Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-06-2012: Jaarrekening 2011

Deel deze column:

Jaarrekening 2011

Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van de Jaarrekening 2011:

Raadsvergadering 26 juni 2012:  Jaarrekening 2011 

Het jaarverslag is beter leesbaar dan vorig jaar door concretere teksten en de toevoeging van enkele samenvattende overzichten.

Door een paar incidentele meevallers zoals vrijval subsidies van 1,7 miljoen euro, zijn er mogelijkheden om voorzieningen te vormen of aan te vullen. Te noemen zijn een voorziening van 2,1 miljoen euro voor het centrumplan Vlijmen en een aanvulling van de voorziening van 1,7 miljoen euro in de grondexploitaties.  Daar kunnen wij mee instemmen. Wel willen we op korte termijn duidelijkheid over de plannen met ontwikkelaar Heymans t.a.v. het centrumplan Vlijmen.

Het accountantsverslag geeft een duidelijke uitsplitsing van de resultaten en constateert dat de verslaglegging opnieuw een stap voorwaarts heeft gemaakt. In het accountantsverslag worden een aantal aanbevelingen gedaan waarop wij als raad nog een reactie krijgen. Gemeentebelangen is in elk geval van mening dat de minimumgrens van de algemene reserve op 10 miljoen euro gehandhaafd moet blijven. Wij zien toenemende risico’s zoals bij de Poort van Heusden waar ( nog) geen voorziening voor is gevormd.

Voorbereidingskosten

Veel plannen/projecten hebben een langere doorlooptijd of schuiven op. Dit betekent dat bij de voorbereidingen een pas op de plaats gemaakt moet worden of uitstel nodig is. Dit zien wij niet in de jaarrekening. De voorbereidingskosten lopen bij diverse plannen fors op. Hier moet echt de rem op!

Niet alleen voorbereidingskosten maar ook op andere plaatsen ( b.v.  €115.000,- meerkosten invoering omgevingsvergunning),  is een versobering en scherpere kostenbewaking op z’n plaats.

 

Budgetten

Uit de jaarrekening en uit de budgetoverheveling herleiden wij dat er binnen verschillende budgetten ruimte zit om deze neerwaarts aan te passen. Daardoor ontstaat er ook ruimte binnen de begroting om tegenvallende inkomsten uit de algemene uitkering op te vangen.

 

Grondexploitatie

De verschillende plannen worden nauwgezet gevolgd en bij gesignaleerde tekorten wordt een voorziening gevormd. Gemeentebelangen ondersteunt dat beleid. In deze jaarrekening zit een toevoeging aan de voorziening vanwege stagnerende opbrengsten uit verkoop van bouwrijpe grond voor woningen en bedrijven en langere doorlooptijden van de bouwplannen.

Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat een toenemend aantal gemeenten de grondprijzen verlaagt. Wij verzoeken het college om kritisch naar de grondprijzen in de gemeente Heusden te kijken bij de voorstellen omtrent de grondprijzen, die ons jaarlijks in december bereiken. Naar onze mening is het sowieso niet verstandig de jaarlijkse indexering toe te passen.

Uit de antwoorden blijkt dat de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose is vastgesteld. Vorig jaar hebben wij daar al naar gevraagd en wij willen deze prognose, vertaald naar de gemeente Heusden, graag bespreken in de cluster ruimte, gecombineerd met het in 2011 vastgestelde, geactualiseerde woningbouwprogramma.

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Adri van den Hoven

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer