Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

20-12-2016: Terugblik Raadsvergadering

Deel deze column:

De laatste raadsvergadering van 2016 telt een groot aantal agendapunten. Aanvankelijk was de vergadering zelfs over twee avonden verdeeld, maar uiteindelijk wordt de gehele agenda toch op dinsdag 20 december afgewerkt.

De Tweede Bestuursrapportage 2016 biedt dit keer geen grote mee- of tegenvallers voor de lopende begroting 2016. Het rekeningsaldo wordt iets minder negatief, maar dat mag nauwelijks naam hebben. Wel enkele forse tegenvallers in diverse grondexploitaties, o.a. een half miljoen in de exploitatie van het Centrumplan Vlijmen.
Voorstellen m.b.t. de grondprijzen 2017 en de uitgangspunten grondexploitatie 2017 roepen nauwelijks discussie op. De grondprijzen worden in 2017 gemiddeld met 2% verhoogd.

Belangrijk agendapunt is het Afvalbeleidsplan 2017-2020: daarin wordt voorgesteld om de inzameling van restafval op een andere wijze te gaan doen: het zgn. omgekeerd inzamelen, waarbij inwoners hun restafval voortaan zelf in plastic zakken naar ondergrondse containers in de buurt moeten brengen. Een proef in Braken-oost het afgelopen jaar heeft spectaculaire resultaten opgeleverd, veel minder restafval, veel meer gft-afval en pmd-afval en een positieve beoordeling door de inwoners (56% van de deelnemers aan de proef oordeelde positief, 18% was negatief, de rest neutraal of geen mening). In onze fractie wordt iets minder positief gedacht; velen zijn beducht voor negatieve reacties en voor negatieve bijverschijnselen zoals dumping van afval. Tijdens de informatievergadering hebben we nog gepleit voor uitbreiding van de proef over een gehele kern maar daar was geen steun voor te vinden. Uiteindelijk heeft onze fractie ingestemd met het voorstel.

De legesverordening wordt samen met diverse andere verordeningen vastgesteld. Bij de verordening toeristenbelasting leggen we alleen een stemverklaring af (beraadslaging heeft in een vorige vergadering al plaats gevonden). Wij zijn als fractie Gemeentebelangen niet blij met de differentiatie in het tarief; wij hebben dan ook tegen het amendement daartoe gestemd, maar de meerderheid van de raad koos wel voor differentiatie. Omdat wij het belangrijk vinden dat de geraamde opbrengst gerealiseerd wordt stemmen wij toch in met de nieuwe verordening.

Het bestemmingsplan Elshout is een conserverend plan en wil eigenlijk alleen maar het bestaande plan actualiseren. Niettemin lopen er toch een vijftiental nieuwe ontwikkelingen mee, op zich een goede zaak. Toch is er een zaak die veel discussie oproept: de kippenschuur van de familie Knippels aan de Kapelstraat 46. Die kippenschuur staat al jarenlang leeg; Knippels heeft het woonhuis en de rundveestal al geruime tijd terug verkocht aan buurman Van Drunen. Deze wil de rundveestal ombouwen tot een werkplaats voor zijn werktuigen. Maar Knippels ziet zijn plannen tot uitbreiding van zijn kippenbedrijf aan de Oosterseweg gedwarsboomd. De omgevingsvergunning voor die uitbreiding blijft maar uit, vooral ten gevolge van nieuwe regelgeving op het gebied van volksgezondheid. En daarom heeft Knippels zijn schuur aan de Kapelstraat maar weer gevuld met kippen. Bovendien wil hij nu de bestemming Intensieve Veehouderij op de schuur handhaven; in het raadsvoorstel wordt die bestemming verwijderd. De raad besluit uiteindelijk volgens voorstel van het college, maar de zaak krijgt ongetwijfeld nog een vervolg bij de Raad van State.

Het onderwerp Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2026 en de Schouw basisscholen Stichting Scala 2016 wordt ook intensief bediscussieerd. Dat komt vooral door onenigheid tussen gemeente en Scala over achterstallig en uitgesteld onderhoud en de geldmiddelen die de gemeente daarvoor beschikbaar wil stellen. De raad besluit ook hier conform het voorstel van het college, maar dat betekent natuurlijk niet dat de problemen daarmee zijn opgelost.

Diverse andere onderwerpen vragen minder discussie en worden met een hamerslag besloten. Zo mag er op oudjaar overdag niet meer met carbid geschoten worden; de regels voor carbid zijn wat dat betreft gelijk getrokken met de regels voor vuurwerk.

En daarmee is de laatste raadsvergadering van 2016 afgerond en kan de raad met Kerstreces.

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer