Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

01-07-2016: Financieel beleid

Deel deze column:

Heusden maakt pas op de plaats!

Afgelopen dinsdag een speciale vergadering van de gemeenteraad over het financiële beleid van de gemeente Heusden. Achtereenvolgens werden besproken het Jaarverslag en de Jaarrekening 2015, de eerste Bestuursrapportage 2016 en het belangrijkste stuk, de Voorjaarsnota 2017-2020. De teneur van het debat: de grondexploitatie legt een zware claim op de gemeentelijke financiën, gevolg daarvan is dat de reservepositie is uitgehold en dat Heusden gewoon krap bij kas zit. Los van tegenvallers die zich in de afgelopen maanden voordeden, structureel heeft Heusden geen vet meer op de botten. Het eigen vermogen is nog maar 10% van de totale bezittingen, ofwel 90% van alles wat de gemeente bezit is gefinancierd met vreemd vermogen. Het eigen vermogen is per 31 december gedaald tot ruim 19 miljoen, waarvan 5 miljoen Algemene reserve. Ter vergelijking: buurgemeente Waalwijk heeft een eigen vermogen van ruim 85 miljoen, d.i. ruim 30% van de totale bezittingen. Met name de Algemene Reserve zit op een bedenkelijk laag niveau en dat komt vooral door de verliezen in de bouwgrondexploitatie in de afgelopen 4 à 5 jaren. De economische crisis heeft ook voor de Heusdense financiële structuur zijn sporen nagelaten.

Bij de eerste Bestuursrapportage was de teneur eigenlijk hetzelfde. Het rentepercentage voor de rentetoerekening aan de bouwgrondexploitatie moest behoorlijk verlaagd worden en dat levert een stevig nadeel op voor de gemeentelijke begroting. Overigens is het feit, dat er minder rente wordt bijgeschreven op de boekwaarden van de bouwgrondexploitatie een goede zaak en het levert ook een eenmalig voordeel op van ruim 1 miljoen euro. Maar het structurele nadeel is op termijn veel groter en dat moet in de gemeentelijke begroting verwerkt worden. Gevolg: een negatief begrotingssaldo voor 2016, maar ook in volgende jaren. Overigens kwam bij de behandeling van de bestuursrapportage ook de renteclaim van drie ton i.v.m. de aankoop van de Akkerstraat 6-8 ter sprake. Opvallend is dat geen enkele partij aandacht aan deze kwestie heeft besteed. Noch in de voorafgaande informatievergadering, noch bij de raadsbehandeling afgelopen dinsdag is er naast Gemeentebelangen ook maar één partij geweest die een woord aan de kwestie heeft vuil gemaakt. En dat terwijl het toch gaat om drie ton gemeenschapsgeld. Wij hebben als Gemeentebelangen in ieder geval nog eens nadrukkelijk vastgesteld dat het college destijds in deze kwestie steken heeft laten vallen en dat het goed zou zijn als men daaruit lessen zou leren voor de toekomst.

Tot slot kwam de Voorjaarsnota ter sprake, het belangrijkste item voor deze vergadering. Want hierin gaat het om het financiële beleid in de komende jaren. De discussie ging uiteindelijk vooral over de toeristenbelasting omdat Heusden Een en PvdA een motie indienden over aanpassing van de huidige tarieven voor die toeristenbelasting. Die partijen willen een lager tarief voor de minicampings, maar ze willen wel de totale opbrengst van de toeristenbelasting (zo’n 80.000 euro per jaar) in stand houden. Nou is er enkele jaren terug ook al een dergelijke discussie geweest en toen bleek dat dan het tarief voor de andere accommodaties (vooral de hotels) veel te fors omhoog moest. Maar goed, partijen willen overleg met de sector hierover voeren en dan kijken of de sector zelf met een voorstel zou kunnen komen. Wij verwachten daar eerlijk gezegd niet veel van omdat de conclusie net zoals enkele jaren terug zal zijn: het tarief voor de hotels wordt veel te hoog. De VVD probeerde nog de totale opbrengst van 80.000 euro ter discussie te stellen. Maar dan heb je naar mijn idee het principe van de toeristenbelasting niet helemaal begrepen. Dat is namelijk dat je toeristen een redelijke bijdrage laat betalen voor het gebruik van de gemeentelijke voorzieningen. En als je bijvoorbeeld een fors bedrag op de uitgaven voor toerisme kunt bezuinigen, dan moet je dat vooral doen, maar dat betekent dan nog niet dat die toeristen dan geen gebruik meer zouden maken van de gemeentelijke voorzieningen. Vooralsnog is het overigens zo dat de inkomsten uit toeristenbelasting maar een schijntje vormen van de totale uitgaven op dit gebied. Uiteindelijk werd de motie van Heusden Eén en PvdA wel aangenomen en we wachten af of de sector met een eensgezind voorstel komt. Ik heb daar geen hoge verwachtingen van: de sector streeft vooral naar afschaffing van de toeristenbelasting maar dinsdagavond was er maar één fractie die dat ondersteunde. Dat was de partij die tegen bijna alle collegevoorstellen inclusief de Voorjaarsnota stemde, het CDA.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 1 juli 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns