Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

18-02-2022 Voorste Venne

Deel deze column:

Bibliotheek verhuist naar de Voorste Venne

Eind 2020 leek het nog niet zo te boteren tussen de twee besturen, maar nu zijn ze dan toch nader tot elkaar gekomen, de besturen van de bibliotheek en de Voorste Venne. In een gezamenlijk schrijven van beide voorzitters staat te lezen dat ze het eens zijn geworden over de verhuizing van de bibliotheek Drunen naar het gebouw van De Voorste Venne. Er ligt een zgn. Voorlopig Ontwerp voor die inhuizing met daarbij een berekening van de totale verbouwingskosten. Die kosten vallen overigens aanzienlijk hoger uit dan vorig jaar werd verwacht. In september vorig jaar werd nog een vlekkenplan gepresenteerd waarin werd uitgegaan van een totale investering van ca. 1 miljoen euro. In het nu gepresenteerde Voorlopig Ontwerp komen de totale kosten uit op bijna 1,7 miljoen, waarvan 1,3 miljoen stichtingskosten en 4 ton voor inrichting en andere bijkomende kosten. Dat is natuurlijk een groot verschil dat voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door zaken die nu wel en eerder niet meegenomen waren. Zoals de herinrichting van de kantoortuin, extra fietsenstallingen, een lift, datavoorzieningen en zo zijn er nog wel een aantal zaken te noemen. Ook de prijsstijgingen in de tweede helft van 2021 vormen een belangrijke oorzaak.

Ondanks die grote kostenstijging heeft de inhuizing voor zowel De Voorste Venne als de Bibliotheek een financieel gunstig effect. De verbouwingskosten worden doorberekend in de huur die de Voorste Venne aan de gemeente betaalt, maar daar staan voor de stichting dan weer extra inkomsten tegenover vanwege de inhuizing van de bibliotheek. De bibliotheek op haar beurt hoeft geen huur meer te betalen aan de gemeente en dat weegt ruimschoots op tegen de kosten van de inhuizing. De enige partij die er financieel gezien bij inschiet is de gemeente die op de gehele operatie bijna een ton per jaar moet toeleggen. Maar daar staat dan weer tegenover dat de huidige locatie van de bibliotheek beschikbaar komt voor woningbouw, dat is althans de meest voor de hand liggende bestemming van het perceel op de hoek Kennedystraat – Hugo de Grootstraat. Overigens is bij de totstandkoming van het Voorlopig Ontwerp ook Het Pieck betrokken.

Financieel gezien lijken alle partijen er dus op vooruit te gaan. Wellicht nog belangrijker is of de gehele verhuisoperatie zal bijdragen aan het functioneren van de bibliotheek en de Voorste Venne als cultureel centrum. De bibliotheek krijgt een mooie ruimte in wat nu nog de Utopiazaal is, grenzend aan het huidige café. De huidige receptie gaat verdwijnen en wordt geïntegreerd in de caféruimte; de huidige bar krijgt er een receptiebalie bij. De huidige vergaderruimte tussen café en Utopiazaal komt te vervallen maar daar komt een nieuwe multifunctionele ruimte achterin de bibliotheekruimte voor terug. Die ruimte met een capaciteit van 90 personen is er niet alleen voor de bibliotheek maar kan ook door andere verenigingen gebruikt worden.
Ook de andere verenigingen en instellingen die tot nu toe gebruik maakten van de Utopiaruimten hebben een plekje elders in de Voorste Venne gevonden. Alleen voor de popconcerten die incidenteel in de Utopiazaal werden georganiseerd moet nog een oplossing gevonden worden. Vooralsnog kunnen er concerten georganiseerd worden in de Voorste Venne zaal, maar dan wel met een ontheffing voor de geluidsoverlast want die zaal is niet voldoende geïsoleerd en vanwege het beperkte aantal concerten per jaar is het ook niet rendabel om de zaal alsnog te isoleren.
De verwachting is dat de inhuizing van de bibliotheek hiermee een belangrijke positieve impuls zal gaan betekenen voor het gebruik van het culturele centrum van de gemeente Heusden en vooral de kern Drunen. De bibliotheek zal de levendigheid van het centrum zeker doen toenemen en de verwachting is dan ook dat diverse culturele instellingen die nu samen in het centrum gevestigd zijn elkaar onderling kunnen versterken. De gemeenteraad zal volgende week dinsdag ongetwijfeld graag instemmen met het nu voorliggende raadsvoorstel. Dan is het nog te hopen dat een andere belangrijke gebruiker van vroeger, het Hunenhof,  ook weer terugkeert in de Voorste Venne. Want dat zou met name voor de ouderen in de kern Drunen een belangrijke stap zijn. Het Hunenhof kan veel ouderen naar De Voorste Venne trekken die dan ook in aanraking komen met de vele andere activiteiten in het cultureel centrum, o.a. met de activiteiten van de bibliotheek. Een meerwaarde voor zowel de culturele verenigingen als voor Hunenhof en vooral voor de ouderen.

Drunen, vrijdag 18 februari 2022

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns