Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

28-06-2017: Voorjaarsnota 2018

Deel deze column:

Bijdrage Gemeentebelangen  bespreking Voorjaarsnota 2018

Normaal gesproken is de voorjaarsnota een van de belangrijkste documenten van het politieke jaar. Een document waarin naast een actueel financieel perspectief ook de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting voor het komende jaar en de meerjarenraming worden geprognosticeerd. Dat is altijd zo behalve in een jaar waarin er verkiezingen worden gehouden. In het jaar van de verkiezingen zijn er sowieso vaak aflopende beleidsprogramma’s uit de voorbije raadsperiode en is er veelal “Werk in uitvoering” als afronding van die beleidsuitvoering. Daarnaast is er een nieuwe coalitie die een nieuw coalitieprogramma heeft opgesteld en waarvan de beleidsvoornemens nog in de ontwikkelfase zitten en dus ook vaak nog niet vast omlijnd zijn in financiële kaders. Zo ook deze voorliggende voorjaarsnota. Het nieuwe coalitieprogramma is nog maar mondjesmaat daarin verwerkt waardoor het meer een richtinggevend document is wat nog zijn vertaling moet gaan krijgen in de nog op te stellen begroting 2019!

Wat in ieder geval uit de voorjaarsnota blijkt is dat er een solide financiële basis aanwezig is en dat is ontegenzeggelijk een compliment voor de vorige coalitie! Daarnaast is het ook heel realistisch om te stellen dat het huidige economische klimaat (zie o.a. daarvoor ook de recent bekend geworden meicirculaire Gemeentefonds) zeker meehelpt aan het kunnen realiseren van het nieuwe ambitieuze coalitieprogramma.

Het is goed om te constateren dat het inmiddels mogelijk is om de OZB vanaf het komende begrotingsjaar met niet meer dan de inflatiecorrectie te laten stijgen. Ook is het goed om vast te stellen dat de lokale lastendruk in de gemeente Heusden nog zeer gunstig afsteekt t.o.v. het landelijk gemiddelde. Dat gekoppeld aan een zeer goed voorzieningenniveau maakt dat het goed wonen, werken en leven is in de gemeente Heusden. Aan de andere kant zal het onontkoombaar zijn dat de komende jaren de lokale lastendruk wat zal toenemen! Met name de rioolheffing zal op basis van kostendekkendheid de komende jaren gaan stijgen. Willen we droge voeten houden, dan zal het noodzakelijk zijn om het waterplan, met de daarmee gepaard gaande flinke investeringen, de komende jaren uit te voeren.

Daarnaast moeten we ook de realiteit durven te benoemen en dat is dat er nog veel grote uitdagingen op ons pad komen! Denk daarbij aan de start van de uitvoering van de GOL en de daaraan gelieerde zgn. mitigerende maatregelen. Daar is nu 2.5 miljoen voor gereserveerd maar onze fractie durft te betwijfelen of dit voldoende zal zijn om de negatieve effecten van de GOL maatregelen in de onderliggende gemeentelijke wegenstructuur te nivelleren.

Daarnaast staan er ook nog grote uitdagingen op het gebied van “Duurzaamheid”, “Beheer Openbare ruimte” en het “Sociaal Domein” te wachten. De transformatie van het sociaal domein zal nog veel aandacht en inspanning kosten waarbij het uitgangspunt moet blijven dat de toegang tot deze zorg laagdrempelig wordt gehouden en dat de inwoners op een snelle en juiste wijze worden geholpen waarbij de inzet van maatwerk zeker kan worden toegepast als de situatie daarom vraagt!

De conclusie van onze fractie is dat deze voorjaarsnota zeker nog niet dichtgetimmerd is en dat de aanloop naar de begroting 2019 nog de nodige onzekerheden met zich mee brengt. Toch staat er een solide financieel plaatje met goede vooruitzichten en perspectieven waardoor onze fractie met veel vertrouwen de presentatie van de begroting 2019 tegemoet ziet.

 

Caspar van den Brandt

Nieuwe zaken & columns