen de gemeenten Waalwijk en Den Bosch, maar ook bedrijfsleven en organisaties als ZLTO en Natuurmonumenten) in het GOL-project bereid zijn om hier van harte aan mee te werken. Het bedrijfsleven heeft zelfs vrijwillig aangeboden om een deel van de plannen mee te financieren d.m.v. een opslag op de onroerende zaakbelasting. Als bedrijven vrijwillig aangeven bereid te zijn om meer belasting te betalen, dan geeft dat een indicatie van het belang van deze plannen, zoals zij dat zien.

 

Tot slot

Tot zover onze reactie op uw brief van 25 april. Wij hebben begrip voor de bezwaren van de Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan. De Vijfhoevenlaan is momenteel een zeer rustige straat met minder dan 1000 auto’s per dag. Dat worden er in de GOL-plannen ca. 6.000 per dag en daar zit je als buurtbewoner natuurlijk niet op te wachten. Maar als raadsfractie moeten wij zaken breder afwegen. De verkeersdruk op Grote Kerk (15.700 auto’s per dag) en de Akker (11.500 auto’s per dag) is in de huidige situatie al niet acceptabel en voor de toekomst ook niet houdbaar. Soortgelijke problemen doen zich in Drunen-west voor. De GOL-plannen zorgen in ieder geval voor meer spreiding van de verkeersproblematiek. Wij proberen naar eer en geweten de beste keuzes te maken voor alle inwoners van de gemeente en nemen uw bezwaren dan ook serieus. Wij hopen dan ook dat u ons blijft voorzien van informatie om de juiste keuzes te maken en dat u uiteindelijk in kunt stemmen met de gemaakte keuzes en de te nemen maatregelen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de beantwoording van uw vragen, dan horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

Caspar van den Brandt
Fractievoorzitter Gemeentebelangen

 

Reactie n.a.v. verslag Jaarvergadering

Vlijmen, 14 juli 2017

Aan Bestuur Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan

p/a Mozartlaan 24

5251 HK Vlijmen

 

Betreft: reactie op verslag van uw jaarvergadering d.d. 28 juni 2017

Geacht Bestuur,

Met verbazing en teleurgesteld hebben wij kennis genomen van uw verslag van uw jaarvergadering d.d. 28 juni 2017.

U geeft hierin in drie zinnen een samenvatting van de antwoorden van Gemeentebelangen. Deze korte samenvatting is een ongenuanceerde vrije vertaling van delen van het betoog en daarmee een onjuiste weergave van de gegeven toelichting.

Als eerste zin van het betoog heeft de heer van Steen aangegeven dat de antwoorden op de vragen van de bewonersvereniging en het standpunt van Gemeentebelangen in een uitgebreide brief d.d. 27 mei 2017 aan de Bewonersvereniging is toegestuurd en voor alle aanwezigen beschikbaar (we hebben deze brief voor de volledigheid als bijlage nog een keer met deze e-mail meegestuurd.) Mochten hier nog vragen over zijn, dan horen we die graag.

De heer van Steen is daarna ingegaan op de optie van het open houden van afslag 44, die de heer Schmeits heeft gepresenteerd aan de vergadering.

In de samenvatting van Gemeentebelangen heeft u in uw verslag opgenomen:

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat eigenlijk afrit 44 opengehouden zou moeten worden, maar dat vindt Rijkswaterstaat niet goed.

De heer van Steen heeft aangegeven dat de optie van het open houden van afslag 44 een goede optie zou zijn om het verkeer te verdelen over het centrum en de Vijfhoevenlaan. Dat het geen optie is die meegenomen is bij de uiteindelijke vaststelling van de GOL plannen komt doordat Rijkswaterstaat deze optie geblokkeerd heeft.

Verder is aangegeven dat Gemeentebelangen unaniem heeft ingestemd met de huidige plannen omdat dit een goed plan is binnen de mogelijkheden die er zijn en dat de bewonersvereniging wat Gemeentebelangen betreft vooral de nadruk moet gaan leggen op voldoende en passende mitigerende maatregelen. ‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat eigenlijk afrit 44 opengehouden zou moeten worden’ is een onjuiste weergave van het besprokene. 2

Verder heeft u opgenomen:

  • Wij zetten intussen ook vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de cijfers van het gehanteerde verkeersmodel.
  • Het beschikbare geld voor de mitigerende maatregelen kan nooit toereikend zijn.

Wij kunnen niet plaatsen uit welke uitspraken u de eerste van deze twee bullits heeft gehaald. De heer van Steen heeft niet gesproken over de betrouwbaarheid van de cijfers van het gehanteerde verkeersmodel. Wel heeft hij aangegeven twijfels te hebben bij de mogelijkheden om de hoeveelheid auto’s die in de nieuwe situatie via de Vijfhoevenlaan het dorp inkomen, zonder verkeersopstoppingen in de aansluitende straten te verwerken. Het is de vraag of het daarvoor gereserveerde budget voldoende is gezien de problemen die gaan ontstaan (naast de problemen die in andere kernen opgelost moeten worden) op de Vijfhoeven, Mommersteeg, Plein, Catharinastraat en Kennedybrug. Mogelijk zal voor de mitigerende maatregelen meer geld nodig zijn dan het nu gereserveerde.

Alles bij elkaar kunt u wellicht begrijpen dat wij verbaasd en teleurgesteld waren in uw verslag van de avond. De vrije vertaling en ongenuanceerdheid van uw samenvatting vinden wij niet sympathiek en suggestief. Wij zouden u dan ook willen vragen het verslag van de jaarvergadering aan te passen.

Wij vinden de mening van de bewoners heel belangrijk en proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Ook met de Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan en Omgeving blijven wij graag in gesprek op een manier waarop we elkaar recht in de ogen kunnen kijken.

 

Met vriendelijke groet

namens de fractie van Gemeentebelangen,

 

Thé Herman

Peter van Steen.

Nieuwe zaken & columns