Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

Balans van vier jaren coalitiebeleid

Deel deze column:

Constructief samenwerken levert succes op!

De politiek is tegenwoordig (helaas) niet meer het favoriete gespreksonderwerp bij de mensen. De belangstelling is minimaal en als de politiek al in het nieuws is, dan is het meestal negatief. Financiële tegenvallers, fouten van bestuurders, mislukkingen, interne ruzies in partijen of uit de hand lopende discussies in de gemeenteraad, ze worden vaak breed uitgemeten in de krant. En dat is op zich ook terecht. Maar er worden gelukkig ook vele goede zaken tot stand gebracht en ook nog eens in een goede samenwerking en verstandhouding en daar lees je veel minder over. Dat het ook op die manier kan, dat wordt nu al vier jaar bewezen door de coalitie in de gemeente Heusden. Al vier jaren werken Gemeentebelangen, Heusden Eén, DMP-Heusden en PvdA eendrachtig samen om het coalitieakkoord tot uitvoering te brengen.

Lokale politiek is belangrijk

De lokale politiek lijkt soms erg ver van de mensen af te staan. Er wordt gesproken over beleidsnota’s en strategische studies, zaken waar onze inwoners totaal geen belangstelling voor hebben. Als het gaat over de aanleg van een nieuwe verkeersweg in de directe omgeving of als de straat opnieuw ingericht gaat worden, ja dan is men wel geïnteresseerd. Als politiek dichtbij huis komt, dan willen mensen wel mee praten. Andere zaken als bereikbaarheid van de kernen, voorzieningenniveau, woningbouw e.d. spreken vaak al weer veel minder aan. Toch zijn die zaken zeker zo belangrijk. We willen allemaal dat onze kinderen kunnen sporten, we willen allemaal dat we een fatsoenlijke winkelcentrum hebben dat ook nog goed bereikbaar moet zijn en waar je je auto kwijt kunt. We willen allemaal snel met de auto naar ons werk of veilig met de fiets naar school. We willen allemaal kunnen beschikken over een goede huisvesting, ook voor onze kinderen. En natuurlijk is de werkgelegenheid in onze gemeente en onze regio van levensbelang. Allemaal zaken die we heel erg belangrijk vinden, maar ook allemaal zaken waarover de lokale politiek regelmatig belangrijke besluiten moet nemen. Dat geldt voor elke gemeente en dus ook voor Heusden.

Lokale politiek ook leuk?

In de publiciteit worden de verschillen van mening (want die zijn er natuurlijk wel) dikwijls uitvergroot; over eensgezindheid lees je niet zo vaak. Dat het ook anders kan bewijzen we in Heusden in deze raadsperiode. De coalitie, bestaande uit Gemeentebelangen, Heusden Eén, DMP-Heusden en PvdA, werkt nu al vier jaar in goede harmonie en in goed overleg aan een consistent beleid. In de gemeenteraad zijn er natuurlijk discussies en vaak stemmen oppositiepartijen (gelukkig) gewoon vóór de collegevoorstellen. Er is dus een breed draagvlak voor het gevoerde beleid. Soms stemmen oppositiepartijen na verhitte discussies ook tegen; dat is democratie en dat hoort er ook allemaal bij. Maar er worden wel besluiten genomen en er wordt wel beleid gevoerd in het belang van onze inwoners. Als je als lokale politicus ziet dat je op deze manier ook werkelijk iets bereikt, dan is dat toch een reden om tevreden terug te kijken. Natuurlijk kun je in je eentje niets bereiken en ook als fractie kun je het niet alleen, zelfs al zit je in een hele grote fractie. Maar als je in goede harmonie en in goede samenwerking tot belangrijke besluitvorming kunt komen, dan is het de moeite zeker waard. Want nogmaals het is van belang voor onze inwoners, nu en in de toekomst.

 

Wat bereik je ermee?

In de afgelopen vier jaren hebben we als coalitie veel tot stand kunnen brengen. Vaak praat je dan over langlopende projecten die ook al in voorgaande raadsperioden aan de orde waren.  Neem als voorbeeld het Centrumplan Vlijmen. Er wordt al jaren over gesproken en gediscussieerd; diverse plannen zijn de revue gepasseerd. Na al die jaren discussie zijn we er in deze raadsperiode in geslaagd om tot overeenstemming te komen. Er ligt een plan, er ligt een overeenkomst met projectontwikkelaar Heijmans en er wordt op korte termijn daadwerkelijk begonnen met de werkzaamheden. Voor de toekomstige ontwikkeling van de kern Vlijmen van levensgroot belang. Dat geldt ook voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL); een overeenkomst waarbij 20 maatschappelijke partijen betrokken zijn en waarvoor inmiddels ruim 76 miljoen euro beschikbaar is gekomen. Een uniek project dat voor de bereikbaarheid van onze regio van levensbelang is. Want die bereikbaarheid bepaalt of bedrijven zich hier vestigen en die bereikbaarheid is bepalend voor de werkgelegenheid in onze omgeving. Het Ei van Drunen is inmiddels gerealiseerd en in de komende drie jaren volgen de randweg-oost bij Vlijmen en een nieuwe verkeersstructuur in Drunen-west. Ook is er veel geïnvesteerd in bijvoorbeeld sportvoorzieningen en armoedebeleid. Allemaal zaken die in de huidige raadsperiode definitief hun beslag hebben gekregen. Zo kunnen we nog vele zaken opnoemen, maar we verwijzen hiervoor graag naar de websites van de vier coalitiepartijen. Daar vindt u niet alleen dit schrijven maar ook een uitvoerige opsomming van zaken die in de afgelopen periode aan de orde zijn geweest en gerealiseerd.

Succesvol door constructieve samenwerking

Gemeentebelangen, Heusden Eén, DMP-Heusden en PvdA werken nu bijna vier jaar constructief samen. Natuurlijk zijn er wel eens verschillen van mening en moeten we elkaar wel eens diep in de ogen kijken. Maar uiteindelijk komen we er altijd weer uit. En als je dan na vier jaren kunt constateren dat er inderdaad belangrijke besluiten genomen zijn voor de toekomst van je gemeente, dan kijk je daar tevreden op terug. Ondanks de economische crisis waarmee ons land en dus ook de gemeente Heusden sinds eind 2008 te maken heeft. We hebben de nodige bezuinigingsmaatregelen moeten nemen en dat is niet altijd even prettig. Maar de financiën zijn wel op orde. Er zijn wel degelijk grote risico’s bijvoorbeeld bij de grondexploitatie en bijvoorbeeld bij de Poort van Heusden, maar die risico’s zijn behoorlijk afgedekt via gevormde voorzieningen. Ook loopt niet alles naar wens, de grootschalige renovatieplannen bij de Voorste Venne hebben we helaas zien stranden. Er wordt nu gewerkt aan een veel soberder renovatieplan. Maar daar staan diverse wel behaalde resultaten tegenover. We sluiten deze raadsperiode af met een sluitende (meerjaren-)begroting en de Heusdenaar mag zich gelukkig prijzen met het feit dat hij nog altijd in één van de goedkoopste gemeenten van Nederland woont als het om de gemeentelijke lasten gaat. De financiën zijn op orde, vele plannen zijn al gerealiseerd of staan op de rails en dat maakt lokale politiek ook zo leuk. Je kunt er echt iets mee bereiken in je eigen woon- en leefomgeving!

Namens de fracties Gemeentebelangen, Heusden Eén, DMP-Heusden en PvdA

Caspar van de Brandt, Hannie van den Dungen, René Broos en Marianne de Wild

 

 

Bereikte resultaten in de raadsperiode 2010-2014

 

Geerpark in Vlijmen

Na 13 jaar voorbereiding start bouw van de nieuwe woonwijk. De geplande 800 woningen komen tussen de Tuinbouwweg en de Wolput.

 

Randweg Vlijmen

Als er geen kink in de kabel komt, kan in 2015 de schop de grond in, hetgeen betekent dat eind 2016  de nieuwe randweg ten oosten van Vlijmen in gebruik genomen kan worden.

 

Het Ei van Drunen

Is gerealiseerd, een volwaardig verkeersplein, en dat allemaal om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de A59 te verbeteren.

 

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Overeenkomst tussen 20 maatschappelijke organisaties en vijf partijen die samen ruim 76 miljoen bijeen hebben gebracht om te investeren in o.a. de ecologische verbindingszones, fietspaden en nieuwe aansluitingen op de A59.

 

Wolput Vlijmen

Woonveste bouwt hier sociale huurwoningen, 25 appartementen op de spie aan de Wolput. De schandvlek is een vernieuwd aangezicht gegeven.

 

Centrumplan Vlijmen

is volop in ontwikkeling, bestemmingsplan en exploitatieplan zijn vastgesteld in de Gemeenteraad alsmede het Masterplan dat de ambitie toont voor een nieuwe toekomst van het dorpshart van Vlijmen.

 

Centrum Drunen

Het eenrichtingsverkeer in het centrum van Drunen is in de Grotestraat definitief vastgelegd van oost naar west en via de Joost van de Vondellaan naar de Grotestraat van west naar oost.

 

Geluidsschermen A59

in samenwerking gerealiseerd met Rijkswaterstaat. Deze heeft de benodigde 17.7 miljoen erin geïnvesteerd. Schermen die nodig zijn voor de leefbaarheid van de kernen Drunen en Vlijmen.

 

Wegen onderhoud

Reconstructie Bosscheweg Drunen, Deken van Baarstraat Vliedberg en een gedeelte Nieuwkuijksestraat te Nieuwkuijk.

 

Sport

Zwembad ’t RUN werd geprivatiseerd. Nieuwbouw kleedkamers VV Haarsteeg en VV Nieuwkuijk goedgekeurd, evenals hybride veld bij VV Nieuwkuijk en een derde veld bij hockeyclub Vlijmen. Voor de nieuwe accommodatie voor SHJ Drunen (turnvereniging) is geld beschikbaar gesteld.

 

Woningbouw

Er kan weer gebouwd worden, kleine locaties goedgekeurd in Drunen en Vlijmen. Start gemaakt met de uitbreiding van de Wijk Zuiderpark locatie “De Putter” in Vlijmen en de Frans Halslaan in Drunen.

 

Dromen. Doen. Heusden.

Geïntroduceerd, burgers die initiatief nemen en bereid zijn daarvoor zelf de handen uit de mouwen te steken, kunnen rekenen op steun van de gemeente.

 

Begrotingsbeleid

Al vier jaren werkt de gemeente Heusden met een evenwichtige en dus sluitende begroting. Ook voor de komende jaren ligt er een sluitende meerjarenbegroting.

Lokale lastendruk

Heusden behoort al jaren tot de goedkoopste gemeenten van Nederland als het om gemeentelijke belastingen gaat. De lokale lastendruk steeg de afgelopen jaren gemiddeld met 2,9% per jaar inclusief gemiddeld 1,7% inflatie.

Metal Valley

Heusden kocht de gronden en gebouwen van Wärtsila en de gronden van het voormalige Sapa; in één van de bestaande hallen werd Gieterij Drunen gevestigd. Wärtsilä blijft in Heusden gevestigd met een researchafdeling en biedt daarmee werkgelegenheid aan 300 mensen. Samen met andere lokale bedrijven wordt nu gewerkt aan het Metal Valley concept.

Dillenburg

Voor het gebied tussen Lipsstraat, Hogeweg en Prins Hendrikstraat werd een geheel nieuw plan ontwikkeld met een gezondheidscentrum, bedrijfsgebouwen en woningen. Ook de plannen voor een nieuwe sporthal (als vervanger voor Onder de Bogen) zijn in een ver gevorderd stadium. De nieuwe hal wordt in 2014 gebouwd.

Actualisering bestemmingsplannen

In de nu nog lopende raadsperiode heeft er op dit onderwerp een inhaalslag plaatsgevonden. Bijna alle verouderde bestemmingsplannen zijn inmiddels geactualiseerd en digitaal beschikbaar. Bovendien ligt er ook een nieuw bestemmingsplan Buitengebied.

Baanbrekers

Mede met het oog op de invoering van de nieuwe Participatiewet hebben de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) en het Werkbedrijf Midden-Langstraat (WML) gefuseerd tot een nieuwe organisatie Baanbrekers. Daarmee is een belangrijke stap gezet ten behoeve van de invoering van die nieuwe wet.

Heusden blijft werken aan toekomst

Ondanks alle bezuinigingen blijft de gemeente Heusden werken aan de toekomst van onze gemeente. Leefbaarheid van de kernen, economische ontwikkeling en goede voorzieningen staan daarbij voorop.

Armoedebeleid

we bereiken mensen beter, aanbod voor mensen uitgebreider. Samenwerking met partners in armoede. We komen dichter bij mensen: Heusden Pas en kansenkaart, kanswijzer.

 

Talent2work

Succesvol project om mensen weer aan het werk te helpen.

 

Natuurprojecten

Herstel Heidijk, betere aankleding (banken en informatie panelen dijken) herstel Nieuwkuijkse Wiel. Klimaatbuffer. Herstel sluisjes Elshoutse Zeedijk.

 

Fietspaden:

Gewerkt aan een uitstekend en verdicht knooppunten netwerk voor fietsers en wandelaars.

 

Oudheusden:

verschillende straten samen met bewoners opgeknapt. Nieuwbouw Castellum is klaar en de buurt is af. Panden van COOP  en scouting gesloopt. Bedrijfsgebouwen Heverslo zijn gesloopt. Herinrichting van deze terreinen met groen, licht en ruimte. Programmering van Schakel is beter, er is veel meer aanloop. Leefbaarheid verbeterd (zie wijkatlas).

 

Beheer gemeentelijke eigendommen

Gemeentelijke eigendommen, zowel gebouwen als agrarische gronden, worden gefaseerd verkocht om zo de gemeentelijke financiële reserves op peil te houden

 

Burgerparticipatie

Jaarlijks worden wijkgesprekken georganiseerd; er blijkt duidelijk behoefte aan deze vorm van burgerparticipatie. Veel mensen maken gebruik van de mogelijkheid om met het college van gedachten te wisselen en er komen veel goede wijktips te voorschijn

 

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer