Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

25-06-2013: Voorjaarsnota 2013

Deel deze column:

Voorjaarsnota 2013

Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013:

De Voorjaarsnota 2013 geeft m.b.t. de meerjarenbegroting een wisselend beeld: een behoorlijk overschot in 2014 en beheersbare tekorten over de volgende drie jaren. Beheersbaar want een tekort van ongeveer een ton op een begroting van bijna 100 miljoen is wat ons betreft niet echt zorgwekkend, ook al zien wij bij de begroting straks in november liever bescheiden overschotten. En wij denken dat dat ook mogelijk is door alle budgetten nog eens goed tegen het licht te houden; naar ons idee zit daar nog lucht in. Het college heeft dat inmiddels bij de beantwoording van de technische vragen toegezegd en wij gaan er dus van uit dat dit ook gaat gebeuren. De resultaten wachten wij vol belangstelling af.

Los hiervan kun je je afvragen wat de waarde is van een voorjaarsnota met sluitende jaarschijven. Met diverse zaken is noodgedwongen nog geen rekening gehouden; maar die zaken kunnen wel grote financiële gevolgen hebben. De economische crisis duurt in alle hevigheid voort en de risico’s in de bouwgrondexploitatie nemen alleen maar toe. In de jaarrekening 2012 zijn de verliesvoorzieningen opnieuw verhoogd, dit keer met maar liefst 6,3 miljoen. Maar of het voldoende zal zijn, niemand die het op dit moment weet.

Het aantal bijstandsgerechtigden neemt in een onrustbarend tempo toe; of het beschikbare rijksbudget toereikend zal zijn kunnen we op zijn vroegst in september beoordelen. Maar we vrezen met grote vreze. In de eerste bestuursrapportage van Baanbrekers wordt op dit moment rekening gehouden met een tekort op de WWB van 1,7 miljoen over dit jaar. Voor de gemeente Heusden zou dat neerkomen op een bedrag van 6 à 7 ton.

En dan zijn er nog de drie transities die er aan zitten te komen. Taken gaan naar de gemeenten; die gaan vergezeld van een budget maar dan wel na een stevige efficiëntiekorting en de gemeente blijft achter met open einde regelingen.

Kortom, veel onzekerheid en dus is de waarde van de voorjaarsnota niet veel meer dan de dagwaarde. Morgen kan de financiële gemeentewereld er weer heel anders uitzien.

Voorzitter, op dit moment kunnen wij niettemin instemmen met de voorliggende voorjaarsnota, wel met een voorbehoud t.a.v. de toeristenbelasting. Wij zijn blij dat het college niet gekozen heeft voor de makkelijke weg en de OZB opnieuw als melkkoe gebruikt. De verhogingen die al in de meerjarenbegroting zijn opgenomen vinden wij al meer dan genoeg; verhogingen die het CDA voorstelt in zijn alternatieve Voorjaarsnota vinden wij volstrekt onaanvaardbaar. Hoe kun je burgers uitleggen dat de OZB in 2014 en in 2015 met meer dan 10 à 11% omhoog moet.

Alleen al in 2014 zou de OZB volgens het CDA-voorstel met bijna drie ton extra omhoog moeten. Bovendien wil men nog eens ruim 6 ton extra bezuinigen op het ambtelijk apparaat, dus bovenop de taakstelling van 5 ton die al in de Voorjaarsnota zit. En wat krijgt de burger daar allemaal voor terug: alleen maar extra bezuinigingen en voor een deel ook extra lasten, 1 miljoen op onderhoud wegen, 1 miljoen op onderhoud groen en dan spreek ik nog niet van kwaliteitsverlies van de openbare ruimte. Dat zijn bedragen die niet meer reëel te noemen zijn. Voor onderhoud groen geeft de gemeente 3,4 miljoen per jaar uit en voor onderhoud wegen 2,7 miljoen. Is het reëel om zo maar even 1/3 deel van de jaarbudgetten te schrappen? Volgens ons is dat illusiepolitiek.

Er liggen diverse aanvragen voor investeringen in nieuwe of in bestaande  sportaccommodaties. Hier wreekt zich het feit dat we in Heusden niet meer beschikken over een Adviesraad Sport die het college van deskundig advies zou kunnen voorzien. Het beschikbare bedrag aan kapitaallasten is beperkt, maar biedt toch mogelijkheden. Er liggen nu weer brieven van VMHC en VV Haarsteeg. Bij de laatste schrijft u in overleg te zijn over een te kiezen scenario. Wanneer denkt het college daar uit te zijn? Bij de verzoeken van VMHC, SHJ en kleedgebouw voetbalvereniging Nieuwkuijk gaat het om privatiseringsvoorstellen en deze gaan niet ten laste van het budget kapitaallasten. Hoe denkt het college hier dan budget voor vrij te maken?

De verdubbeling van de toeristenbelasting valt met name de kleine zelfstandige ondernemer erg zwaar. Wij zouden willen pleiten voor een differentiatie van het tarief waarbij voor de kleinere bedrijfjes met bed & breakfast en minicampings een lager tarief van toepassing is.

Voor de bijdrage aan de regio’s Noord-oost Brabant en Hart van Brabant wordt 150 duizend euro extra uitgetrokken. Wij zullen daar graag mee instemmen, want regionale samenwerking is onvermijdelijk. Daarbij lijkt de regio Hart van Brabant nog het best aan te sluiten bij de belangen van Heusden. Wat dat betreft zitten we nu in een soort proefjaar en moeten we binnenkort een meer definitief besluit gaan nemen. De samenwerking met Loon op Zand en Waalwijk gaat al redelijk ver op het gebied van Werk en Inkomen en arbeidsmarktbeleid. Wat ons betreft kan die samenwerking nog verder geïntensiveerd worden, ook naar andere beleidsterreinen. De samenwerking in Noord-oost Brabant lijkt zich op dit moment te beperken tot de Veiligheidsregio met brandweer en politie. Wij verzoeken het college om na de zomerperiode met een onderbouwd voorstel te komen. Deelname aan beide regio’s is wat ons betreft bespreekbaar, maar dan wel onder voorwaarden. We willen niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten bij beide regio’s, maar we willen ook niet geconfronteerd worden met dubbele kosten. Dat wordt wat ons betreft in beide regio’s dus een stuiver.

Tot slot, voorzitter, maken we ons toch wel bezorgd over de ontwikkelingen m.b.t. het GOL. De bespreking van de samenwerkingsovereenkomst, die toch al in december vorig jaar ondertekend is, wordt alsmaar uitgesteld. Nu is het weer wachten op de bestuursovereenkomst, volgens planning komt die in november in de raad. Verder moeten we nog even wachten hoe de minister gaat beslissen over de pilot status van dit project en of er eventueel extra gelden voor beschikbaar komen. Wij willen de agendacommissie verzoeken om dit onderwerp op de eerstvolgende informatievergadering Ruimte te plaatsen, de samenwerkingsovereenkomst is so wie so beschikbaar en eventueel aanvullende recentere informatie kan door het college beschikbaar worden gesteld.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer