Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-06-2017: Voorjaarsnota

Deel deze column:

Er komt weer wat financiële ruimte

De laatste VJN in deze raadsperiode. Bij de jaarrekening 2016 konden we al vaststellen dat het herstel van de financiële positie van de gemeente was ingezet. Wij gaan er van uit dat dit herstel zich in 2017 zal doorzetten. Een eerste aanzet daartoe zien we in de uitgangspositie van deze VJN: zelden begon een VJN met zo’n gunstige cijfers, zeker de afgelopen pakweg 5 jaren niet. De uitgangspositie is dan wel uitermate positief, de cijfers helemaal onder aan de streep zijn behoorlijk negatief, met name in de jaarschijven 2018 en 2021. Echter als we de bijdrage aan Baanbrekers kunnen dekken uit de Reserve Sociaal Domein, dan wordt het meerjarenperspectief weer aanzienlijk gunstiger en ontstaat er weer financiële ruimte. Dat beeld wordt nog versterkt als we de recente meicirculaire hierbij betrekken. Die ruimte wordt meteen voor een belangrijk deel opgeslokt als de kosten van het IHP over de jaren heen geëgaliseerd worden. Toch denken wij dat dat een goede zaak zou zijn. Het doorschuiven van kosten naar de toekomst vinden wij niet verantwoord. Wij ondersteunen het voorstel om tot egalisatie van deze kosten te komen dan ook van harte. Wij veronderstellen dat het college bij de begrotingsbehandeling komt met een voorstel tot instelling van een egalisatiereserve IHP. Voor Zeven Eeuwen Heusden wordt 150.000 euro uitgetrokken. Natuurlijk, er liggen veel ideeën en initiatieven, maar toch, 1,5 ton voor een feestje, dat lijkt toch wel erg veel. Wij vragen het college dan ook om zeer kritisch met dit budget om te springen. Uitbreiding formatie. Met name de uitbreiding wijkteam met 7 FTE’s hakt er wel in. Het college verwacht de kosten hiervan te kunnen dekken uit aanvullende opbrengsten Algemene Uitkering en OZB. Wij denken met het college dat dit moet kunnen; wij kunnen de beantwoording op dit gebied wel onderschrijven. Toch willen we hierop aanvullend nog wijzen op de mogelijkheid om het zgn. flexbudget voor onderhoud openbaar groen geheel of gedeeltelijk voor dit doel in te zetten. Immers de extra opbrengst OZB en Algemene Uitkering is niet alleen bedoeld voor onderhoud openbaar groen en voor onkruidbestrijding in nieuwe wijken, maar bijvoorbeeld ook voor het onderhoud van de wegen.

Wat de OZB betreft nog een andere opmerking. De afgelopen jaren is er jaarlijks een extra stijging van de opbrengst opgenomen. In 2018 is dat wederom het geval, maar wat ons betreft is dit ook de laatste keer. Voor de jaren na 2018 gaan wij er vooralsnog van uit, dat een dergelijke extra verhoging niet meer noodzakelijk is. Natuurlijk, de lokale lastendruk is in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten laag en dat vinden wij prima. En hoewel dat geen doel op zich is, is dat ook geen excuus om extra verhogingen van de OZB te rechtvaardigen. Wij zullen alleen met extra verhoging OZB kunnen instemmen als die noodzaak nadrukkelijk kan worden aangetoond en andere financieringsmogelijkheden zoals bezuinigingen geen soelaas meer bieden. De omgevingswet. Die nieuwe wet zal in 2019 ingevoerd gaan worden. De voorbereidingen daartoe lopen al, morgenavond de Radendag Hart van Brabant, die ook aan dit thema gewijd is. De ambtelijke organisatie moet hier op voorbereid worden en hier klaar voor zijn. Maar dat moet ook gelden voor de raad. In veel gemeenten wordt hiervoor budget uitgetrokken, in de VJN wordt hier niet in voorzien. Wij willen het college vragen om hier in de aanloop naar de begrotingsbehandeling aandacht aan te besteden.

Met de majeure projecten gaat het nu de goede kant op. Het centrum in Vlijmen zien we met de dag gerealiseerd worden en het wordt een mooi centrum. Hopelijk komt er ook een mooi paviljoen. Kan het college daar al iets meer over zeggen. Dillenburg is op stoom, de nieuwe sporthal wordt binnenkort in gebruik genomen, de woningbouw in de Grassen en in Geerpark loopt als een trein. Ook de woningbouw in de kleine kernen zit er met plannen als De Gorsen en Victoria aan te komen. We vragen het college wel om zich bij deze plannen aan de woningbouwplanning te houden. Het lijkt aantrekkelijk om die plannen zo snel mogelijk vol te bouwen, zeker voor de projectontwikkelaar, maar voor een evenwichtige ontwikkeling van kleine kernen als Haarsteeg en Elshout is een beperkt aantal nieuwbouwwoningen per jaar gewenst. De Voorste Venne zal nog dit jaar gerenoveerd gaan worden. We zijn blij met het feit dat er uiteindelijk toch overeenstemming mogelijk is gebleken tussen gemeente en alle gebruikers en wij zien de voortgang met vertrouwen tegemoet. We hopen dat de plannen met de Poort van Heusden doorgang zullen vinden. Dat is voor ons op dit moment nog een groot vraagteken. Kan de wethouder ons al meer informatie hieromtrent verschaffen, bijvoorbeeld over de medewerking van de provincie, want die is essentieel. En ook de ontwikkelingen m.b.t. de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat lijken nu de goede kant op te gaan. De procedures met dit soort plannen duren lang, maar wij denken dat er nu een goed plan ligt. Wij zien met belangstelling uit naar de verdere uitwerking van de plannen rondom de SnelFietsRoute. Aandachtspunt blijft natuurlijk het onderliggend wegennet en de mitigerende maatregelen die her en der genomen zullen moeten worden. Er is een budget in de VJN opgenomen, maar of dit budget toereikend is? De komende maanden zullen een antwoord op die vraag moeten gaan geven als het college in overleg met diverse betrokken, m.n. buurtbewoners, die maatregelen gaat bespreken.

De schaalverdieping in de zin van meer burgerparticipatie krijgt op allerlei gebieden steeds meer vorm. Op diverse gebieden zijn er ontwikkelingen. De vorming van een nieuw cultuurbeleid, de duurzaamheidsagenda, Buurt bestuurt, betrokkenheid bij diverse bestemmingsplannen zoals bij de GOL. Prima ontwikkelingen, maar daar zal in enkele gevallen ook een prijskaartje aan hangen. Nieuwe initiatieven op dit gebied zijn wat ons betreft van harte welkom, maar dan moeten we als gemeente ook bereid zijn om daarin te investeren. Wij vragen het college om hier in de aanloop naar de begroting al vast rekening mee te houden.

Nieuwe zaken & columns