Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

Voorjaarsnota 2023

Deel deze column:

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023

Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023

Begroting en meicirculaire:
Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende 2 jaren, is er wel reden om ons zorgen te maken over de jaren 2026 en 2027. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft ook aan dat gemeenten als geheel nog € 3 miljard tekortkomen vanaf 2026. Het beeld in deze meicirculaire bevestigt ook voor ons dat beeld. De positieve saldi in 2024 en 2025 bieden in de tijd nog ruimte om de onderhandelingen van de VNG te volgen en vooruitlopend daarop te bekijken welke maatregelen kunnen worden genomen om tekorten te voorkomen. Als de situatie niet verandert, betekent dit voor 2026 en 2027 een forse bezuinigingsopgave. We zullen voor de toekomst bewuste financiële keuzes moeten maken met betrekking tot de ambities zoals die zijn opgenomen in het coalitieprogramma ‘Heusden Nu en Straks”.  Wat is wel of niet mogelijk binnen de beschikbare financiële middelen, wat is noodzakelijk en welke wensen kunnen eventueel uitgesteld worden of verminderd. Een grondige evaluatie van het wensenlijstje kan op de lange termijn zorgen voor een evenwicht in de begroting. Gemeentebelangen vindt het daarom ontzettend moeilijk om op dit moment al voorstellen te doen voor langjarige keuzes terwijl de beschikbare financiën voor die langjarige verplichtingen uiterst onzeker zijn. We willen het college daarom vragen om na Prinsjesdag, bijvoorbeeld bij de begrotingsbehandeling, een overzicht te verstrekken van alle plannen met de daaraan gekoppelde te verwachte kosten, zodat we bij de begrotingsbehandeling een beter beeld hebben van de omvang van de mogelijke bezuinigingen.

Veiligheidsplein:
Voorzitter, Gemeentebelangen is zeer positief over het plan van de politie om bij de nieuwe brandweerkazerne in Drunen een “steunpunt groot politie” te realiseren. Zeker ook de combinatie met andere hulpverleningsdiensten tot een veiligheidsplein spreekt ons zeer aan. Wij willen het college vragen om de daarbij genoemde twee opties verder uit te werken zodat we op basis daarvan een keuze kunnen maken.

Verkeersveiligheid scholen:
Voorzitter, Wij krijgen signalen van inwoners dat zij zorgen hebben over de verkeersveiligheid rondom scholen. Ook uit wijkbezoeken komt naar voren dat deze zorgen echt ergens op gebaseerd zijn. Het plaatsen van attentie verhogende verkeersmaterialen in schoolzones (zoals verkeersborden en het creëren van een kleurrijke omgeving) zal de verkeersveiligheid vergroten. Ook het periodiek inzetten van Boa-studenten om ouders en kinderen te attenderen op de verkeersveiligheid zal vruchten afwerpen. Gemeentebelangen zal hier een motie over indienen. Een motie die wat ons betreft vanuit de jaarschijf 2024 en 2025 betaald kan gaan worden.

Woonvisie:
Een ander onderwerp waar we graag aandacht voor vragen is een ambitieuzere woonvisie waarin projectontwikkelaars minder in beeld zijn en de ontwikkeling van nieuwe locaties, om “bouwen, bouwen, bouwen” mogelijk te maken, leidend is. Met name de kern Drunen zit daar de komende jaren ernstig om verlegen! Ook zien we zeker ook nog mogelijkheden om bepaalde bedrijfslocaties en grote woningen om te vormen naar kleinschalige woningbouwlocaties (met de nadruk op aanleunwoningen, zorgwoningen en woningsplitsing). Herstructurering en transformatie van bestaande woningbouw in bepaalde wijken is wat ons betreft ook een begaanbaar pad! 

MFA Elshout:
Voor de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Elshout is er € 30.000, = voor dit jaar beschikbaar en voor volgend jaar is er € 100.000, = gereserveerd. Echter, van het bedrag van dit jaar is nog niets gebruikt. Kan de wethouder toelichten waarom dit bedrag nog niet gebruikt is?  Wanneer beginnen de voorbereidingen voor de MFA-Elshout en kan een tijdspad worden geschetst?

Zwembad het Run:
Het contract van zwembad Het Run met Billy Bird loopt eind dit jaar af. Is de gemeente al bezig met contractverlenging of zijn er andere ideeën en ontwikkelingen? Graag meer informatie hierover.

Voortgangsrapportage REKS;
Afgelopen week hebben we een voortgangsrapportage van de REKS ontvangen. Naast een uitgebreide update over diverse onderdelen spreekt er ook een ongerustheid uit over met name de “netcongestie”. Een netcongestie die al aanwezig is en de komende jaren alleen maar groter wordt zonder dat er al structurele oplossingen voor aanwezig zijn. Voorzitter; lopen we met z’n allen niet in een fuik die alleen maar nauwer wordt omdat alle acties erop gericht zijn om zo snel mogelijk van het gas af te gaan …? Hoe kan dit doem-scenario voorkomen worden?

Voorzitter tot slot;
Van de in de “ambities” genoemde onderwerpen zijn wat ons betreft “Herinrichting Vismarkt” en “Zwembadonderwijzer” zaken die niet langer doorgeschoven kunnen worden.
Het project “Herinrichting Vismarkt” is inmiddels in een dusdanig ver gevorderd stadium, met grote voorbereidingskosten en een daaraan gekoppeld verwachtingspatroon, dat afronding met een uitvoeringsplan noodzakelijk is. Het “zwembadonderwijs” is wat ons betreft zeker ook belangrijk en wij zijn van mening, gezien de gegeven argumentatie, dat 1,0 fte uitbreiding niet langer kan wachten. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college op deze twee “ambitie” onderwerpen.

Lees hier de aangenomen motie:
https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/2fc2102e-afb7-4986-b4e1-d5827b430494?documentId=f7be3cc6-152e-459f-8bcf-7a79b64ebd9c&agendaItemId=36ac5aca-3bc6-47ec-9927-d8f28872fb5e

Nieuwe zaken & columns