Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

29-09-2021: Terugblik Raadsvergadering 28-9

Deel deze column:

Zonnepark Hooibroeken weer stapje dichterbij

Voor het eerst sinds lange tijd weer een fysieke raadsvergadering in het gemeentehuis, een verademing als je dat vergelijkt met een avondje digitaal vergaderen thuis achter je laptop. Wel meteen bijna een marathonzitting, een agenda met 27 agendapunten, ja wel, inclusief opening en sluiting en met diverse hamerpunten, maar toch ook nog veel bespreekpunten. Eén daarvan was een voorbereidingskrediet huisvesting bibliotheek in de Voorste Venne. Zoals bekend ligt er een studie en een vlekkenplan en nu moet de volgende stap gezet worden: de ontwikkeling van de definitieve plannen en dan volgt uiteraard nog de daadwerkelijke verbouwing en verhuizing. Eigenlijk waren alle fracties in de gemeenteraad positief over het voorstel en dat werd dan ook unaniem door de raad goedgekeurd. Datzelfde gold ook voor een nieuwe sportzaal in plaats van een gymzaal bij de bouw van een nieuwe basisschool in de Grassen. Iedereen was het er over eens, een sportzaal is wat groter dan een gymzaal en biedt meer mogelijkheden voor niet alleen de school, maar ook voor diverse verenigingen die er straks gebruik van kunnen gaan maken. En die extra accommodatie kan zeer goed gebruikt worden, want er is veel behoefte aan dit soort voorzieningen. Iedereen stemde dan ook vóór het voorstel om een sportzaal te bouwen, ook al zijn de kosten van een dergelijke sportzaal natuurlijk veel hoger dan voor een gymzaal.
Ook het voorstel om 80 duizend euro beschikbaar te stellen voor enkele verkeersmaatregelen kon op de goedkeuring van de raad rekenen. Sterker nog, de raad wilde het restant van het budget (totaal is er 200 duizend euro beschikbaar in de begroting) ook nog graag benutten en vroeg in een motie om de resterende 120 duizend euro te reserveren voor dit doel. Die motie van de coalitiepartijen werd met algemene stemmen aangenomen. Er kwam ook nog een motie op tafel om een onderzoek te doen naar de verkeersproblematiek in Hedikhuizen, maar de overgrote meerderheid van de raad vond dat nou weer te ver gaan. Immers er liggen veel meer wensen, ook uit andere wijken en kernen, op tafel en om er nu ééntje uit te pikken en die voorrang te geven boven andere knelpunten, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Die motie werd dan ook weer teruggenomen en kwam daarom niet in stemming.
De overeenkomst tussen de gemeente Heusden en Energiek Heusden vroeg aanzienlijk meer vergadertijd. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door een wijzigingsvoorstel, een amendement, van de vijf oppositiepartijen die de samenwerking tussen beide partijen anders wilden organiseren. Elders op deze site kunt u meer over de overeenkomst gemeente en Energiek Heusden lezen. Na een lange discussie en schorsingen werd het amendement van de oppositie met grote meerderheid verworpen (9 vóór, 16 tegen). Het raadsvoorstel werd met 17 stemmen vóór en 8 stemmen tegen wel aangenomen. Ook de verklaring van geen bedenkingen bij de omgevingsvergunning voor het zonnepark werd aangenomen. Bij dit voorstel stemden zelfs 23 raadsleden vóór; twee CDA-leden waren tegen.
Bij het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte spitste de discussie in de raad zich vooral toe op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Ondanks het feit dat enkele raadsfracties in eerste instantie wel erg negatief reageerden op het huidige onderhoudsniveau van bijvoorbeeld het openbaar groen stemde uiteindelijk de raad wel unaniem in met het raadsvoorstel. Een motie van Heusden Eén om een wijziging aan te brengen in de prioritering van de gladheidsbestrijding (meer prioriteit aan gladheidsbestrijding bij winkels en bij openbare gebouwen) kon niet op veel steun in de raad rekenen en werd dan ook weer ingetrokken.
De Nota Grondbeleid 2021-2025, genaamd “Samen meer mogelijk maken” vroeg ook veel vergadertijd. Een amendement van de vier coalitiepartijen om meer ruimte te geven aan particuliere initiatieven zoals CPO-bouw (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) of Knarrenhof, net buiten of aan de rand van de kernen kon op grote steun van de raad rekenen. 23 raadsleden stemden vóór; ook hier vielen de twee CDA-leden uit de toon en stemden tegen. Een motie van drie oppositiepartijen om de omzetting van de winkelfunctie in aanloopstraten naar de winkelcentra naar een woonfunctie mogelijk te maken werd ingetrokken. Volgens het college zou die omzetting tot ongewenste ontwikkelingen kunnen leiden en in de huidige situatie kan de gemeente via het parapluplan wonen nog invloed hebben op eventuele (ver)bouwactiviteiten. De Nota Grondbeleid werd vervolgens met algemene stemmen goedgekeurd.
Vervolgens diverse hamerpunten op de agenda waaronder 3 bestemmingsplannetjes, de verlenging en tweede wijziging van de nota Bodembeheer en een voorbereidingskrediet verduurzaming sportzaal De Vennen in Drunen. Na zwembad Die Heijgrave waarvoor vorig jaar al een dergelijk besluit genomen was, komt nu deze sportzaal als volgende aan de beurt.
Tot slot van de vergadering werd nog kort gesproken over toch wel een belangrijk agendapunt: de wijziging in de aanpak van de jeugdhulp. De gemeente wil de jeugdhulp geheel anders gaan organiseren via een Jeugd- en Gezinsteam; via dat team wordt de hulp verder georganiseerd ofwel door het team zelf ofwel men verwijst door naar specialistische jeugdhulp. Het plan kost bijna 1,4 miljoen per jaar, maar men verwacht een aanzienlijk besparing op de kosten van jeugdzorg te kunnen bereiken. Bovendien zou de kwaliteit van de jeugdzorg moeten toenemen en dat is wellicht nog het belangrijkste voordeel. Het voorstel werd unaniem door de raad goedgekeurd.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer