Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

31-10-2017: Terugblik Raadsvergadering

Deel deze column:

Beleid Woonvisie bijgesteld

Een relatief korte raadsagenda, maar wel een nieuwe voorzitter. De eerste raadsvergadering onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Roel Augusteijn. Een ervaren rot in het vak en dus ging hem dat goed af. We wensen hem uiteraard veel succes.

Als eerste bespreekpunt het rapport van de rekenkamer over het volkshuisvestingsbeleid in onze gemeente. Kritiek van de rekenkamer is vooral dat het beleid onvoldoende controleerbaar en onvoldoende zichtbaar is. Er ligt een Woonvisie van enkele jaren terug, maar die Woonvisie is vooral geformuleerd in zeer algemene bewoordingen en doelstellingen. En of die doelstellingen in voldoende mate gehaald worden, dat wordt onvoldoende duidelijk. Natuurlijk, alle activiteiten van het college in dit verband en alle behaalde resultaten worden keurig gerapporteerd aan de raad maar die informatie is versnipperd over tal van documenten en onvoldoende gekoppeld aan de Woonvisie. Het college heeft de aanbevelingen van de Rekenkamer volledig overgenomen en de raad deed dat ook. De raad nam een motie aan om rekenkamerrapporten voortaan iets anders te behandelen: de rapporten worden voortaan rechtstreeks door de rekenkamer aangeboden aan de raad. Deze motie werd ingediend door 6 partijen. Daarnaast was er nog een motie van Gemeentebelangen over de wijze van rapporteren aan de raad. Beide moties (zie hieronder) werden unaniem door de raad aangenomen.

Ander agendapunt was de Grondexploitatie Parklaan Vlijmen waarbij de vraag opkwam hoe de gunningsprocedure bij dit soort projecten verloopt. Het gaat dan met name over de keuze van projectontwikkelaar en de prijsvorming. De wethouder kwam daar niet helemaal uit, maar zegde toe op deze kwestie terug te komen.

De harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk riep nauwelijks nog discussie op en dat geldt ook voor de bijstelling van het armoedebeleid voor zover dat betrekking heeft op HeusdenPas en Kindpakket. De raad keurde deze raadsvoorstellen allebei unaniem goed.

 

Motie aanbieding rekenkamerrapporten:

De raad, bijeen in zijn vergadering van dinsdag 31 oktober 2017,

Gezien de aanbiedingsbrief van de rekenkamer m.b.t. het rekenkamerrapport Volkshuisvestingsbeleid gemeente Heusden en gehoord de beraadslaging tijdens de informatievergadering van 10 okt. jl.,

Overwegende,

  • dat tot nu toe de rekenkamerrapporten aan de raad werden voorgelegd via eenraadsvoorstel van het college,
  • dat de rekenkamer een instituut is dat ten dienste van de raad werkzaam is en dat het daarom de voorkeur geniet dat de rekenkamer ook rechtstreeks aan de raad rapporteert,

roept de raad op te besluiten:

  • dat vanaf heden de rekenkamer haar rapport(inclusief bestuurlijke reactie van het college)rechtstreeks aan de raad ter behandeling (in informatievergaderingen raadsvergadering) aanbiedt,
  • dat de rekenkamer, de bestuurlijk ereactie van het college in overweging nemende, het rapport en de bijbehorende stukken met een eindadvies en aanbevelingen aanbiedt aan de gemeenteraad en
  • dat de raad tijdens de behandeling en beraadslagingkomt tot een eventuele opdrachtverlening aan het college,

en gaat over tot de orde van de dag.

DMP-Heusden                                 Martijn van Esch

Gemeentebelangen                       Casparv.d. Brandt

D66-Heusden                                   Han Vonk

HeusdenTransparant                    Frans v.d. Lee

Heusden-een                                   Hannie v.d.Dungen

CDA-Heusden                                   Jos Levink

Motie over rapportage aan de raad:

Motie Rekenkamerrapport Volkshuisvesting

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2017,

gezien het “Rapport Volkshuisvestingsbeleid gemeente Heusden” van de Rekenkamer en het raadsvoorstel van het college daarover,

overwegende dat,

  • het college alle aanbevelingen van de Rekenkamer overneemt;
  • het college o.a. komt met een jaarlijks werk- en uitvoeringsprogramma dat met de raad besproken wordt;
  • het college m.b.t. de monitoring kiest voor rapportage via de reguliere planning & controlcyclus;
  • dat het de voorkeur verdient om via een afzonderlijk rapportage aan de raad de resultaten van die monitoring met de raad te bespreken;

geeft het college opdracht om jaarlijks in het voorjaar (mei/juni) te komen met een evaluatieverslag volkshuisvestingsbeleid waarbij de behaalde resultaten getoetst worden aan het jaarlijkse werk- en uitvoeringsprogramma en aan de Woonvisie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer