Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

21-09-2017: Begroting 2018

Deel deze column:

Laatste begroting in deze raadsperiode

De laatste begroting in deze raadsperiode is bekend gemaakt; een begroting met een erg positief meerjarenperspectief met aanzienlijke begrotingsoverschotten in de komende jaren. Geen grote nieuwe plannen, maar dat is op dit moment, een half jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, ook niet te verwachten.

Hieronder het voorwoord dat het college bij deze laatste begroting geschreven heeft.

U kunt de begroting hier downloaden: 2017-0914 Programmabegroting 2018

Voorwoord College

Het is een mooie gewoonte om bij de laatste begroting van een college terug te kijken op de voorbije bestuursperiode. Hoe staat het bijvoorbeeld met de doelen die bij het aantreden in het coalitieakkoord Sociaal.Groen.Sterk.Heusden. werden neergeschreven? En wat laat het college na aan zijn opvolgers?

De destijds gestelde ambities zijn of gerealiseerd of op dit moment in uitvoering. Denk daarbij aan grote projecten zoals het Centrumplan Vlijmen en De Voorste Venne, Dillenburg, Geerpark en De Grassen. Maar ook aan minder tastbare thema’s zoals het Integraal Huisvestingsplan onderwijs en de duurzaamheidsagenda, waarmee we een stevige bijdrage leveren aan de toekomst van onze kinderen.

Ook het huishoudboekje dat we achterlaten voor onze opvolgers, stemt ons positief. De begroting geeft voor de komende jaren een positief saldo van zo’n anderhalf miljoen euro, waardoor het volgende college extra ruimte heeft om nieuw beleid te ontwikkelen. We zijn ons ervan bewust dat dat voor sommige terreinen ook nodig is. Toen dit college in 2014 aantrad, zaten we nog midden in de economische crisis. Om de gemeentelijke financiën op orde te houden, waren bezuinigingen onvermijdelijk. Zo werd ‘heel en veilig’ het leidend principe in onze beheerplannen. Nu het ons economisch weer voor de wind gaat, is het goed om die beleidslijnen opnieuw tegen het licht te houden. We laten dat graag over aan een volgend college.

Ook de transitie binnen het sociaal domein was een belangrijk thema in de afgelopen jaren. Een flink aantal taken op het gebied van zorg, jeugd en werk verhuisde van het Rijk naar de lokale overheid en moesten bovendien met minder geld worden uitgevoerd. Nu bijna drie jaar later is die transitie goeddeels afgerond en richten we ons meer op de transformatie, waarbij de aloude verzorgingsstaat langzaam maar zeker plaats maakt voor een samenleving waarin we nieuwe vormen vinden waarin we elkaar helpen en waarbij meedoen naar vermogen het leidend principe is. De afgelopen jaren hebben we een reserve sociaal domein opgebouwd om onze inwoners de zorg te kunnen bieden die ze echt nodig hebben en daarnaast om deze ontwikkeling te ondersteunen. Daarbij blijft aandacht voor verborgen armoede in onze gemeente een belangrijk thema. Want ondanks dat het in ons land economisch momenteel erg goed gaat, is er nog een behoorlijk aantal huishoudens dat moeite heeft om iedere maand te eindjes aan elkaar te knopen. Die gezinnen moeten we blijven ondersteunen. Financieel, maar ook met hulp op maat.

Ook de rol van Baanbrekers hierbij zal de komende tijd onze aandacht vragen. Gedwongen door de bezuinigingen binnen de Participatiewet herbezint de organisatie zich momenteel – onder de noemer Baanbrekers 2.0 – op haar taken. Daarbij blijft Baanbrekers zich vooral richten op het toeleiden van werkzoekenden naar een baan, maar gaan de deelnemende gemeenten voor extra projecten wel de daadwerkelijke kosten betalen. Het ondersteunen van inwoners die nog niet op de arbeidsmarkt kunnen meedoen, kan dan bij Bijeen worden ondergebracht, zodat ook voor die mensen hulp op maat kan worden geboden.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer