Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

30-06-2015: Bestuursrapportage

Deel deze column:

Betoog over Bestuursrapportage tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 30 juni 2015

De 1e Berap 2015 eindigt met een positief effect van 275 duizend euro, waarmee het begrotingssaldo voor dit jaar overigens nog altijd negatief uitkomt op 209 duizend euro. Dat positieve effect wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een rentevoordeel. Dure leningen worden geherfinancierd tegen een lager rentepercentage. Voor de gemeente natuurlijk een enorme meevaller. De begroting en zeker ook de meerjarenbegroting wordt daarmee wel erg afhankelijk van dat renteresultaat en mede daarom is het een goede zaak dat in de VJN ook de rekenrente verder wordt verlaagd. We komen daar straks nog op terug.

Het resultaat voor 2015 blijft in de Berap dus wel beperkt negatief, maar dat was een alleszins acceptabele uitkomst. Maar toen kwam gisteren dat memo over de gevolgen van de meicirculaire. Met een, ik mag wel zeggen, desastreuse uitkomst voor 2015. Een tegenvaller in dit jaar van ruim 1,1 miljoen euro, waarvan ruim 4 ton op de drie decentralisaties en bijna 7 ton op het overige deel van de gemeentebegroting. Die tegenvaller komt op een moment dat bijsturing zo goed als onmogelijk is. De 4 ton bezuiniging op de drie decentralisaties wordt vooralsnog als budgettair neutraal beschouwd, maar het risico op budgetoverschrijding was al groot en wordt nu alleen nog maar groter. De tegenvaller van bijna 7 ton in dit jaar is bijna niet meer op te vangen. Het enige positieve van de meicirculaire is dat de tegenvaller niet structureel is en weer wordt gecompenseerd door een meevallende uitkering in de jaren 2016 t/m 2019. We weten dat het een bijna onmogelijke opgave is en niemand is tot het onmogelijke gehouden, maar we willen het college toch dringend verzoeken om op zeer korte termijn te onderzoeken of er nog maatregelen genomen kunnen worden om deze tegenvaller op te vangen.

Iets over het GOL- project. Ten aanzien van de ecologische verbindingszones in zowel de Baardwijkse Overlaat als in Vlijmen-west heerst zo hier en daar nog al wat scepsis over het realiteitsgehalte van de plannen. Je hoort regelmatig kritiek dat er alleen maar geld zou zijn voor asfalt en dat de natuur op de tweede plek zou komen. Met de ontwikkeling zoals omschreven in de nu voorliggende BERAP kunnen we die kritiek weerleggen. In het kader van het project GroenBlauwe Structuren vraagt het college 15 duizend euro voor zgn. out of pocketkosten. Dat bedrag zou nodig zijn om uiteindelijk tot een subsidieaanvraag te komen bij het GroenOntwikkelfonds Brabant (GOB) voor de realisering van het project GroenBlauwe Structuren Oostelijke Langstraat. Het gaat daarbij o.a. om de ecologische verbindingszones in de Baardwijkse Overlaat en in Vlijmen-oost. Binnen de 1e fase van het GOL-project zijn hiervoor al middelen beschikbaar en ook die middelen kunnen worden ingezet. Op zich een goede ontwikkeling, die wij volledig ondersteunen, maar we vragen ons wel af of deze procedure gevolgen heeft voor de planning binnen het GOL-project. De subsidieaanvraag zal begin 2016 worden ingediend; betekent dat ook dat de uitvoering van die projecten nog in 2016 moet aanvangen? De beschrijving bij de Majeure Projecten in deze Berap biedt daarover geen duidelijkheid. Graag een reactie.

Een soortgelijke ontwikkeling geldt voor restauratieprojecten van rijksmonumenten. Het gaat dan om de restauratie van de zgn. Dubbele Sluis. In de Berap wordt daarvoor 80 duizend euro uitgetrokken, zijnde 30% van het totaal benodigde bedrag. Het bedrag kan nog lager uitvallen als andere partijen ook nog bijdragen en het college is nog in gesprek met die andere partijen. Vraag: Is het provinciale subsidiebedrag al toegezegd en zijn er al toezeggingen binnen van die andere partijen? En wordt de restauratie nu ook nog in 2015 aangepakt?

Het antwoord op de vraag over de onderuitputting bevreemdt ons. Uit het ons toegezonden memo blijkt dat het voordeel uit onderuitputting geheel veroorzaakt wordt door uitstel van investeringen in de ICT. Anno 2015 zijn de voor 2013 geplande vervangingsinvesteringen voor meer dan de helft nog steeds niet gerealiseerd en van de vervangingsinvesteringen 2014 blijkt nog helemaal niets te zijn gerealiseerd. Wat is hier aan de hand? Hebben we zo’n slechte planning? Deugt die investeringsplanning wel?

Nieuwe zaken & columns