Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

24-03-2016: Opvang Vluchtelingen

Deel deze column:

Raadsvergadering 10-03-2016:

Agendapunt 5: Vluchtelingen – Aanpak communicatie kleinschalige opvang.

Voorzitter,

Gemeentebelangen is niet “blij” met de komst van maximaal 4 x 100 vluchtelingen naar de gemeente Heusden. Niet “blij” omdat wij het woord “blij” in deze context absoluut “niet passend” vinden! Een enorme stroom van vluchtelingen die huis-en-haard hebben moeten verlaten voor oorlog en geweld is diep-en-diep triest! Dagelijks zien we via de media berichten van wreedheden uit de oorlog in Syrië en Irak. Maar ook zien we de mensonterende toestanden die de vluchtelingenstroom tot gevolg heeft. Mensen die voor zichzelf en hun gezin een goed heenkomen zoeken en er letterlijk alles voor over hebben om de “hel van de oorlog” te ontvluchten. Wie wil er zo’n toekomstbeeld voor zijn kinderen hebben? Gemeentebelangen is dan ook van mening dat voor die vluchtelingen er altijd een opvangmogelijkheid moet bestaan! Elk land moet zijn deur voor deze ontheemden open stellen en landen die dit niet doen horen niet in een beschaafde wereld thuis!

Helaas lossen wij in Heusden dit MEGA wereldprobleem niet op! We kunnen slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn en binnen onze mogelijkheden hulp bieden aan hen die het echt nodig hebben! Ik formuleer dit expres op deze manier omdat we, door de geweldige toestroom van vluchtelingen, geen goed beeld hebben van wie er nu ECHT vluchteling is en wie er louter vanuit economische motieven meevaart op de stroom vluchtelingen. Voor economische vluchtelingen is, zeker op dit moment, geen plaats want de benodigde capaciteit is volledig nodig voor de echte vluchtelingen die daadwerkelijk op de vlucht zijn voor oorlog en geweld en daadwerkelijk voor hun leven moeten vrezen als ze niet vluchten. Ook dat probleem lossen we op het schaalniveau van Heusden niet op en moeten we (wat nerveus) overlaten aan de landelijke overheid.

Wat kunnen we dan WEL in Heusden? In december 2015 heeft de raad in unanimiteit een raadsvoorstel aangenomen waarin wordt aangegeven dat de gemeente Heusden bereid is om hun verantwoordelijkheid m.b.t. het opnemen van vluchtelingen te nemen maar dat dan wel op een andere manier te willen doen dan d.m.v. een groot Asielzoekers Centrum! Kleinschalige opvang met vanaf dag-1 een integratie traject is waar de gemeente Heusden voor gaat. Burgemeester Hamming heeft zich daar de afgelopen maanden ontzettend sterk voor gemaakt en daar wil Gemeentebelangen hem voor complimenteren! Roeien tegen de stroom van landelijk beleid toont lef en moed en doorzettingsvermogen! Vanuit een diepgewortelde overtuiging dat kleinschalige opvang met een onlosmakelijk directe start van een integratietraject de meest succesvolle formule is krijgt de burgemeester bijna raads brede steun!

Toch moeten en kunnen we onze ogen en oren niet sluiten voor gevoelens uit de samenleving. Gevoelens, gevoed door onbekendheid en angst en persoonlijke levenssituaties van inwoners die vaak vanuit hun perspectief ook niet makkelijk zijn! Het tegengeluid moet een plaats krijgen omdat we alleen vanuit een dialoog tot draagvlak kunnen komen. Gemeentebelangen is er van overtuigd dat de Heusdense gemeenschap deze forse opgave aan kan en dat er heel veel inwoners vanuit barmhartigheid en/of innerlijke overtuiging een helpende hand zullen bieden bij de opvang van maximaal 4 x 100 vluchtelingen in onze gemeente. Hoewel 4 x 100 samen toch 400 vluchtelingen zijn moeten we ook constateren dat het ook “maar” 1% van onze totale inwonersaantal betreft. Toch zitten we met dit aantal vluchtelingen de komende jaren wel aan het maximale als we de daadwerkelijk integratie goed vorm willen geven! Gemeentebelangen is een nadrukkelijk voorstander van gefaseerde komst van de kleinschalige opvanglocaties! Begin met 2 locaties van maximaal 100 vluchtelingen en doe daar ervaring mee op. Kijk vervolgens hoe het loopt en gebruik die ervaringen voor de volgende 2 kleinschalige opvanglocaties. Wij denken daarbij aan een tussenpose van minimaal 6 maanden tussen de 1ste 2 kleinschalige opvanglocaties en de volgende 2! Het proces van directe integratie na aankomst in de gemeente Heusden moet namelijk goed en geborgd vorm worden gegeven. Dat zal een hele klus worden waar veel instanties een geweldige uitdaging te wachten staat! Gefaseerde uitrol geeft daarbij ruimte en betrekkelijke rust om het goed te doen. Vraag: Zijn deze instanties zich al aan het voorbereiden op de komst van kleinschalige opvanglocaties in de gemeente Heusden en is daar al een soort van draaiboek voor opgesteld?

Gemeentebelangen hecht dus grote waarde aan de gefaseerde uitrol en vindt het besluit in het raadsvoorstel daar echt te vrijblijvend in. “Het heeft de voorkeur om de locaties gefaseerd in te richten” is wat ons betreft niet voldoende. Gemeentebelangen vraagt u om deze zin aan te passen naar “de kleinschalige opvanglocaties worden gefaseerd ingericht”. (evt. wil Gemeentebelangen daarvoor met een amendement komen maar als het college dit overneemt dan is dat wellicht niet nodig)

Om de integratie te bevorderen is het verruimen van de termijn van noodopvang van 1 naar 2 of 3 jaar zeker reëel. Het kan niet zo zijn dat een gezin die hier tijdelijk wordt opgevangen na 1 jaar moet vertrekken uit onze gemeente. Juist na een jaar zijn ze net een beetje ‘gesetteld”. Ze kennen de omgeving, hebben waarschijnlijk al contact met verschillende buurtbewoners en instanties, kinderen gaan naar school en hebben misschien al vriendjes en dan zouden ze hier weer van worden losgerukt. Niet bevorderlijk voor de integratie, laat staan hoe dit moet voelen voor de vluchtelingen zelf.

In december is het raadsvoorstel Koers opvang vluchtelingen door de raad aangenomen. In dit voorstel is bepaald dat Heusden meer vergunninghouders wil opnemen dan de taakstelling die vanuit het rijk wordt opgelegd. Vorig jaar was de taakstelling 74 personen en zijn we ongeveer uitgekomen op het huisvesten van 97 vergunninghouders. De bedoeling is om dit beleid voort te zetten. Hiertoe is Woonveste bereid om extra woningen te bouwen zodat de bestaande woningvoorraad niet in de knel komt. Je komt bij voortzetting van dit beleid voor de komende drie jaar dan ook uit op het huisvesten van ongeveer 300 vergunninghouders en dit getal komt al dicht in de buurt van de 400 vluchtelingen die we nu voor de noodopvang willen gaan opvangen.  Indien we in onze kleinschalige noodopvang vluchtelingen opnemen die al langer in “de wacht staan” voor vergunninghouder zouden deze mensen hier mogelijk ook op de lange termijn kunnen blijven. Een mix in zogenaamde wachttijden van vluchtelingen in onze noodopvanglocaties zou daarom mooi zijn. Vraag: Is het de bedoeling dat de vluchtelingen die in de kleinschalige opvanglocaties worden opgevangen, bij het verkrijgen van de status vergunninghouder, een woning toegewezen krijgen binnen onze gemeente?

 

Draagvlak is bij dit onderwerp ONONTBEERLIJK! Draagvlak vanuit de Heusdense bevolking dat de kleinschalige opvanglocaties in alle openheid en met goede afwegingen in een open en constructieve dialoog tot stand zullen komen! Draagvlak om te accepteren dat het opnemen van vluchtelingen geen vrijblijvende keus is maar een landelijke verplichting en dat we vanuit dat oogpunt beter zelf het initiatief kunnen nemen voor een vorm van opvang waarin we makkelijker de regie kunnen houden en waarvan we geloven dat die tot een beter succes leidt dan grootschalige opvang! Gemeentebelangen staat dan ook achter het raadsvoorstel (met een aanpassing op de fasering) en staat ook zeker achter het voorstel om via een zgn. “Open Brief” ALLE inwoners zeer nadrukkelijk uit te nodigen om deel te nemen aan de “Open Dialoog” sessies! Tot zover in 1ste termijn.

Nieuwe zaken & columns