Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

30-09-2015: Terugblik Raadsvergadering

Deel deze column:

 

Vier onderwerpen waarover gisteravond in de raadsvergadering druk werd gediscussieerd. De verplaatsing van Aldi naar Dillenburg, het bestemmingsplan Groenewoud III, het buitenonderhoud scholen en de revitalisering van de Voorste Venne.

Wat de verplaatsing van Aldi naar Dillenburg betreft, daar liepen de meningen uiteen. In het bestemmingsplan Dillenburg werd detailhandel buitengesloten. Er is dus een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarnaast is er een omgevingsvergunning nodig. Aldi heeft nu gevraagd om beide procedures samen te voegen, ofwel om de zgn. coördinatieregeling toe te passen. Dat is mogelijk maar dat moet dan wel passen in het gemeentelijk beleid. Het toeval wil dat enkele maanden geleden de gemeenteraad het Sociaal-Economisch Plan Heusden heeft vastgesteld en daarin werd nog bepaald dat winkelvoorzieningen in de winkelcentra geconcentreerd zouden moeten worden. In dit geval wordt daar van afgeweken, immers de Dillenburglocatie valt duidelijk niet onder het winkelcentrum Drunen. In beide zaken, de coördinatieregeling en wijziging SEP, wilde het college wel meewerken en de raad volgde dat standpunt. Enkele partijen (CDA, D66 en Heusden Transparant) stemden tegen; die vrezen dat deze wijziging van beleid wel eens het einde van het winkelcentrum in Drunen zou kunnen inluiden. Winkels trekken weg uit het centrum, er ontstaat leegstand en dus ligt verpaupering op de loer. Gemeentebelangen heeft vóór gestemd: wij hebben als standpunt ingenomen dat het centrum van Drunen echt niet zal leeglopen omdat de Aldi weggaat. Er blijven immers vier sterke supermarkten in het centrum; bovendien kan er in het leegkomende ALDI-gebouw ook best een nieuwe trekker komen, die zeker zo aantrekkelijk voor het centrum van Drunen zou kunnen zijn. Maar dat zullen we moeten afwachten. Ook voor precedentwerking zijn wij niet zo bevreesd. Het zou dan moeten gaan om een discounter die in vergelijkbare omstandigheden verkeert als de Aldi en bovendien moet er dan ook nog voldoende ruimte zijn op de Dillenburglocatie. En die ontbreekt op dit moment ten enenmale. En natuurlijk is niet onbelangrijk dat deze transactie een belangrijke bijdrage levert aan een verbetering van de gemeentelijke grondexploitatie, geen doorslaggevend argument, maar het telt wel mee. Wel hebben we gevraagd om extra aandacht voor de verkeersafwikkeling, waarbij terdege rekening gehouden moet worden met het fietsverkeer van en naar het d’Oultremontcollege.

Het bestemmingsplan Groenewoud III maakt twee ontwikkelingen mogelijk, een nieuw tankstation aan de noordzijde van de Spoorlaan bij de rotonde naar het Ei van Drunen en, voor de gemeente nog belangrijker, het creëren van een verbinding tussen het Ei van Drunen en het bedrijventerrein Groenewoud via de Christiaan Huijgensweg. En dat is een belangrijke ontsluiting, want in de afgelopen jaren is wel gebleken dat het verkeer op de Spoorlaan behoorlijk vastloopt bij de kruising Spoorlaan-Simon Stevinlaan. Dat knelpunt wordt met die nieuwe verbindingsweg voor een belangrijk deel opgelost. Alleen Heusden Transparant stemde uiteindelijk tegen, maar dat had meer te maken met de ontsluiting van de Bosschen en de daar gevestigde bedrijven; alle andere partijen stemden vóór.

Een ander belangrijk discussiepunt ging over het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. U heeft daarover al elders op deze site kunnen lezen: http://www.gemeentebelangenheusden.nl/columns/25-09-2015-buitenonderhoud-schoolgebouwen/

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend om de geschilpunten tussen gemeente en de Stichting Scala in de komende jaren tot een goede oplossing te brengen. Een integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs is daarvoor van groot belang. De motie werd door een grote meerderheid van de raad aangenomen (alleen CDA, D66 en HT stemden tegen).
U kunt de motie hier nalezen: 2015-0923 motie onderhoud schoolgebouwen

Als vierde onderwerp de Revitalisering van de Voorste Venne. Het raadsvoorstel kunt u op onze site terugvinden via de Actueel-pagina. Gemeentebelangen diende een (mondeling) amendement in waarbij een gedeelte uit het conceptraadsbesluit werd geschrapt, nl. dat een deel van de opbrengst verkoop bibliotheek gebruikt zou kunnen worden om incidentele tegenvallers bij de Voorste Venne te kunnen opvangen. Dat er tegenvallers aan zitten te komen, dat is wel duidelijk, maar om daar al bij voorbaat geld voor beschikbaar te stellen, dat ging ons nou net iets te ver. Uiteindelijk ging de raad ook met dit amendement mee. Op de website van de gemeente kunt u het gewijzigde raadsvoorstel terug vinden.

 

 

Nieuwe zaken & columns