Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

Politiek Voorblik op 2021

Deel deze column:

Onderstaand artikel is gepubliceerd in Weekblad Heusden week 5

Een politieke vooruitblik op 2021 door Gemeentebelangen Heusden

Het jaar 2021 is inmiddels een paar weken oud en de gemeenteraad van Heusden heeft de eerste informatievergaderingen alweer achter de rug.

Wat staat ons te wachten het komend jaar op politiek terrein?

Gemeentebelangen geeft u graag een beknopt overzicht van een aantal onderwerpen die dit jaar ter discussie zullen staan.

GOL en GVVP

Na jarenlang praten, discussiëren, plannen maken en bijstellen moet het er in 2021 dan eindelijk van komen: de uitvoering van de GOL-plannen ofwel de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. De Raad van State moet nog uitspraak doen over de diverse beroepen die zijn ingesteld. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de plannen in hoofdlijnen overeind blijven en dat we nog dit jaar kunnen starten met de uitvoering. We verwachten momenteel dat de aannemer na de zomervakantie direct aan de slag kan met de aanleg van nieuwe wegen resp. op- en afritten op de A59 in de Baardwijkse Overlaat. Daarmee zou de verkeersoverlast in Drunen-west aanzienlijk moeten verminderen. Overigens wordt er al volop gewerkt aan een aantal voorbereidende werkzaamheden zoals het aanleggen of verleggen van leidingen en kabels. Ook bij Nieuwkuijk en vooral Vlijmen-oost gaat er veel veranderen. De huidige op- en afritten in Vlijmen-oost zullen straks verdwijnen; de nieuwe entree voor Vlijmen-oost zal de Vijfhoevenlaan worden.
Een en ander heeft natuurlijk ook gevolgen voor de verkeersstromen in de aangelegen kernen, vooral in Vlijmen zal er wat dat betreft veel veranderen. Er lopen nu al inspraakprocedures om inwoners de gelegenheid te geven om hun ideeën over de toekomstige verkeersstructuur in Vlijmen kenbaar te maken. De gemeente probeert natuurlijk zoveel mogelijk met die inspraak rekening te houden.
Verder wordt in 2021 gewerkt aan een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid staat er in de komende jaren ook veel te gebeuren. Eén van de doelstellingen is om alle gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal te maken. Dat kan natuurlijk niet allemaal in een keer; in 2021 zal het zwembad Die Heygrave in Vlijmen aangepakt worden; de gemeenteraad heeft daartoe al een besluit genomen en in de komende zomer zal dat besluit ten uitvoer komen. Daarnaast wordt er een plan gemaakt om een ander gemeentelijk gebouw energieneutraal te maken.

Warmtevisie Heusden
Verder wordt er druk gewerkt aan een Warmtevisie Heusden. Volgens het nationaal Klimaatakkoord moet die Warmtevisie eind 2021 gereed zijn. In die visie wordt o.a. beschreven hoe we Heusden gasvrij willen maken vóór 2030. Ook dit wordt dus een zeer ingrijpend plan met gevolgen voor alle inwoners. Het is dan ook van groot belang om die inwoners mee te nemen bij de totstandkoming van deze plannen.

Klimaatbeleid
In 2021 zal er ook veel aandacht zijn voor klimaatbeleid. Thema’s als verdroging en wateroverlast komen voortdurend terug. Een belangrijk onderdeel is de afkoppeling van percelen van de riolering zodat hemelwater niet meer onnodig en klakkeloos wordt afgevoerd naar de waterzuivering, maar meer en meer wordt vastgehouden. Aanleg van waterbergingen op diverse plaatsen moet daar ook een bijdrage toe leveren.

Afvalbeleid

Het afvalbeleid zal in 2021 opnieuw geëvalueerd worden; het afvalbeleidsplan wordt geactualiseerd waarbij beperking van de hoeveelheid restafval een belangrijke doelstelling blijft. Ook het voorkomen van zwerfafval en bijplaatsingen resp. dumping van afval zullen daarbij aan de orde komen.

Omgevingswet

De invoering van de nieuwe Omgevingswet is opnieuw uitgesteld; we gaan er nu vanuit dat die nieuwe wet toch echt in 2022 zal worden ingevoerd. Gemeenten in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen hiervoor, zo ook de gemeente Heusden. Vertrouwde begrippen als structuurvisie, bestemmingsplan en omgevingsvergunning verdwijnen; daarvoor in de plaats een Omgevingsvisie, omgevingsplannen en een verder geïntegreerde omgevingsvergunning. De doelstelling is om de vele ruimtelijke regels die nu nog gelden straks allemaal op te nemen in één nieuwe regeling, een ingrijpende wijziging; de voorbereidingen daarvoor lopen al geruime tijd en zullen in 2021 verder opgevoerd gaan worden.

Wonen
De nieuwe Woonvisie die de gemeenteraad onlangs heeft vastgesteld komt in 2021 tot uitvoering. Dat betekent dat er volop gebouwd blijft worden, met name op de grote uitbreidingslocatie Geerpark, waarbij woningbouw op de Grassen nog even moet wachten op de uitvoering van de GOL-plannen (een nieuwe verkeersontsluiting via de Vijfhoevenlaan). Belangrijke voornemens op dit gebied in 2021: meer aandacht voor sociale woningbouw en ook meer mogelijkheden voor particuliere initiatieven. Volgens de meest recente woningbouwplanning zouden er in 2021 ruim 250 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Belangrijkste bouwlocaties: von Suppéstraat in Drunen (24 woningen), Geerpark Vlijmen (102), Jacob van Lennepstraat Vlijmen (15), Victoria Haarsteeg (22), Gorsen Elshout (16), Demer Heusden (14) en Herpt (13).

Landgoed Steenenburg

Het bestemmingsplan voor landgoed Steenenburg, beter bekend als de Poort van Heusden of het voormalige Land van Ooit , is in 2020 vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een diagnostisch en research centrum, hightech campus, (zorg)appartementen en vrijstaande woningbouw.  Tegen het bestemmingsplan is door Van Loon gasservice bezwaar ingediend bij de Raad van State waardoor de plannen vertraging oplopen. Het wachten is op de uitspraak van de Raad van State.

Toezicht en handhaving

Eén van de belangrijkste taken die een gemeente dient uit te voeren is toezicht en handhaving. Gemeentebelangen is van mening dat dit beter kan en moet binnen onze gemeente. Naar onze mening is handhaving vereist bij het illegaal toeëigenen van openbaar grond/groen, illegaal plaatsen van bergingen, erfafscheidingen, niet naleven van de regels van openbare orde en veiligheid e.d.  Op dit moment is het binnen Heusden zo geregeld dat aan dit soort zaken geen prioriteit wordt gegeven. Dat druist tegen ieder rechtsgevoel in en gemeentebelangen vindt dat dit anders moet. We gaan ons hier komend jaar dan ook weer hard voor maken.

Kostenontwikkelingen sociaal domein

De enorme kostenontwikkelingen in het sociaal domein op het terrein van jeugdzorg, hulp bij huishouding en WMO blijven volop onze aandacht hebben. Het college is hard bezig om de enorme kostenuitgaven op genoemde terreinen te beperken met diverse maatregelen om op deze wijze meer grip en sturing te krijgen op de kosten.

Tot zover een aantal politieke items die komend jaar op de agenda staan voor de Heusdense gemeenteraad.

Nieuwe zaken & columns