Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

25-06-2013: Jaarrekening 2012

Deel deze column:

Jaarrekening 2012

Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van het jaarverslag en jaarrekening 2012 van de gemeente Heusden:

Het jaarverslag en de jaarrekening hebben opnieuw aan leesbaarheid en overzichtelijkheid gewonnen. Uit het verslag blijkt dat het college in nagenoeg alle gevallen binnen de beschikbare budgetten is gebleven. Daardoor is er mede een positief rekeningsaldo ontstaan van 3,5 miljoen euro. Dat komt goed van pas om de verliesvoorziening op de grondexploitatie aan te vullen (6,3 miljoen euro).

De auditcommissie heeft de grondexploitatie aangemerkt als speerpunt voor het onderzoek in 2012. De gemeente beschikt over een grote grondpositie met daaraan, zeker in deze tijd, verbonden risico’s.  De accountant stelt vast na breed uitgevoerd onderzoek, dat de gekozen uitgangspunten aansluiten op de provinciale prognoses en  voldoende basis bieden voor de waardering van de gronden in 2012. Dit laat onverlet dat de komende jaren de voortgang van de ontwikkeling van de projecten cruciaal zal zijn voor de verwachte eindresultaten.

Wij onderschrijven de verder genoemde aandachtspunten van de accountant en gaan ervan uit dat het college deze nauwgezet opvolgt. Een van de belangrijke variabelen in de exploitatie is de grondprijs. Is het college voornemens om bij de voorstellen bij de begroting  een lagere  grondprijs per m2 voor te stellen? Verder vindt Gemeentebelangen het belangrijk een overzicht te ontvangen over het bouwvolume: wat mag er en wat kan er gebouwd worden in 2014?

Sportinvesteringen.

In uw antwoord op de vragen rondom de jaarrekening gaat u in op de verzoeken van enkele sportverenigingen. Wij  missen in dat rijtje HHC. Zeker nu HHC de komende 5 tot 10 jaar op de huidige locatie blijft zitten of moet blijven zitten, zijn aanpassingen en verbeteringen in de accommodatie  nodig. Welke afspraken zijn er met HHC gemaakt?  De antwoorden t.a.v. de sportverenigingen versterkt ons verzoek in april in de cluster Samenleving dat er een sportplatform moet komen. Wij willen dat daar door de verantwoordelijk wethouder, die op zich positief was, meer vaart achter gezet wordt. Wat is de huidige stand van zaken?

Budgetoverheveling.

Wij zijn content dat de hoogte van de budgetoverheveling een stuk lager is dan in 2011 ( nu 3,8 miljoen tegenover 6,2 miljoen in 2011)  Wij hebben daar 2 jaar lang op aan gedrongen. Ga verder op deze ingeslagen weg.

Sociaal jaarverslag.

Complimenten voor het terugdringen van het ziekteverzuim; van 7% in 2010, naar 4,6 % in 2012. Gemeentebelangen heeft het terugdringen van het ziekteverzuim bij de jaarrekening 2010 als speerpunt aangemerkt. Een ziekte verzuim van 4,6 % is natuurlijk geen reden om “achterover te leunen”. Het is slechts een tussenstand om te komen naar een ziekteverzuim in 2014 van onder de 4 %.  Uit de personeelsstaat in dat zelfde verslag blijkt dat er gemiddeld 23 fte minder mensen in dienst zijn geweest dan de begrote formatie. Het is goed in deze tijd kritisch te zijn op de invulling van vrij gekomen formatie. Uit de  jaarrekening blijkt dat er geen budgettaire onderbesteding is geweest op deze post. Is er extra inhuur geweest of zijn hier andere verklaringen voor?

Voorzitter, wij kunnen  instemmen met de voorstellen, verwoord in het besluit  onder 1 t/m 6 van het voorstel.

Nieuwe zaken & columns