Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

31-10-2018: Terugblik Raadsvergadering 30 oktober

Deel deze column:

Opvallend: een raadsvoorstel dat unaniem wordt verworpen

Een van de belangrijke agendapunten op de raadsvergadering van 30 oktober jl. was het plan Steenenburg, althans de overeenkomsten met de Kelders Senior Groep. Deze overeenkomsten hebben betrekking op een drietal zaken. Allereerst wil de gemeente de grond die nodig is voor de bouw van een diagnostisch centrum aan de Kelders Senior Groep verkopen. De tweede overeenkomst heeft betrekking op een optierecht op de gronden op de toekomstige campus tussen het diagnostisch centrum en de Vimmerik. De bedoeling is dat hier medisch gerelateerde bedrijvigheid komt. Tenslotte is er nog een overeenkomst voor het recht van eerste koop voor de Kelders Senior Groep voor gronden die grenzen aan het Ei van Drunen. Hier kan ook andere bedrijvigheid gevestigd worden. De raad schorste de openbare vergadering om in besloten kring over deze drie overeenkomsten te spreken. Daarna werd de openbare vergadering weer voortgezet en kon de besluitvorming plaats vinden. Alleen D66 en Heusden Transparant stemden uiteindelijk tegen, niet omdat ze tegen de plannen waren, maar zij hebben inhoudelijke bezwaren tegen de te sluiten overeenkomsten. En ja, als er dan iets fout gaat, dan kun je altijd zeggen, zie je wel, daarom hebben wij tegengestemd. Gemeentebelangen heeft, evenals alle andere fracties, wel ingestemd met de voorliggende overeenkomsten. Het toenmalige Land van Ooit werd begin 2008 gekocht voor ruim 15 miljoen euro; eind 2008 begon de economische crisis en mede daardoor heeft het meer dan 10 jaar geduurd tot dat de Kelders Groep met dit plan kwam. Inmiddels is de boekwaarde van het gehele complex opgelopen tot ca. 23 miljoen. De nu voorliggende plannen bieden een passende bestemming voor dit gebied met aandacht voor de landschappelijke waarde van dit park. Tegelijkertijd kan het plan een belangrijke impuls zijn voor de lokale economie en met name voor de werkgelegenheid in onze regio. Natuurlijk is de gemeente nu niet gevrijwaard van alle risico’s, maar aan de andere kant worden die risico’s ook zeker niet groter bij deze plannen. Of anders gezegd: als de gemeenteraad niet akkoord zou gaan met de overeenkomsten en de plannen dus niet zouden doorgaan, dan zouden de risico’s nog veel groter zijn. Na ruim 10 jaren alle reden om met deze plannen verder te gaan.

Een ander belangrijk agendapunt was het onderwerp Beschermd Wonen. Op regeringsniveau is besloten dat om het Beschermd Wonen, dat enkele jaren terug al in handen werd gelegd van een 43 tal centrumgemeenten, nu door te decentraliseren naar alle gemeenten. De zorg moet nog dichter bij de bevolking komen te liggen en steeds verder getransformeerd worden van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. De gemeente Heusden gaat dit nieuwe beleid in samenwerking met de regio Hart van Brabant uitvoeren en daartoe is een zgn. spoorboekje opgesteld. Er is nog een lange weg te gaan van intensief overleg en beleidsvorming. Het nieuwe beleid zou begin 2021 in moeten gaan, dus er is nog even tijd. Het spoorboekje gaat vooral over het regionaal op te zetten beleid; de raad nam een motie aan waarin het college werd opgeroepen toch ook aandacht te hebben voor de specifieke Heusdense situatie. Het onderwerp zal de komende jaren nog regelmatig op de raadsagenda terug komen.

Het bestemmingsplan Tuinbouwweg 94 Haarsteeg waarbij de bouw van een tuinbouwkas wordt mogelijk gemaakt werd unaniem en zonder beraadslaging door de raad goedgekeurd. En dat geldt ook voor het voorstel Inventarisatie Bouwlocaties Sociale Woningbouw Drunen.

Wellicht iets minder belangrijk, maar toch opvallend was het voorstel tot wijziging van de APV, de Algemene Plaatselijke Politieverordening. Het ging daarbij om de afstand t.o.v. perceelsgrenzen die in acht genomen worden bij het plaatsen van bomen in de openbare ruimte. In het Burgerlijk Wetboek staat dat bomen op minimaal twee meter afstand van de perceelsgrens moeten komen te staan. In het Groenstructuurplan, dat begin juli door de raad werd vastgesteld, staat dat die afstand van twee meter soms wel erg weinig is en dat men in sommige gevallen om een groenstructuur goed in te vullen daarmee niet uit de voeten kan. Men stelde voor om die afstand te verkleinen naar een halve meter. In de julivergadering was Gemeentebelangen de enige fractie die tegen dit voorstel ageerde. Wij vonden toen al dat die afstand van twee meter gehandhaafd moest worden om overlast van bomen te voorkomen. Maar geen enkele partij reageerde daarop en voor ons was het ook niet voldoende reden om dan maar tegen het Groenstructuurplan te stemmen. Maar nu moest die wijziging ook in de APV worden vastgelegd. In de voorafgaande informatievergadering werden al grote vraagtekens bij het voorstel gezet, vooral natuurlijk door Gemeentebelangen en bij de raadsvergadering bleek dat alleen D66 in eerste termijn nog voorstander was, maar bij de stemming over het onderwerp waren alle partijen eensgezind: het voorstel werd unaniem afgewezen. Een unieke situatie: het college doet op basis van eerder door de raad vastgesteld beleid een voorstel en vervolgens wordt dat voorstel door diezelfde raad ook eensgezind weer van tafel geveegd. Het kan verkeren.

 

Drunen, 31 oktober 2018

Kees Musters

 

 

Nieuwe zaken & columns