Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

24-02-2022: Terugblik Raadsvergadering 22 en 23-2

Deel deze column:

De laatste vergadering weer fysiek

De coronamaatregelen zijn grotendeels van tafel en dus kon er weer fysiek vergaderd worden. De eerste raadsvergadering van 2022 en meteen ook de laatste van deze raadsperiode ((op 16 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen) was er een met een zware agenda. Op voorhand werd al verwacht dat de agenda niet op één avond afgewerkt zou kunnen worden en die verwachting kwam ook inderdaad uit.  Op dinsdagavond werden de eerste 13 agendapunten afgewerkt; woensdag kwam de raad opnieuw bijeen om de rest van de agenda af te werken.

Een aantal belangrijke agendapunten zoals bijvoorbeeld het Afvalbeleidsplan 2022-2026 waarin opgenomen een evaluatie van het afvalbeleid in de afgelopen vier jaren. Daarin stond het invoeren van het omgekeerd inzamelen centraal; in 2017 ingevoerd ondanks veel protesten van enkele fracties destijds en verzet onder een aantal inwoners. Maar achteraf kunnen we vaststellen dat het omgekeerd inzamelen een groot succes is geworden. De hoeveelheid restafval is drastisch afgenomen; de landelijke doelstellingen werden al binnen enkele jaren ruimschoots gehaald. Ook de afvalstoffenheffing is voor onze inwoners op een relatief laag peil gekomen, relatief in vergelijking met andere gemeenten waar inwoners veel meer kwijt zijn. Natuurlijk blijven er altijd wel een aantal problemen zoals zwerfafval, bijplaatsingen bij de ondergrondse containers en afvaldumping in het buitengebied, maar over het algemeen kunnen we spreken van een groot succes, vooral dankzij onze inwoners die hun afval zeer goed scheiden. Het systeem werkt zo goed dat een grote meerderheid van de raad het voorstel van het college om met een afvalcoach te gaan experimenteren afwees. De kosten zijn erg hoog en men had twijfels dat een dergelijk figuur nog verder zou kunnen bijdragen aan de toch al goede resultaten.

Ook werd uitgebreid gesproken over het voornemen om flexwoningen bij het sportpark in Vliedberg te realiseren. Deze flexwoningen zijn speciaal bedoeld voor zgn. spoedzoekers, dat zijn mensen die dringend wachten op een woning, maar die eigenlijk buiten elke urgentieregeling vallen. Volgens de woningcorporatie is er dringend behoefte aan dergelijke woningen waarin spoedzoekers dan tijdelijk gehuisvest kunnen worden, bijvoorbeeld voor een periode van 2 jaren. Bij het sportpark Hoge Heide ligt een terrein braak dat daar op zich goed geschikt voor is. Maar buurtbewoners komen in verzet en willen eerst een lange termijn visie op de ontwikkeling van de wijk Vliedberg. En ook de sportverenigingen hebben de nodige vraagtekens. Het voorstel van het college wordt door de raad overgenomen, maar de raad geeft het college wel een opdracht mee: ga in gesprek met de buurt en met de sportverenigingen om meer draagkracht te bewerkstelligen. Overigens was het college daar al druk mee bezig.

Het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan is dan eindelijk compleet. Vorig jaar werd al deel 1 de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Maar de delen 2 en 3, het Mobiliteitsplan en het MeerjarenUitvoeringsProgramma liggen nu pas op de raadstafel. Dat het zo lang geduurd heeft wordt veroorzaakt door het feit dat de besluitvorming over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, de GOL, zo lang op zich heeft laten wachten. Er werd nog een motie ingediend door D66 en DMP Heusden om nog dit jaar onderzoek te doen naar de noodzaak van opwaardering van de Tuinbouwweg (met name het oostelijk deel naar de Bellaard). Die motie werd breed gesteund door de raad, sterker nog, alle fracties ondertekenden uiteindelijk in een ludieke sfeer de motie. Het voorstel werd aan het einde van een lange discussie aangenomen.

Het Beleidsplan wegen 2022-2026 werd van de agenda geschrapt en aan de volgende agendapunten werd gezien het late uur niet meer begonnen. Op de woensdagavond werd verder vergaderd, o.a. over de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Er werden zorgen uitgesproken over de financiering van het plan; de kosten zijn voor het overgrote deel wel gedekt in de meerjarenbegroting maar een substantieel bedrag moet nog als dekking gevonden worden. Daarover moet de raad bij de Voorjaarsnota nog een beslissing nemen. Het voorstel van het college werd overigens unaniem aangenomen. Datzelfde geldt voor een voorstel Voorlopig Ontwerp en uitvoeringskrediet inhuizing bibliotheek in De Voorste Venne, een al langer gekoesterde wens van de gemeenteraad. Vorig jaar lag er al een vlekkenplan, nu dus een verdere uitwerking in een Voorontwerp. Het kostenplaatje is behoorlijk gestegen van 1 miljoen naar ruim 1,5 miljoen en ook hier maakten verschillende fracties zich zorgen over mogelijke kostenoverschrijdingen. Niettemin ging de raad wel akkoord.
Met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers kon de raad alleen maar met veel gemor instemmen. Met name het feit dat de nieuwe regeling geen nieuwe financiële verdeelsleutel inhoudt viel niet goed. Er lag een meer rechtvaardige verdeelsleutel op tafel en daar was in de voorbereiding van dit agendapunt al (bijna) overeenstemming over. Maar op het laatste moment haakte Loon op Zand af vanwege de kostenstijging voor die gemeente. Toch stemde de raad van Heusden in met het raadsvoorstel omdat het voortbestaan van Baanbrekers toch van groter belang werd geacht. Overigens lag er ook een begrotingswijziging 2022 van Baanbrekers op de vergadertafel, waarbij de bijdragen van de drie gemeenten aanzienlijk verhoogd moet worden. Baanbrekers komt dit jaar zo’n 3 miljoen tekort. Loon op Zand zal toch ook hier een behoorlijke bijdrage aan moeten leveren.
In deze laatste vergadering van de raad stond ook het vrij liggend fietspad Tuinbouwweg op de agenda, een onderwerp waar al jaren over gesproken wordt. Het bestemmingsplan werd dan ook door de raad zonder discussie goedgekeurd. Hopelijk kan er nog dit jaar met de aanleg begonnen worden.

Dan kwamen er nog twee moties vreemd aan de orde op tafel. De eerste daarvan ging over de driehoek Voordijk – Engelenseweg – inprikker Vijfhoevenlaan. Dit perceel was bij de eerste GOL-plannen opgenomen in de aangrenzende EVZ, de Ecologische Verbindings Zone. Later, bij de nota van Zienswijze, werd dat perceel weer uit de GOL-plannen verwijderd en nog later werd het perceel zelfs verkocht. Bewoners in de directe omgeving (Behoud buurtschap De Melie) zijn daar zeer verbolgen over en eisen dat het oorspronkelijke plan alsnog gerealiseerd wordt. In een motie van D66 en HT werd daartoe dan ook opgeroepen. Feit is dat de betreffende driehoek nog altijd een agrarische bestemming heeft en nog altijd deel uitmaakt van de Groenstructuur. Alleen de eigendomssituatie is veranderd. Nadat de motie tijdens de vergadering ingrijpend was aangepast en het college eigenlijk alleen nog werd opgeroepen om het perceel terug te kopen (tegen redelijke prijs) werd de motie aangenomen.
De tweede motie vreemd aan de orde (ingediend door HT) betrof een initiatief van een ondernemer om een kantoorpand in Drunen om te bouwen tot sociale huurwoningen. De initiatiefnemer is al geruime tijd in overleg met Woonveste en met de gemeente, maar kan zijn initiatief niet van de grond krijgen. Het college beroept zich vooral op de Woonvisie, waarin zou staan dat de toewijzing van sociale huurwoningen zou moeten plaats vinden door Woonveste. De motie roept het college op alsnog medewerking aan dit initiatief te verlenen. De motie werd na een lange discussie unaniem door de raad overgenomen. En daarmee eindige de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode. Medio maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wordt er een nieuwe raad gekozen. Dinsdag 29 maart neemt de oude raad dan afscheid en een dag later zal de nieuwe raad geïnstalleerd worden.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer