Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

25-05-2018: GOL

Deel deze column:

Provincie besluit over plan Oostelijke Langstraat

 

Extra natuurmaatregelen, een fiets-/spoorbrug die recht doet aan de historie van de Baardwijkse Overlaat en mogelijkheden voor slimme mobiliteitsoplossingen. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen die GS hebben gemaakt in de inpassingsplannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Bovenaanzicht van de fiets/spoorbrug Baardwijkse Overlaat

                                      Afbeelding: visualisate van de fiets-/spoorbrug Baardwijkse Overlaat

Alle ruim 200 indieners van een zienswijze krijgen een reactie. Vrijdag 25 mei legden Gedeputeerde Staten de inpassingsplannen voor GOL-Oost en GOL-West ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Die nemen daarover 29 juni een besluit.

Compleet pakket

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “We hebben veel tijd genomen om een compleet beeld te krijgen van alle belangen, wensen, ideeën en overwegingen die in het gebied spelen, en om al die inbreng goed af te wegen. Hoewel we niet iedereen tevreden hebben kunnen stellen, heeft de input vanuit de omgeving wel op veel plekken tot verbetering van de plannen geleid. Denk aan de verlegde toe- en afrit in Nieuwkuijk in plaats van een turborotonde, het ontwerp van de fiets/spoorbrug over de Baardwijkse Overlaat en de aanvullende natuurmaatregelen in het hele gebied. Dankzij de enorme betrokkenheid van de omgeving en betrokken partijen, ligt er uiteindelijk een compleet en voldragen pakket dat voorziet in verbetering van de leefbaarheid in de kernen, betere bereikbaarheid en doorstroming, betere hoogwaterbescherming, meer natuur en meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten.”

Met de vaststelling van de inpassingsplannen (provinciaal bestemmingsplan) door Provinciale Staten wordt de aanleg van infrastructurele, recreatieve, water- en natuurmaatregelen in de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) planologisch mogelijk. In GOL werken 20 partijen samen om de projecten rond de A59 efficiënt en met een minimum van overlast te ontwikkelen en uiteindelijk te realiseren. De provincie is de gebiedsregisseur, in samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk, ‘s-Hertogenbosch en Waterschap Aa en Maas.

Fiets-/spoorbrug Baardwijkse Overlaat

In het inpassingsplan is onder meer het ontwerp van de fiets-/spoorbrug over de Baardwijkse Overlaat gedetailleerd uitgewerkt. De cultuurhistorische identiteit van de Overlaat als voormalig inundatiegebied, waarbij een open landschap van noord naar zuid past, heeft geleid tot het gedeeltelijk open maken van de spoordijk. De brug versterkt de historische lijn, de oost-west relatie in de Overlaat. De spoorbrug wordt toegankelijk voor zowel recreatieve wandelaars als fietsers. Met de ontwikkeling van de moderne snelfietsroute over de (rijks)monumentale brugdelen, krijgt de historische brug een nieuwe betekenis.

Extra natuurmaatregelen

De aanleg van de fiets-/spoorbrug wordt in het plan voor GOL-West ook aangegrepen om daaronder een nieuwe natuurzone aan te leggen. Samen met de aanleg van een zone van hooiland met poelen voor amfibieën langs de nieuwe randweg Drunen die in het inpassingsplan is toegevoegd, kan de Baardwijkse Overlaat een verbindende functie voor de natuur vervullen. In GOL-Oost is vooral ingezet op het slechten van barrières tussen natuurgebieden. Door onder meer de aanleg van een reeëntunnel, wildspiegels en een ecoduiker ontstaat een veilige verbinding voor dieren tussen de Biessertpolder met het achterliggende gebied, bijvoorbeeld van het Engelenmeer.

Smart mobility

Uit een verkenning blijkt verder dat de verkeersdoorstroming in het GOL-gebied potentie biedt voor slimme mobiliteitsoplossingen. Bij het uitwerken van toekomstige concrete maatregelen voor het GOL-gebied wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van het programma SmartwayZ.nl voor Zuid-Nederland.

Visualisatie

Op de website www.brabant.nl/kaartgol staat een visualisatie van het inpassingsplan. Vanuit verschillende zichtlocaties is te zien hoe het gebied er nu en straks uitziet. In de kaart is extra aandacht besteed aan de situatie in de Baardwijkse Overlaat met beeldimpressies van de nieuwe situatie vanuit verschillende kijkpunten. Verder is zowel in dit gebied als in Vlijmen-Oost te zien hoe de natuurmaatregelen vorm krijgen en zijn de verschillende ontwikkelingen op cultuurhistorisch en infrastructureel gebied afzonderlijk zichtbaar.

Nieuwe zaken & columns