Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-06-2012: Voorjaarsnota 2012

Deel deze column:

Voorjaarsnota behandeld

Hieronder de bijdrage in eerste termijn van onze fractie bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2012:

Raadsvergadering 26 juni 2012:   Voorjaarsnota 2012

De economische crisis blijkt voor velen een grotere uitdaging dan we konden bevroeden, zo luidt de eerste zin in de Voorjaarsnota 2012. Het kan niet anders dan dat dat ook gevolgen heeft voor de financiële huishouding van onze gemeente Heusden. Met diverse maatregelen is het college er in ieder geval in geslaagd om een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Je kunt spreken van een evenwichtige meerjarenbegroting, wat ons betreft een zeer belangrijk uitgangspunt bij het coalitieakkoord en dus zijn wij daar zeer tevreden over.

De keuze voor extra inzet op de thema’s arbeidsmarkt, economische ontwikkeling en woningbouw kunnen wij volledig onderschrijven. Het terugdringen van het aantal bijstandgerechtigden is daarbij terecht een prominente doelstelling. Natuurlijk een prima ambitie waar terecht veel aandacht voor wordt gevraagd, maar we moeten ook reëel zijn en de verwachtingen niet al te hoog inzetten. We worden op dit moment geconfronteerd met een stijgend aantal instromers in de bijstand en het aantal uitstromers neemt af. Het zou al een formidabele prestatie zijn als we het totale aantal bijstandsgerechtigden stabiel kunnen houden.

Wat is de realiteitswaarde van een begroting in het huidige politieke klimaat? Onzekerheid is troef, het kabinet is gevallen, er ligt nu een lenteakkoord maar partijen kondigen nu al aan dat men na de verkiezingen bepaalde maatregelen wil terugdraaien. Bovendien zal de overheid ook in de komende jaren nog miljarden moeten bezuinigen en daar zullen de gemeenten ook het nodige van merken. En daarnaast hebben we ook nog eens te maken met een Rijksoverheid die tot voor kort betrouwbaar genoemd kon worden, maar die dat op dit moment zeker niet meer is. Maatregelen worden ingevoerd en wetten worden aangekondigd maar van het ene op het andere moment wordt alles zo maar weer teruggedraaid. Denk aan de invoering en weer afschaffen van de huishoudtoets, de Wet Werken naar Vermogen, het Herstructureringsfonds dat niet doorgaat, de transitie Begeleiding vanuit de AWBZ. Er valt bijna geen beleid op te voeren en in dat politieke klimaat stellen we nu een voorjaarsnota vast. Ons past dus voorzichtigheid, afwachten en steeds weer reageren op nieuwe Haagse ontwikkelingen.

Met de keuzes die het college in de voorliggende Voorjaarsnota maakt kunnen wij grotendeels instemmen. Toch denken wij dat via slim bezuinigen meer mogelijk is zonder dat de burger daarvan de dupe is en zonder het ambitieniveau van deze gemeente aan te tasten. Extra verhoging van de OZB met twee ton in 2013 is voor ons een zware pil die we niet graag slikken. Wij willen dan ook van het college vragen om in de komende maanden alles in het werk te stellen om dit te voorkomen. Burgers worden op allerlei manieren geconfronteerd met lastenverzwaring: premie zorgverzekering, eigen bijdragen in de gezondheidszorg, waterschapslasten, milieuheffingen, verhoging van de btw en ga zo maar door. We moeten als gemeente in ieder geval een zeer serieuze poging doen om de stijging van de gemeentelijke lasten zo beperkt mogelijk te houden. Wij doen een paar suggesties:

  • De samenwerking met Waalwijk en Loon op Zand wordt geïntensiveerd. Die samenwerking moet ook voordelen opleveren bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop van goederen en diensten. Daar moet toch een besparing te realiseren zijn.
  • Elk jaar weer zien we een gigantische budgetoverheveling; dat duidt er op dat we nog altijd niet goed in staat zijn om een goede realistische planning van onze activiteiten te maken. Meer temporisering kan leiden tot een groter realiteitsgehalte van de begroting en kan tevens leiden tot meer ruimte in die begroting.
  • Er wordt terecht gekeken naar verkoop van vastgoed, panden en cultuurgronden. Maar kijk ook naar het beheer van het gemeentelijk vastgoed. Pachtprijzen van cultuurgronden zijn in de afgelopen jaren al aanzienlijk verhoogd maar hoe zit het met de huurprijzen van panden die we als gemeente verhuren, soms aan commerciële organisaties.
  • De bedrijfsvoering: er zijn momenteel nauwelijks bouwactiviteiten en dat betekent dat er ook nauwelijks bouwvergunningen verstrekt hoeven te worden. Ook de ruimtelijke ontwikkelingen liggen op een veel lager niveau en onze bestemmingsplannen zijn bijna allemaal geactualiseerd. Kortom, er moeten ambtelijke uren vrijvallen.
  • Uit de jaarrekening blijkt dat er op tal van onderdelen behoorlijke budgetonderschrijdingen zijn. Het kan allemaal kennelijk toch een stukje goedkoper, steeds vaker zijn er aanbestedingsvoordelen. Ook hier valt wellicht nog wel geld te verdienen.
  • Een nieuw contract m.b.t. de afvalverwerking kan mogelijk leiden tot een verlaging van de afvalstoffenheffing voor onze burgers zodat daar wat compensatie te halen valt.

Wij vragen het college dan ook nadrukkelijk om naar deze en wellicht andere ideeën te kijken en een serieuze poging te wagen om de extra verhoging van de ozb in 2013 en zo mogelijk in volgende jaren te kunnen schrappen. Bij de vaststelling van de begroting 2013 willen wij van het college horen wat deze poging heeft opgeleverd.

De verhoging van de ozb roept sowieso vragen op. In de meerjarenbegroting zat al een stijging van 5% in de jaren 2013 en 2014. Daar komt in de VJN 2012 twee ton boven op; een eenvoudige inschatting leidt tot een stijgingspercentage van een dikke 8%. Maar in de beantwoording van technische vragen staat te lezen dat de ozb voor een gemiddeld huishouden stijgt van 208 naar 217 euro, een stijging van slechts 4,2%. Dat wil er bij ons niet in. Graag een toelichting.

Tot slot het parkeren in Giersbergen. Wij hebben toch wel onze twijfels over de haalbaarheid van dit voorstel. Enerzijds de technische aspecten, anderzijds de te realiseren opbrengst. Een korte rekensom:  100.000 euro per jaar, 180 parkeerplaatsen, elke parkeerplaats moet dan ruim 1,50 euro gemiddeld per dag opleveren. Wij zetten daar grote vraagtekens bij. Daarnaast de vraag of het college over deze maatregel al overleg gevoerd heeft met het Nationaal Park.

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

Nieuwe zaken & columns