Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

04-02-2022:  GVVP

Deel deze column:

Eindelijk, daar is ie dan!

Het GVVP ofwel het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan. Lang op gewacht, maar nu ligt het plan ter besluitvorming dan toch eindelijk op de raadstafel. Afgelopen woensdag werd er over gesproken in de informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid; bij de komende raadsvergadering stelt de raad het plan vast, althans dat is de verwachting. In de afgelopen jaren is er vaak naar verwezen; als het over de verkeersstructuur ging en er kwamen voorstellen en/of ideeën, dan werd er steevast verwezen naar het GVVP dat nog in wording was. Probleem daarbij was dat eerst de GOL-plannen definitief moesten zijn. Die Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat bepaalt immers voor een groot deel de hoofdstructuur van ons wegennet. Daar moet je eerst zekerheid over hebben voordat je überhaupt maar aan plannen voor het onderliggend wegennet kunt denken. Hoe het met die GOL gelopen is, dat is inmiddels algemeen bekend, maar nu ligt er dan toch eindelijk een uitspraak van de Raad van State. Alleen de stikstofproblematiek moet nog opgelost worden en dat zal ook nog best een lastige zaak worden. Maar er wordt nu vanuit gegaan dat daar een oplossing voor gevonden zal worden en daarom kan er gewerkt worden aan de verdere uitwerking van het GVVP. En dat is nu dus gebeurd, het tweede en derde deel van het GVVP ligt nu voor. Het eerste deel, de Mobiliteitsvisie, was al eerder vastgesteld en nu volgt de verdere uitwerking daarvan in een Mobiliteitsplan (deel 2) en een Meerjaren Uitvoeringsprogramma (deel 3). Bij de totstandkoming van de plannen is sprake geweest van een uitgebreide inspraakprocedure. Er zijn behoorlijk wat zienswijzen ingediend en een belangrijk deel daarvan is ook verwerkt in de nu voorliggende plannen.

Voor veel mensen is het Uitvoeringsprogramma het meest interessante stuk; immers daarin staan de concrete maatregelen die de gemeente in de komende jaren wil gaan uitvoeren. Het gaat in totaal om 57 maatregelen en dat varieert van kleinschalige infrastructurele maatregelen zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid viaduct Elshoutseweg over de A59 of het terugbrengen van de maximale snelheid van 50 naar 30 km op de Hoeve in Haarsteeg tot het aanpassen van de bewegwijzering aan nieuwe situatie na GOL. Maar ook grotere infrastructurele werken zoals een nieuwe fietsverbinding tussen Geerpark en centrum Vlijmen en het terugbrengen van de maximum snelheid van 50 naar 30 km in het centrum van Vlijmen en op de Heusdenseweg/Groenstraat in Herpt. En dan zijn er nog diverse maatregelen die voor de langere termijn gepland staan. Want niet alles kan tegelijk; de middelen zijn beperkt. Bij de grotere projecten gaat het om een investeringsbedrag van 4,3 miljoen euro. De plannen zoals die nu worden voorgesteld kunnen uit de beschikbare budgetten gefinancierd worden met natuurlijk allerlei mitsen en maren. Want er zijn diverse onzekerheden zoals:  zijn de nu globaal ingeschatte budgetten ook inderdaad toereikend, zal er inderdaad subsidie beschikbaar komen e.d. En dan worden er in het Uitvoeringsplan ook nog diverse onderzoeken aangekondigd die eventueel ook nog tot de nodige maatregelen kunnen leiden, maar  de mogelijke kosten daarvan zijn nog niet ingerekend.

Toevalligerwijs staat er nog een onderwerp m.b.t. de infrastructuur op de agenda, nl. het Beleidsplan Wegen 2022-2026. Het gaat dan veel meer over het onderhoud van de openbare ruimte, niet alleen wegen, zoals de naam van het plan doet vermoeden, maar ook voet- en fietspaden en de bermen. Met name het kwaliteitsniveau van al die onderdelen van de openbare ruimte vraagt om meer aandacht. De afgelopen jaren werd bij het onderhoud nog uitgegaan van het criterium “veilig en heel”, maar dat blijkt in de praktijk niet goed werkbaar. De politiek wil graag het onderhoudsniveau van veel wegen, voet- en fietspaden en bermen op een hoger niveau tillen. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Daar komt nog bij dat in de komende jaren veel wegen in onze gemeente aan het einde van de levensduur komen. In veel gevallen heeft onderhoud dan niet veel zin meer en zal de gehele weg inclusief fundering vervangen moeten worden (men noemt dat met een duur woord rehabilitatie). Volgens het theoretisch model dat de gemeente daarvoor hanteert zou er alleen al in het jaar 2029 ruim 12 miljoen euro voor dit doel nodig zijn. Forse investeringen die vervolgens leiden tot grotere kapitaallasten (afschrijving en rente). Het totale financiële plaatje voor klein en groot onderhoud en voor rehabilitatie vergt dan ook veel meer middelen dan in de begroting beschikbaar zijn. Men verwacht voor de komende jaren structureel ruim 1 miljoen euro extra nodig te hebben voor de uitvoering van deze beleidsnota. Er is wel enige ruimte in de gemeentelijke begroting voor de komende jaren, maar er zijn meer zaken die prioriteit hebben en die vragen ook om meer geld. Die discussie zal bij de Voorjaarsnota gevoerd moeten worden en dan zit er inmiddels een nieuwe gemeenteraad.

Drunen, vrijdag 4 februari 2022

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns