Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

Beschouwing Gemeentebelangen Jaarstukken 2022

Deel deze column:

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023

Uit de jaarrekening van 2022 blijkt dat er een overschot is van meer dan 10 miljoen euro, waarvan een bedrag van 3 miljoen wordt doorgeschoven naar het huidige jaar. Op het eerste gezicht zou je denken dat dit een positief resultaat is, maar er moet toch een kanttekening bij worden geplaatst. Dit overschot suggereert dat een aantal geplande beleidsinitiatieven niet zijn uitgevoerd. Uiteindelijk is dit wel waar het om draait. Het doel is om niet alleen beleid te ontwikkelen, maar ook om dit beleid daadwerkelijk uit te voeren.

Wel moeten we daarbij in gedachten houden dat onze gemeente ook in 2022 te maken kreeg met extra taken die vanuit Den Haag werden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de energiecrisis en de nasleep van de coronacrisis die nog steeds voelbaar is in de samenleving. De gemeente Heusden heeft laten zien dat ze tijdens crisissituaties krachtig kan optreden en problemen aanpakt.

Ook mogen we niet vergeten dat er binnen de gemeentelijke organisatie een grote werkdruk wordt ervaren, waarbij er steeds meer werk verzet moet worden terwijl vacatures langer openstaan. Ondanks al deze uitdagingen blijven het college en de ambtelijke organisatie zich volop inzetten om uitvoering te geven aan het ambitieuze coalitieakkoord. Het is zeker op zijn plaats om zowel het college als het ambtelijk apparaat hiervoor een groot compliment te maken.

Voorzitter, Zoals bekend staat het onderwerp ‘Handhaving’ hoog op de agenda bij Gemeentebelangen. Wij willen graag weten of de juridisch medewerker voor het afwikkelen van handhavingsmeldingen inmiddels is benoemd. En zo ja, zijn er al resultaten te zien van deze extra inzet? In het jaarverslag van 2022 lezen we dat de gemeente “weer is begonnen met het begeleiden van Boa-stagiaires”. Gemeentebelangen juicht dit toe. Maar … Waarom wordt er in het onlangs verschenen Boa-jaarplan geen woord gewijd aan de inzet en begeleiding van Boa-studenten? En hoeveel Boa-stagiaires worden er op dit moment ingezet binnen onze gemeente?

Zoals bekend heeft het Koning Willem 1 College in Den Bosch een Academie Orde en Veiligheid waar onder andere Boa’s worden opgeleid. Naast de mogelijke inzet als volwaardige stagiaires zouden deze studenten gedurende het gehele jaar ook door middel van projecten dienstbaar kunnen zijn in onze gemeente. Een gezamenlijk project, met directe ondersteunende begeleiding door docenten, ontlast onze Boa’s qua begeleidingscapaciteit. Een breed scala aan thema’s variërend van signaleren/inventariseren, overlast illegale stortingen, foutparkeren, onvrede inwoners, hondenpoep tot verkeersveiligheid rondom scholen zouden de eigen inzet van Boa’s zeer ontlasten en de burger het gevoel geven dat de gemeente wel degelijk aandacht heeft voor haar inwoners. Een echte “win-win” situatie! Zeker ook omdat de politiecapaciteit op deze onderdelen afneemt en steeds meer taken worden neergelegd op het bordje van de BOA.

Voorzitter, In de beantwoording van de technische vragen over Landgoed Steenenburg blijkt dat de initiatiefnemer een koopoptie heeft tot maart 2026 voor het starten van het NeuroSciencePark. Kan de wethouder toelichten wanneer de start van het NeuroSciencePark gepland is en hoe de fasering van de ontwikkeling van het gehele terrein eruitziet en of alles naar wens verloopt? Graag een update hierover.

Wat betreft de woningbouwlocatie de Schoolstraat in Drunen is het bekend dat Woonveste momenteel onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om een plan te ontwikkelen, met als uitgangspunt voornamelijk sociale huurwoningen. We hebben hier vorig jaar al aandacht voor gevraagd en we hebben al een tijd geen informatie hierover ontvangen. Graag horen wij van de wethouder wat de huidige stand van zaken is, zeker in het kader van bouwen, bouwen, bouwen.

Ook hebben wij een jaar geleden de vraag gesteld over de centrale publicatie van een overzicht van de lokale woonlasten, waarbij we als voorbeeld De Lokale Lastenmeter hebben genoemd. We zijn echter niet tevreden met het gegeven antwoord op de door ons gestelde technische vraag, omdat wij van mening zijn dat deze informatie gemakkelijker vindbaar moet zijn op de website van de gemeente Heusden, in begrijpelijke taal welteverstaan. Is het college voornemens een aparte pagina te maken op de website van de gemeente Heusden waar alle lokale lasten in één overzicht zijn weergegeven? Graag een reactie van de wethouder.

Vanuit het Sociaal Jaarverslag valt het ons op dat het percentage uitstroom fors gestegen is t.o.v. 2021 (van 6,9% naar 12,46%). Daarnaast blijft het ziektepercentage met 6,5% aan de (te) hoge kant!
In de beantwoording van de technische vragen wordt aangegeven wat de redenen daarvan zijn. Toch hechten wij eraan om hier nogmaals te benadrukken dat in een krappe arbeidsmarkt het vasthouden van medewerkers meer nadruk moet hebben en dat er ook heel veel aandacht moet zijn voor de achterliggende redenen (de trends) van de ziekmeldingen? Vanuit de geconstateerde trends kan er dan een actieprogramma worden ingezet om tot verbeteringen te komen.

Nieuwe zaken & columns