Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

8-11-2018: Raadsbehandeling Begroting 2019

Deel deze column:

8-11-2018: Algemene beschouwing Gemeentebelangen bij begroting 2019

Het was een mooie begroting. Het nieuwe coalitieprogramma, dat niet meer in de voorjaarsnota verwerkt kon worden, is nu wel verwerkt en veel van wat er in dat coalitieprogramma staat is ook opgenomen. Je kunt natuurlijk altijd discussiëren of dat in voldoende mate is gebeurd, maar los daarvan waren wij met de voorliggende begroting aanvankelijk dik tevreden. Want het coalitieprogramma wordt naar onze mening in voldoende mate gerealiseerd, de reservepositie blijft op peil of verbetert licht, de lokale lasten blijven binnen de perken en de voorzieningen voor onze inwoners worden alleen maar beter. En dat alles bij een evenwichtige meerjarenbegroting met zelfs behoorlijke overschotten. Maar gaandeweg naar deze begrotingsvergadering toe komen er steeds meer financiële beren op de weg. Dat begon met schrikwekkende cijfers over de regionale jeugdzorg, cijfers die ook onze gemeente Heusden zullen treffen. Vervolgens kwam vorige week de tweede bestuursrapportage met een stevige tegenvaller op het programma milieu. Twee tegenvallers die weliswaar geen invloed hebben op het begrotingssaldo, want beide tegenvallers worden via de reserves gecompenseerd. Maar toch, die reserves zijn ook maar beperkt en niet oneindig. Ik kom hier zo dadelijk nog op terug.

De grootste tegenvaller is de structurele daling van de uitkering uit het gemeentefonds, iets waar je als gemeente weinig aan kunt doen maar waar je uiteraard wel rekening mee dient te houden. Heusden levert structureel zo rond de drie ton per jaar in waardoor de begrotingsoverschotten als sneeuw voor de zon zijn verdwenen en de cijfers onder aan de streep weer diep rood kleuren. Moet dat gevolgen hebben voor de voorliggende begroting? We hebben overwogen om de nodige bezuinigingsmaatregelen voor te stellen, maar aan de andere kant moet je ook geen paniekvoetbal spelen. Rode cijfers nu kunnen door toekomstige meevallers ook zo maar weer groen kleuren, maar we zullen wel degelijk de vinger aan de pols moeten houden en volgend jaar bij behandeling van de voorjaarsnota de meerjarenbegroting weer sluitend moeten maken. Wij sluiten niet uit dat nieuwe investeringen of nieuw beleid en uitbreiding van het aantal FTE’s gefaseerd zullen moeten worden. Dat betekent dan ook dat niet alle FTE’s die nu worden voorgesteld meteen al aan het begin van 2019 ingevuld kunnen worden. Kan het college dit toezeggen?

In de begrotingsparagraaf “Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma” komen we diverse investeringen tegen, o.a. ook voor 2019, met de opmerking dat de votering van het benodigde krediet pas plaats vindt bij een afzonderlijk raadsvoorstel. Voorbeelden: herinrichting Van Greunsvenpark, GVVP, investeringen duurzaamheid/energiebesparing. In het concept-raadsbesluit wordt echter voorgesteld de investeringen “vast te stellen”, in begrotingstermen betekent dat autoriseren. Wij nemen aan dat de teksten in de begroting wat dat betreft toch leidend zijn. Graag een bevestiging van het college.

Met betrekking tot het budget Duurzaamheid de volgende suggestie. In het onlangs vastgestelde Waterplan is een zgn. stimuleringsregeling opgenomen om afkoppeling van hemelwater te bevorderen. Een dergelijke regeling komen we bij onze buurgemeenten ook tegen, maar dan voor isolatie van woningen, ook een van de doelstellingen van onze Duurzaamheidsagenda als het gaat om energieneutraal wonen. Vraag aan het college: bent u bereid een dergelijke stimuleringsregeling te overwegen en met een voorstel naar de raad te komen?

Zoals gezegd: de financiële problemen m.b.t. de Jeugdzorg baren grote zorgen. Vorige week kwam het kabinet met aanvullende middelen voor 77 gemeenten in heel Nederland. Meer dan 200 miljoen wordt er extra uitgekeerd, maar onze gemeente of onze regio kwam in het lijstje van 77 niet voor. Wij nemen aan dat onze regio zich toch wel heeft aangemeld voor deze uitkering? Kan het college dit bevestigen? Inmiddels zijn we weer enkele weken verder. Tijdens de informatievergadering Samenleving stelde de wethouder dat hij twijfelde aan de regionale cijfers voor Heusden en dat Heusden weliswaar ook geld tekort komt maar niet zo veel als de andere gemeenten in de regio. Heeft het college inmiddels al meer zicht op de tekorten waarmee Heusden te maken krijgt en aan welke maatregelen denkt men om de tekorten beheersbaar te maken?

De cijfers m.b.t. de afvalinzameling en -verwerking blijven steeds maar weer verrassingen opleveren. In de tweede bestuursrapportage worden weer de nodige tegenvallers gemeld en het beroep op de egalisatiereserve stijgt met 183.000; in 2018 komen we ruim 6 ton tekort op de afvalbegroting. Hoe is het toch mogelijk dat we eind 2018 er achter komen dat de opbrengst afvalstoffenheffing over 2017 bijna 2½ ton lager uitvalt? Hoe is het toch mogelijk dat de kosten voor containermanagement niet zijn meegenomen? Hoe kan de gemeenteraad op deze manier reële tarieven vaststellen? En zijn de nu voorliggende tarieven in deze begroting nog steeds reëel? Misschien moeten we de evaluatie opnieuw doen en dan baseren op alle cijfers over geheel 2018?

Nog een vraag over de milieustraat, een vraag die we al eerder gesteld hebben in de informatievergadering Bestuur en Beheer. Het gaat over de logistieke bewegingen op de milieustraat: bezoekers die alleen GFT-afval komen brengen moeten bij het verlaten van het terrein wachten op bezoekers die in de rij staan met restafval. Terwijl er naar ons idee voldoende ruimte zou moeten zijn om met eenvoudige maatregelen zoals een andere belijning en boarding een extra route te creëren zonder dat daar veel kosten aan besteed hoeven te worden. De wethouder heeft toegezegd dat nader te onderzoeken. Kan het college al iets zeggen over het resultaat van dit onderzoek?

De concrete uitvoering van de diverse GOL-maatregelen komt steeds dichterbij. Wij hopen dat het foutje bij de publicatie door de provincie (of moeten we toch spreken van een blunder) niet zal leiden tot verdere vertraging van het project. De aanleg van nieuwe infrastructuur zal onvermijdelijk leiden tot tijdelijke omleidingen. Dat levert altijd de nodige problemen op maar het biedt ook kansen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan onderhoud aan de spoorbruggen over de Eindstraat en de Overstortweg in Drunen-west. Die spoorbruggen zijn naar ons idee wel aan een onderhoudsbeurt toe. De spoorbrug over het Drongelens kanaal is enkele jaren terug al onder handen genomen, maar toen is er aan de twee genoemde bruggen in Drunen-west niets gebeurd, terwijl dat toch wel noodzakelijk lijkt. En als de wegen dan toch afgesloten moeten gaan worden, dan biedt dat bij uitstek een gelegenheid om deze werkzaamheden uit te voeren. Graag een reactie van het college.

De kruising Cees van Delftstraat-Tinie de Munnikstraat in het plan Dillenburg wordt momenteel op orde gebracht; in een later stadium zal de Prins Hendrikstraat, voor zover die grenst aan het recreatiepark, aan het verkeer worden onttrokken. Het moment om ook naar enkele andere zaken die hier spelen te kijken. Op de Tinie de Munnikstraat is het elke schooldag in de ochtend file rijden. Ouders die met de auto hun kinderen komen afzetten zorgen voor veel oponthoud, met name een ergernis voor doorgaand verkeer. Wellicht is het mogelijk om hier d.m.v. een aparte opstelstrook en/of andere verkeersmaatregelen zoals een stopverbod een oplossing voor te creëren. Ook de kruising van de Tini de Munnikstraat met de Dillenburgstraat en de tegenoverliggende Van Haestrechtstraat is qua constructie bepaald niet autovriendelijk. Wij begrijpen de doelstelling: de snelheid eruit halen, maar je kunt daar ook te ver in gaan. Is het college bereid deze twee zaken op te pakken alvorens de Prins Hendrikstraat wordt afgesloten?

Tot slot, voorzitter. Enkele weken terug is de Voorste Venne opgeleverd. Daarmee is een project, dat al tientallen jaren onderwerp van politieke discussie is, wat ons betreft succesvol afgerond. Wij hebben altijd gepleit voor de renovatie van het huidige gebouw en niet voor nieuwbouw. Als we kijken wat nu het resultaat is, dan kunnen we zeer trots zijn: een prachtig gebouw met een geheel eigen Heusdens karakter. We hopen dat de inwoners van onze gemeente de Voorste Venne zullen weten te vinden en dat veel mensen gebruik gaan maken van deze mooie voorziening. Want dan is de Voorste Venne pas echt een succes. Complimenten aan alle betrokkenen die aan de realisatie van dit project hebben bijgedragen.

 

Motie verkeerssituatie Tinie de Munnikstraat

 

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 8 november 2018,

overwegende,

  • dat er elke ochtend op schooldagen filevorming optreedt bij het d’Oultremontcollege als gevolg van ouders die hun kinderen met de auto bij de school willen afzetten, waardoor het doorgaande verkeer aanzienlijke overlast ondervindt;
  • dat op redelijke korte termijn de Prins Hendrikstraat ter hoogte van het recreatiepark zal worden afgesloten waardoor de drukte op de Tinie de Munnikstraat nog verder zal toenemen;
  • dat de vormgeving van het kruispunt Tinie de Munnikstraat, Dillenburgstraat en Van Haestrechtstraat voor verbetering vatbaar is;

verzoekt het college,

te onderzoeken of verbeteringen van de verkeerssituatie in en rondom de Tinie de Munnikstraat mogelijk zijn en de resultaten van dit onderzoek op korte termijn (in ieder geval vóór afsluiting van de Prins Hendrikstraat) aan de raad voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

 

Motie stimuleringsregeling isolatie woningen

 

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 8 november 2018,

overwegende,

  • dat in de Duurzaamheidsagenda die de raad in december 2017 heeft vastgesteld de doelstelling van energieneutraal wonen grote prioriteit heeft gekregen;
  • dat de gemeenteraad in het Waterplan een stimuleringsregeling voor het afkoppelen van hemelwater heeft opgenomen, waarbij sprake is van een subsidieplafond;
  • dat een soortgelijke regeling ook wenselijk is bij het bevorderen van isolatie van woningen in de gemeente Heusden;
  • dat in de voorgelegde begroting een budget voor nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid beschikbaar is;

verzoekt het college,

te onderzoeken of een stimuleringsregeling, vergelijkbaar met de regeling in het Waterplan, mogelijk en wenselijk is voor het bevorderen van woningisolatie door particulieren in Heusden en de resultaten van dit onderzoek op korte termijn aan de raad voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

 

Motie onderhoud spoorbruggen

 

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 8 november 2018,

overwegende,

  • dat de GOL-plannen waaronder infrastructurele maatregelen in Drunen-west in de komende jaren gerealiseerd gaan worden waarbij wegen gedurende langere tijd afgesloten zullen gaan worden;
  • dat deze afsluitingen bij uitstek de gelegenheid bieden om onderhoud aan de twee spoorbruggen in Drunen-west te plegen;

verzoekt het college,

te onderzoeken of een onderhoudsbeurt aan de bruggen inderdaad noodzakelijk is en zo nodig dat onderhoud tegelijk uit te voeren met de aanleg van infrastructuur in het kader van de GOL-plannen;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

 

De drie moties werden alle drie door de raad aangenomen, twee met unanieme stemmen en één (isolatie woningen) met een overgrote meerderheid.

 

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer